Menettely : 2011/2645(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0255/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0255/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 65k
4.4.2011
PE459.792v01-00
 
B7-0255/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta


Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta  
B7‑0255/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että tilanne kussakin näistä maista on erilainen ja riippuu kunkin maan omista erityispiirteistä ja että niitä olisi siksi käsiteltävä erillisinä,

B.  ottaa huomioon, että useissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa on viime kuukausina ja viikkoina ollut mielenosoituksia, joissa on vaadittu työllisyyden ja elintason parantamista, yhteiskunnallisia ja työntekijöiden oikeuksia, demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä perustuslain muuttamista,

C. ottaa huomioon, että vain ulkomaiset yritykset ja vallanpitäjät hyötyvät runsaista öljyvaroista ja että suurten massojen on vaikeaa elää ihmisarvoista elämää,

D. katsoo, että talous- ja rahoituskriisin vaikutukset ovat lisänneet näissä maissa jo olleita poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita;

E.  ottaa huomioon, että tapahtumat Bahrainissa alkoivat kansanjoukkojen kokoontumisesta Pearlin liikenneympyrään Manamassa 14. helmikuuta 2011 ja että ihmisiä kuoli ja loukkaantui mielenosoittajien ja mellakkapoliisin välisessä yhteenotossa; toteaa, että myöhemmät mielenosoitukset hajotettiin samalla tavalla,

F.  ottaa huomioon, että mielenosoittajat vaativat kuningas Hamad bin Isa Al Khalifan eroa,

G. ottaa huomioon, että konfliktin on esitetty olevan shiiojen ja sunnien välinen konflikti huomion suuntaamiseksi pois sen todellisista syistä,

H. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen 5. laivasto on sijoitettu Bahrainiin Irania vastapäätä; ottaa huomioon, että Bahrainin mellakkapoliisi on brittiläisten kouluttajien kouluttama ja brittiläisin asein aseistettu,

I.   ottaa huomioon, että Persianlahden yhteistyöneuvoston Bahrainin hallituksen pyynnöstä tekemän päätöksen johdosta Bahrainiin lähetettiin 14. maaliskuuta saudiarabialaisia joukkoja (noin tuhat miestä), joita seurasi 500 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lähettämää poliisia; toteaa, että näiden joukkojen tehtävänä oli vartioida tärkeitä laitoksia, kuten öljyn ja kaasun tuotantolaitoksia ja rahoituslaitoksia; toteaa, että bahrainilaiset pitävät tätä miehityksenä; toteaa lisäksi, että kuningas on julistanut maahan kolmen kuukauden pituisen hätätilan,

J.   ottaa huomioon, että opiskelijoiden Sanaan yliopistossa aloittaman mielenosoitusten aallon voimistuttua presidentti Ali Abdullah Salehille uskolliset tarkka-ampujat ampuivat 18. maaliskuuta hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen osallistuneita ja tappoivat 52 ihmistä, mikä johti uusiin mielenosoituksiin ja protesteihin,

K. ottaa huomioon, että presidentti Saleh on tunnetusti ollut Yhdysvaltojen liittolainen ja saanut miljoonia dollareita tukea terrorismin torjuntaan ja armeijan kouluttamiseen sekä aseita, joita nyt käytetään maan omia kansalaisia vastaan,

L.  ottaa huomioon, että Jemenin maantieteellinen sijainti Punaisen meren suulla, joka johtaa Suezin kanavaan ja Adeninlahteen, on strategisesti tärkeä, koska se on yhteydessä merkittäviin meriväyliin ja energiavaroihin,

M. ottaa huomioon, että syyrialaisessa Daraan kaupungissa armeija avasi 23. maaliskuuta tulen siviiliväestöä vastaan, joka vaati hätätilan kumoamista ja uudistuksia, ja tappoi noin 50 ihmistä; ottaa huomioon, että protestit levisivät Syyrian muihin kaupunkeihin, joista on raportoitu lisää kuolonuhreja ja pidätyksiä,

N. ottaa huomioon, että presidentti Bashar Al-Assad on ilmoittanut, että palkkoja korotetaan, sekä erottanut hallituksen ja nimittänyt uuden pääministerin ja luvannut harkita hätätilan kumoamista, tutkia Daraassa ja muualla tapahtuneet tapahtumat ja parantaa Syyrian kansalaisten elintasoa,

1.  katsoo, että jokaisella kansalla on oikeus valita ilman ulkopuolista poliittista tai sotilaallista väliintuloa, mihin suuntaan ne haluavat maataan tulevaisuudessa kehittää; tuomitsee kaiken ulkopuolisen asioihin puuttumisen kyseisissä maissa ja kyseisillä alueilla; kehottaa kaikkia maita ja kansainvälisiä järjestöjä kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkien valtioiden suvereeniutta ja alueellista loukkaamattomuutta;

2.  hylkää kaikenlaiset ulkomaiset sotilaalliset väliintulot näissä maissa vallitsevan kriisin ratkaisemiseksi; tuomitsee saudiarabialaisten joukkojen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien joukkojen maahantulon ja vaatii niitä poistumaan välittömästi;

3.  ilmaisee solidaarisuutensa alueen ihmisille ja tukensa heidän oikeutetuille demokraattisille pyrkimyksilleen sekä taloudellisille ja yhteiskunnallisille vaatimuksilleen;

4.  tuomitsee jyrkästi väkivallan käytön mielenosoittajia vastaan ja pahoittelee kuolleiden ja loukkaantuneiden suurta määrää; ilmaisee osanottonsa kuolleiden ja loukkaantuneiden perheille;

5.  kehottaa lopettamaan verenvuodatuksen välittömästi ja vapauttamaan kaikki pidätetyt; kehottaa tutkimaan kuolemantapaukset, pidätykset ja väitetyn kidutuksen;

6.  korostaa tarvetta löytää neuvottelemalla poliittinen ratkaisu kyseisiin ongelmiin;

7.  tuomitsee uskonnollisten erojen käyttämisen poliittisen kriisin lietsomiseen;

8.  tuomitsee sen, että Euroopan unioni on hiljaisesti hyväksynyt diktatuurit kyseisellä alueella ja että se on siten ollut osallinen niihin;

9.  arvostelee voimakkaasti EU:n jäsenvaltioiden kyseisen alueen maiden kanssa käymää vilkasta asekauppaa;

10. kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa vahvistamaan, onko asevientiä koskevia EU:n menettelysääntöjä rikottu, ja hyväksymään tiukkoja toimia sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat mainittua menettelysääntöä sen kaikilta osin;

11. kehottaa EU:ta lopettamaan kaksinaismoraalin käytön ulkopolitiikassa, vaatimaan kaikissa tapauksissa assosiaatiosopimusten 2 artiklan täytäntöönpanoa ja kehittämään oikeudenmukaisia suhteita edellä mainittuihin maihin niiden erityispiirteitä ja suvereeniutta kunnioittaen;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille sekä Syyrian, Bahrainin ja Jemenin hallituksille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö