Förfarande : 2011/2645(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0254/2011

Ingivna texter :

B7-0254/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0148

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 127kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.791v01-00
 
B7-0254/2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen


Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen  
B7‑0254/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien och Jemen,

–   med beaktande av sitt betänkande av den 24 mars 2010 om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av sitt betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet beträffande ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan, som antogs den 10 oktober 2006,

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Syrien har anslutit sig till,

–   med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1975, som ratificerades av Syrien den 18 september 2004,

–   med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Bahrain den 10, 15 och 17 mars 2011,

–   med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Jemen den 10 och 17 mars 2011,

–   med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Syrien den 18, 22, 24 och 26 mars 2011,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte i Bryssel den 21 mars 2011,

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24−25 mars 2011,

–   med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 8 mars 2011 om ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet för ytterligare stöd till den demokratiska omvandlingen och det civila samhället som en reaktion på de historiska händelser som nu utspelar sig i regionen,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Deltagarna vid den senaste tidens demonstrationer i flera arabländer i Nordafrika och Mellanöstern har krävt ett slut på de auktoritära regimerna och begärt politiska, ekonomiska och sociala reformer samt frihet, demokrati och bättre levnadsvillkor för vanliga människor. De massiva protesterna i ett stort antal arabländer har visat att odemokratiska och auktoritära regimer inte kan garantera pålitlig stabilitet och att demokratiska värderingar är centrala för ekonomiska och politiska partnerskap.

B.  I Bahrain, Syrien och Jemen, precis som i andra arabländer som Tunisien, Egypten, Libyen, Algeriet, Marocko och Jordanien, har demonstranter under den senaste veckan protesterat och krävt reformer för en bättre fördelning av välståndet, skydd av sociala och medborgerliga rättigheter samt ett mer demokratiskt politiskt system.

C. Många har dödats och sårats till följd av säkerhetsstyrkornas övervåld mot demonstranter i Bahrain, Jemen och Syrien.

D. I mars spreds via sociala nätverk på Internet uppmaningar om att delta i fredliga demonstrationer för demokratiska reformer, ett frisläppande av samvetsfångar och ett slut på undantagstillståndet (i kraft sedan 1963). Efter detta har ett stort antal fredliga manifestationer ägt rum i Syrien. Undantagslagarna begränsar i praktiken medborgarnas utövande av sina medborgerliga och politiska rättigheter, samtidigt som de ger de syriska myndigheterna en konstant kontroll över rättsväsendet och kränker den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Syrien har anslutit sig till.

E.  Demonstrationerna började i staden Dara i södra Syrien och har sedan spritt sig till andra städer och byar i landet. De syriska myndigheterna har slagit ner protesterna, använt skarp ammunition för att skingra fredliga demonstrationer och gripit hundratals civila.

F.  Onsdagen den 23 mars 2011 gick den syriska armén in i al-Omarimoskén i Dara och började skjuta mot obeväpnade civilpersoner. Elektriciteten och kommunikationerna stängdes också av i delar av staden.

G. Undantagstillstånd har utlysts i Bahrain och i Jemen.

H. Enligt rapporter har sjukhuspersonal, människorättsförsvarare och politiska aktivister fängslats i Bahrain, och sjukhus har tagits över av säkerhetsstyrkor. I Jemen hindrade säkerhetsstyrkorna ambulanser som var på väg till sjukhus med sårade demonstranter mot regeringen.

I.   Situationen i Bahrain är fortsatt spänd, och mellan 50 och 100 personer har anmälts saknade den gångna veckan. Bland de gripna uppges finnas politiska aktivister, människorättsförsvarare, läkare och sjuksköterskor från Salmaniya-sjukhuset.

J.   Hundratals civila har dödats i militära operationer mot rebellgruppen al-Houthis i Sada i norra Jemen när Saudiarabien deltog i stridsoperationerna på den jemenitiska arméns sida. De jemenitiska myndigheterna har utnyttjat kriget mot terrorismen som en täckmantel för militära kampanjer mot de södra provinserna, där invånarna deltar i utbredda protester mot den politik som leder till marginalisering och utestängning och mot det ständiga förtrycket av invånarna i söder.

K. På begäran av regeringen i Bahrain har Gulfstaternas samarbetsråds säkerhetsstyrkor från Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Kuwait satts in i Bahrain.

1.  Europaparlamentet välkomnar den arabiska våren och vågen av uppror och folkliga protester mot de auktoritära regimerna som ett tecken på mod, beslutsamhet och en önskan om en förändring i demokratisk riktning i hela regionen. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med familjerna till de oskyldiga offren i dessa omvälvningar och prisar de arabiska folkens mod och målmedvetenhet för en demokratisk förändring.

2.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över det våld mot demonstranterna som har präglat protesterna i alla tre länder. Parlamentet fördömer kraftfullt våldsanvändningen och uppmanar säkerhetsstyrkorna att avhålla sig från våld. De legitima demokratiska ambitionerna måste hörsammas och tas upp i en politisk dialog där alla parter får komma till tals, och de måste leda till verkliga reformer, inte slås ner genom förtryck.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att inleda en konstruktiv och inkluderande dialog. Parlamentet upprepar vikten av politiska och ekonomiska reformer för den framtida stabiliteten i Jemen, Syrien och Bahrain, och i detta avseende är EU berett att stödja folket.

4.  Europaparlamentet uppmanar de syriska, jemenitiska och bahrainska myndigheterna att leva upp till sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i dessa länder att

–  omedelbart häva undantagstillståndet,

–  omedelbart frige alla politiska fångar,

–             stadfästa yttrande- och föreningsfriheten i lagen och i praktiken,

–  skärpa kampen mot korruptionen,

–  garantera lika rättigheter för minoriteter,

–  säkra tillgången till kommunikationsmedel som Internet och mobiltelefoni,

–  säkra tillgången till oberoende medier.

6.  Europaparlamentet fördömer de bahrainska och jemenitiska myndigheternas störande av tillhandahållandet av medicinsk behandling och tillträdet till vårdinrättningar.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att inte nöja sig med att bara fördöma dödandet och gripandet av hundratals demonstranter, däribland barn, utan att också kräva genomgripande politiska reformer, ett slut på polisstaten och ett frigivande av alla politiska fångar.

8.  Det beslut som fattats i Jemen om att inleda en reformprocess är ett viktigt steg som EU och dess medlemsstater bör stödja. Europaparlamentet uppmanar president Saleh att ta konkreta steg för att infria sitt löfte om att lämna över makten fredligt genom konstitutionella institutioner.

9.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bahrain och andra parter att inleda en meningsfull och konstruktiv dialog utan dröjsmål och utan förbehåll för att få till stånd reformer. Parlamentet välkomnar uttalandet från FN:s generalsekreterare om att FN står redo att bistå nationella strävanden om en sådan begäran skulle komma.

10. Europaparlamentet noterar att regeringen avgick den 29 mars 2011 men tror inte att detta kommer att räcka för att hejda det syriska folkets växande frustration.

11. Europaparlamentet uppmanar president Bashar al-Asad att sätta stopp för de brutala repressalierna mot demonstranter och att avhålla sig från allt våld. Parlamentet kräver att fängslade demonstranter, journalister, människorättsförsvarare och politiska fångar omedelbart friges och vill se ett slut på Baathpartiets monopolställning i den syriska staten och i samhället.

12. Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att inleda en meningsfull och konstruktiv dialog med andra parter om demonstranternas legitima krav och ambitioner.

13. Europaparlamentet efterlyser EU:s stöd till demokratiprocessen i Medelhavsregionen för att säkra ett fullständigt deltagande i det politiska livet av alla medborgare – särskilt kvinnorna, som har spelat en avgörande roll i kraven på demokratisk förändring.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att omedelbart ta ledningen och sammankalla ett extra möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter för att ta upp övergrepp som begåtts i Syrien, Jemen och Bahrain under tillslagen mot demonstrationerna och repressalierna mot oppositionen.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att omedelbart förbjuda allt stöd på säkerhetsområdet till Bahrain, inklusive försäljning av utrustning för upploppskontroll och militär hårdvara, tills de bahrainska myndigheterna sätter stopp för övergreppen och ställer de skyldiga till svars.

16. Europaparlamentet framhåller åtagandena från vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen i det gemensamma meddelandet om ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet för ytterligare stöd till den demokratiska omvandlingen och det civila samhället som en reaktion på de historiska händelser som nu utspelar sig i regionen. Parlamentet uppmanar därför vice ordföranden/den höga representanten, rådet och kommissionen att stödja det syriska folkets legitima ambitioner och politiska förväntningar och att sluta pressa på för ett ingående av associeringsavtalet mellan EU och Syrien, efter det våld som nu inträffat. Parlamentet anser att ingåendet av detta avtal bör villkoras med de syriska myndigheternas förmåga att genomföra förväntade demokratiska reformer.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullständigt och effektivt utnyttja det befintliga stöd som erbjuds av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter samt stabilitetsinstrumentet. Kommissionen uppmanas också att snarast ta fram konkreta förslag på hur EU:s ekonomiska bistånd i framtiden ska kunna ge ett bättre stöd till övergången mot demokrati och mänskliga rättigheter i länderna och de civila samhällena i Mellanöstern och vid Persiska viken.

18. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att se över sin politik gentemot Bahrain, Syrien och Jemen och att i en gemensam EU-ståndpunkt kraftfullt fördöma människorättskränkningar i dessa länder. Sanktioner måste införas om kränkningarna av civilpersoners mänskliga rättigheter fortsätter.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och kommissionen, FN:s generalsekreterare, Konungariket Bahrains konung, regering och parlament, Republiken Jemens president, regering och parlament samt Arabrepubliken Syriens president, regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy