Procedura : 2011/2645(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0255/2011

Teksty złożone :

B7-0255/2011

Debaty :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Głosowanie :

PV 07/04/2011 - 6.3

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 71k
4.4.2011
PE459.792v01-00
 
B7-0255/2011

zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie


Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie  
B7‑0255/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że sytuacja w każdym kraju jest inna, ma swoją specyfikę, i dlatego należy je traktować każdy kraj oddzielnie,

B.  mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach i tygodniach w niektórych krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie wybuchły protesty społeczne na rzecz zatrudnienia, lepszego poziomu życia, praw socjalnych i praw pracy, demokracji i poszanowania praw człowieka, jak również nawołujące do zmian konstytucyjnych,

C. mając na uwadze, że z bogatych zasobów ropy naftowej korzystają jedynie zagraniczne przedsiębiorstwa i kręgi rządzące, zaś społeczeństwo musi walczyć o godne życie,

D. mając na uwadze, że skutki kryzysu gospodarczego i finansowego zwiększyły skalę politycznych, gospodarczych i społecznych wyzwań w tych krajach,

E.  mając na uwadze, że wydarzenia w Bahrajnie rozpoczęły się od masowego zgromadzenia przy rondzie Pearl w Manamie w dniu 14 lutego 2011 r., gdzie z manifestującymi rozprawiła się policja, zabijając i raniąc wiele osób, mając na uwadze, że kolejne protesty stłumiono w podobny sposób,

F.  mając na uwadze, że protestujący wzywają króla Hamada ibn Isa Al-Chalifa do rezygnacji,

G. mając na uwadze, że próbując odejść od prawdziwych powodów zamieszek, przedstawia się ten konflikt jako konflikt między Szyitami a Sunnitami,

H. mając na uwadze, że 5. flota USA stacjonuje w Bahrajnie, naprzeciwko Iranu; mając na uwadze, że policyjne oddziały prewencyjne Bahrajnu zostały wyszkolone przez brytyjskich szkoleniowców i zaopatrzone w brytyjską broń,

I.   mając na uwadze, że dnia 14 marca w następstwie decyzji Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej i na wniosek rządu Bahrajnu około 1000 żołnierzy Arabii Saudyjskiej wkroczyło do Bahrajnu, a następnie wkroczyło 500 funkcjonariuszy policji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu ochrony głównych obiektów, jak instalacje gazowe i instalacje ropy naftowej oraz instytucje finansowe, jest to postrzegane przez ludność Bahrajnu jako okupacja, mając na uwadze, że król ogłosił trzymiesięczny stan wyjątkowy,

J.   mając na uwadze, że w związku ze wzrastającą falą protestów w Jemenie, które rozpoczął protest studentów na uniwersytecie w Sanie, w dniu 18 marca ubrani po cywilnemu snajperzy lojalni względem prezydenta Alego Abdullaha Salaha strzelali do uczestników antyrządowej demonstracji, zabijając 52 osoby, co spowodowało dalsze demonstracje i protesty,

K. mając na uwadze, że prezydent Ali Abdullah Salah jest zadeklarowanym sojusznikiem USA i otrzymał miliony dolarów w ramach wsparcia na zwalczanie terroryzmu, uzyskał pomoc w wyszkoleniu armii, jak również otrzymał broń, która jest teraz wykorzystywana przeciwko ludności,

L.  mając na uwadze, że geograficzne usytuowanie Jemenu u ujścia Morza Czerwonego prowadzącego do Kanału Sueskiego i otwierającego się na Zatokę Adeńską ma strategiczne znaczenie związane z ważnymi szlakami morskimi i zasobami energetycznymi,

M. mając na uwadze, że w dniu 23 marca w syryjskim mieście Dara armia otworzyła ogień do cywilów domagających się zniesienia stanu wyjątkowego i przeprowadzenia reform, powodując śmierć około 50 osób; protesty rozszerzyły się na inne syryjskie miasta, gdzie odnotowuje się kolejne ofiary i przypadki aresztowań,

N. mając na uwadze, że prezydent Baszar Al-Assad zapowiedział wzrost płac, zdymisjonował rząd, a następnie mianował nowego premiera oraz zobowiązał się do rozpatrzenia zniesienia stanu wyjątkowego, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wydarzeń w Dara i w innych miejscach oraz do poprawy poziomu życia ludności Syrii,

1.  uważa, ze każdy człowiek ma prawo decydowania o swojej przyszłości bez jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji politycznej bądź wojskowej; potępia wszelką zagraniczną ingerencję w sprawy poszczególnych krajów i regionu; wzywa wszystkie kraje i organizacje międzynarodowe do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej każdego państwa;

2.  odrzuca możliwość rozwiązania kryzysu w danym państwie za pomocą jakiejkolwiek zagranicznej interwencji zbrojnej; potępia wtargniecie sił Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Bahrajnu oraz apeluje o ich bezzwłoczne wycofanie się;

3.  wyraża solidarność z ludnością tego regionu i swoje wsparcie dla ich uzasadnionych aspiracji demokratycznych oraz postulatów gospodarczych i socjalnych;

4.  stanowczo potępia stosowanie przemocy wobec demonstrantów i ubolewa nad wysoką liczbą zabitych i rannych; składa kondolencje rodzinom zmarłych i rannych;

5.  apeluje o natychmiastowe zaniechanie rozlewu krwi i uwolnienie aresztowanych; wzywa do przeprowadzenie dochodzeń w sprawie przypadków śmierci, aresztowań i domniemanych tortur;

6.  podkreśla konieczność wynegocjowania politycznego rozwiązania problemów;

7.  potępia wykorzystywanie różnic religijnych w podżeganiu do kryzysu politycznego;

8.  potępia ciche przyzwolenie i poparcie, jakie Unia Europejska okazywała dyktaturze w tym regionie;

9.  zdecydowanie krytykuje prowadzony na szeroką skalę handel bronią między państwami członkowskimi UE a różnymi krajami w tym regionie;

10. wzywa w związku z tym Radę, aby sprawdziła, czy doszło do naruszeń Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu broni, oraz przyjęła rygorystyczne środki gwarantujące pełne przestrzeganie tego kodeksu przez wszystkie państwa członkowskie;

11. apeluje, aby UE zaprzestała stosowania podwójnych norm w swojej polityce zewnętrznej, w każdym przypadku nalegała na wdrażanie art. 2 układów o stowarzyszeniu oraz rozwijała sprawiedliwe stosunki z wyżej wymienionymi krajami w oparciu o poszanowanie ich cech szczególnych i suwerenności;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, jak również rządom Syrii, Bahrajnu i Jemenu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności