Förfarande : 2011/2656(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0256/2011

Ingivna texter :

B7-0256/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0152

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0256/2011
4.4.2011
PE459.793v01-00
 
B7-0256/2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Elfenbenskusten


Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Elfenbenskusten  
B7‑0256/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Elfenbenskusten,

–   med beaktande av AVS–EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet), som undertecknades i juni 2000,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner om Elfenbenskusten, särskilt resolutionerna 1893 (2009), 1933 (2010), 1946 (2010), 1951 (2010) och 1962 (2010),

–   med beaktande av vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashtons uttalanden om valprocessen, särskilt uttalandena av den 3 december 2010 om valresultatet i Elfenbenskusten och av den 1 december 2010 om den andra omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten,

–   med beaktande av de preliminära slutsatserna från de valobservatörsuppdrag som sänts från Europeiska unionen (EU), Afrikanska unionen (AU) och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas), som i sina respektive resultat konstaterat att den andra omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten ägde rum under fria och demokratiska förhållanden,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelande om valet i Elfenbenskusten och uttalandet av FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon av den 2 december 2010,

–   med beaktande av uttalandet av Choi Young-Jin, FN:s generalsekreterares särskilda representant i Elfenbenskusten, av den 3 december 2010, där han bekräftade resultatet av presidentvalets andra omgång, som hölls den 28 november 2010,

–   med beaktande av förklaringen från den gemensamma parlamentariska AVS‑EU‑församlingen, som antogs den 3 december 2010 i Kinshasa, om tillkännagivandet av resultatet av presidentvalets andra omgång, som hölls den 28 november 2010 i Elfenbenskusten,

–   med beaktande av uttalandet av FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon av den 4 december 2010, där denne uttryckte oro över det politiska dödläget efter presidentvalet i Elfenbenskusten, trots Alassane Dramane Ouattaras tydliga seger med nästan 10 procentenheters marginal i vallokalsundersökningarna,

–   med beaktande av uttalandet av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso av den 4 december 2010, i vilket denne bekräftade Alassane Dramane Ouattara som rättmätig vinnare av det demokratiska presidentvalet,

–   med beaktande av uttalandet av Abdou Diouf, generalsekreterare för internationella organisationen för fransktalande länder (OIF), av den 5 december 2010 med en kraftfull uppmaning till alla berörda politiska aktörer att erkänna presidentvalets resultat såsom det tillkännagivits av Elfenbenskustens oberoende valkommission (CEI) och bekräftats av FN,

–   med beaktande av slutkommunikén från Ecowas-toppmötet i Abuja i Nigeria den 7 december 2010,

–   med beaktande av AU:s beslut av den 9 december 2010 om att tillfälligt upphäva Elfenbenskustens medlemskap i syfte att förmå landets tidigare president Laurent Koudou Gbagbo att avgå,

–   med beaktande av det internationella samfundets enhälliga ståndpunkt att uppmana den tidigare presidenten Laurent Koudou Gbagbo att snarast möjligt lämna sitt ämbete för att bevara utsikterna till en fredlig maktövergång,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter mer än tio år och flera uppskov hölls den första omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten den 31 oktober 2010, i överensstämmelse med bestämmelserna i den politiska överenskommelsen i Ouagadougou av den 4 mars 2007.

B.  Den första omgången av presidentvalet kännetecknades av ett historiskt valdeltagande på ungefär 80 procent av de registrerade väljarna och ägde allmänt sett rum under lugna och fredliga förhållanden, trots avsevärda förseningar av resultatets tillkännagivande.

C. Till slut uppgav CEI att den sittande presidenten Laurent Koudou Gbagbo och den tidigare premiärministern Alassane Dramane Ouattara skulle bli huvudkandidaterna i den andra omgången av presidentvalet, som skulle hållas den 28 november 2010.

D. EU:s valobservatörsuppdrag i Elfenbenskusten skrev i sitt preliminära uttalande av den 30 november 2010 att valkampanjen inför den andra valomgången kantades av våld som orsakade många skadade och dödsfall bland allmänheten.

E.  På kvällen den 2 december 2010 förklarade CEI:s ordförande, Youssouf Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara som vinnare av den andra valomgången med 54,1 procent av de avgivna rösterna. Det rådde ett allmänt spänt klimat, där anklagelser om valfusk kom från den sittande presidentens läger och där anhängare till Ouattara, liksom EU-observatörer på plats i landet, utsattes för våld och hot.

F.  FN:s säkerhetsråd välkomnade Elfenbenskustens oberoende valkommissions tillkännagivande av preliminära resultat och upprepade sin beredvillighet att vidta lämpliga åtgärder mot dem som hindrar fredsprocessen, framför allt CEI:s arbete, i enlighet med artikel 6 i resolution 1946 (2010).

G. Efter det att valresultatet tillkännagivits av CEI ogiltigförklarade ordföranden för Elfenbenskustens konstitutionella råd det tillkännagivna valresultatet och utlyste Gbagbo till valets vinnare efter att ha underkänt valresultatet från fyra nordliga regioner i Elfenbenskusten där Ouattara hade vunnit med stor marginal.

H. Efter det ovannämnda beslutet i Elfenbenskustens konstitutionella råd har landets alla gränser stängts och alla utländska tv-nyhetssändningar har dragits in. Detta har inte bara inneburit en fullständig isolering från resten av världen för Elfenbenskustens invånare, utan det har också gjort det svårt för det internationella samfundet att övervaka eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna och överträdelser av rättsstatsprincipen i landet.

I.   FN:s generalsekreterares särskilda representant, Choi Young-Jin, har efter detta bekräftat att Elfenbenskustens presidentval gått rätt till och att det valresultat som tillkännagavs av den oberoende valkommissionen är korrekt och speglar det ivorianska folkets fria vilja.

J.   Fatou Bensouda, biträdande åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), uppmanade myndigheterna i Elfenbenskusten att på ett korrekt sätt undersöka alla våldshandlingar som förekommit före och efter den andra omgången av presidentvalet och bekräftade ICC:s avsikt att grundligt granska alla våldshandlingar som man fått rapporter om i detta sammanhang.

K. Trots det internationella samfundets pågående protester avlade Gbagbo presidenteden vid en ceremoni den 4 december 2010, medan Ouattara avlagt eden som Elfenbenskustens president i en skrivelse till det konstitutionella rådet.

L.  Ett ökande antal politiska partner och handelspartner till Elfenbenskusten i Afrika och västvärlden har uttryckt sitt stöd för Alassane Dramane Ouattara, som erkänns som den rättmätiga vinnaren av presidentvalet i Elfenbenskusten och den rättmätiga statschefen, som kommit till makten genom det ivorianska folkets vilja.

M. Den tidigare presidenten Thabo Mbeki, Afrikanska unionens särskilda representant i Elfenbenskusten, besökte landet för att eventuellt medla mellan de båda presidentlägren.

N. Den 5 december 2010 tillkännagav Ouattara att han utsett en regering under ledning av den tidigare premiärministern Guillaume Soro. Gbagbo besvarade detta genom att tillkännage att han nominerat en egen premiärminister, trots protester från flera tusen personer i den nordliga staden Bouaké.

O. FN:s säkerhetsråd fördömde vid sitt möte den 8 december 2010 i starkast möjliga ordalag varje försök att undergräva det ivorianska folkets vilja och erkände Ecowas beslut att bekräfta Ouattara som Elfenbenskustens president.

1.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck alla politiska krafter i Elfenbenskusten att respektera den vilja som folket fritt gav uttryck för i resultatet av presidentvalet den 28 november 2010, som tillkännagavs av CEI och bekräftades av FN:s generalsekreterares särskilda representant, enligt vilket Alassane Dramane Ouattara valts till Elfenbenskustens president. Parlamentet uppmanar alla parter i Elfenbenskusten att särskilt avstå från och förhindra alla former av olagligt tvång och kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att skydda civila mot detta.

2.  Europaparlamentet fördömer på kraftigast möjliga sätt den tidigare presidenten Gbagbos och hans anhängares försök att inkräkta på det ivorianska folkets vilja genom att underblåsa våld och undergräva valförfarandets legitimitet. I detta sammanhang betonar parlamentet att resultat av demokratiska val måste respekteras fullt ut av alla deltagare, inklusive de besegrade kandidaterna, och understryker att om detta resultat inte godkänns skulle det innebära att fred och stabilitet i Elfenbenskusten ytterligare äventyras.

3.  Europaparlamentet beklagar att rättsstatsprincipen ytterligare förfaller i Elfenbenskusten, vilket bland annat framgår av de olagliga förstatliganden av banker och den godtyckliga expropriering av pengar och egendom som genomförts av den tidigare presidenten Gbagbos läger.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt de hotelser som riktats mot Europeiska unionens observatörer i Elfenbenskusten och EU-medborgare i allmänhet och som tvingade observatörsgruppen att lämna landet av säkerhetsskäl.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa medkänsla med alla oskyldiga offer för orättvisa och våld i Elfenbenskusten och med deras familjer. Parlamentet uppmanar därför FN:s uppdrag i Elfenbenskusten (Unoci) att resolut genomföra sitt mandat för att garantera skydd för civila, särskilt kvinnor, barn och tvångsförflyttade.

6.  Europaparlamentet välkomnar Ecowas beslut av den 7 december 2010 om sanktioner mot Elfenbenskusten, bland annat att tills vidare upphäva landets deltagande i alla beslutsfattande organ inom Ecowas, på grundval av artikel 45 i organisationens protokoll om demokrati och god förvaltning.

7.  Europaparlamentet välkomnar meddelandet från ordföranden för Afrikanska unionen av den 6 december 2010 och beslutet i Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd av den 9 december 2010 om att tillfälligt upphäva Elfenbenskustens deltagande i AU:s verksamhet fram till dess att den demokratiskt valda presidenten Ouattara kommer till makten.

8.  Europaparlamentet uppskattar de upprepade uttalandena av Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, till stöd för valförfarandet i Elfenbenskusten och valet av Ouattara till statschef. Parlamentet välkomnar särskilt hennes uttalande av den 3 mars 2011, där hon med kraft fördömde de mord på oskyldiga civila som begåtts av styrkor som är lojala mot Laurent Gbagbo och som öppnade eld mot en fredlig demonstration i Abidjan till stöd för den valda presidenten Ouattara.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över EU:s sanktioner, som antagits som stöd för de afrikanska åtgärderna och som kommer att vara i kraft fram till dess att Laurent Gbagbo accepterar valresultatet och överlämnar makten till den rättmätiga presidenten. I detta avseende är det mycket viktigt att det internationella samfundet och FN förblir enade i sitt stöd för en demokratisk övergång i Elfenbenskusten.

10. Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd och Choi Young-Jin, FN:s generalsekreterares särskilda representant i Elfenbenskusten, att noggrant övervaka det försämrade säkerhetsläget i Elfenbenskusten för att förhindra att det begås eventuella krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten samt att vid behov anta en resolution som möjliggör ett militärt ingripande i Elfenbenskusten, under internationell eller afrikansk ledning, för att upprätthålla rättsstatsprincipen i landet.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, vice ordförande/unionens höga representant Catherine Ashton, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, Onuci, Afrikanska unionens institutioner, Ecowas, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och medlemsstaternas regeringar.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy