Projekt rezolucji - B7-0257/2011Projekt rezolucji
B7-0257/2011

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej

  4.4.2011

  zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas w imieniu grupy politycznej EFD

  Procedura : 2011/2656(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0257/2011
  Teksty złożone :
  B7-0257/2011
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0257/2011

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r., zmieniającą decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r., zmieniającą decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r., zmieniającą decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r., zmieniającą decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 201o r. przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając przepisy ordynacji wyborczej Wybrzeża Kości Słoniowej, a zwłaszcza ustawę 2001-303 oraz rozporządzenie 2008-133, w szczególności jego art. 64,

  –   uwzględniając sprawozdanie misji obserwacji wyborów Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając przyjęte w dniu 3 grudnia 2010 r. w Kinszasie oświadczenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE,

  –   uwzględniając oświadczenia WP/WP Catherine Ashton w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 31 marca 2011 r.,

  –   uwzględniając rezolucję nr 1975 Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętą w dniu 30 marca 2011 r. i nakładającą sankcje na L. Gbagbo i jego sprzymierzeńców,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że bezpieczeństwo w Wybrzeżu Kości Słoniowej wciąż ulega stopniowemu pogorszeniu, pomimo decyzji UA z dnia 10 marca, potwierdzającej poparcie dla A. Ouattary, który jest powszechnie uznany za zwycięzcę wyborów prezydenckich z dnia 28 listopada 2010 r.,

  B.  mając na uwadze, że nasiliły się starcia wojskowe między siłami L. Gbagbo a byłymi siłami rebelianckimi Forces Nouvelles, a po obu stronach użyto ciężkiej broni, co spowodowało ofiary śmiertelne (zarejestrowane 462 przypadki) i ostre pogorszenie się sytuacji humanitarnej,

  C. mając na uwadze, że w sprawozdaniach z biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) mówi się o sięgającej miliona liczbie osób przesiedlonych w związku z powyborczą przemocą; mając na uwadze, że szacuje się, iż 90 000 uchodźców z Wybrzeża Kości Słoniowej przebywa w Liberii; mając na uwadze, że ataki o charakterze ksenofobicznym i etnicznym mają miejsce po obu stronach sceny politycznej,

  D. mając na uwadze, że w dniu 3 marca siły bezpieczeństwa stojące za L. Gbagbo otworzyły ogień i zabiły siedem kobiet biorących udział w demonstracji setek kobiet protestujących w dzielnicy Abobo w Abidżanie przeciwko pozostawaniu L. Gbagbo na stanowisku prezydenta, a także mając na uwadze, że w dniu 17 marca siły lojalne wobec L. Gbagbo użyły moździerzy do ostrzelania rynku w dzielnicy Abobo w Abidżanie, zabijając ponad 25 osób cywilnych i raniąc ponad 40;

  E.  mając na uwadze, że w dniu 10 marca Rada ds. Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej przyjęła zalecenia swojego panelu wysokiego szczebla, dotyczące rezolucji w sprawie kryzysu w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a także mając na uwadze, że rada ta potwierdziła, iż A. Ouattara jest jedynym legalnym prezydentem kraju i podjęła decyzję, że ma on sformować rząd jedności, uwzględniający zwolenników L. Gbagbo; mając na uwadze, że Rada ds. Pokoju i Bezpieczeństwa zwróciła się także do przewodniczącego UA o mianowanie wysokiego przedstawiciela ds. realizacji ogólnego rozwiązania politycznego zaproponowanego przez panel; mając na uwadze, że obóz L.Gbagbo odrzucił decyzję UA;

  F.  mając na uwadze, że w dniu 18 marca obóz L. Gbagbo wystąpił z apelem o dialog wenątrzkrajowy oraz o zaprzestanie przemocy; jednakże minister ds. młodzieży w rządzie L. Gbagbo, Charles Blé Goudé (znajdujący się od roku 2006 na opracowanej przez Radę liście osób objętych sankcjami) wezwał następnie młodych obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej do masowego wstępowania do armii w celu „uwolnienia Wybrzeża Kości Słoniowej od bandytów”,

  G. mając na uwadze, że w dniu 21 marca główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, Luis Moreno-Ocampo, powiedział w wywiadzie dla BBC, że trybunał jest w trakcie gromadzenia informacji na temat możliwych zbrodni wojennych popełnionych w Wybrzeżu Kości Słoniowej,

  H. mając na uwadze, że w dniu 24 marca ECOWAS zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa o rozszerzenie mandatu UNOCI w celu umożliwienia „misji wykorzystania wszelkich środków niezbędnych do ochrony życia i własności oraz ułatwienia natychmiastowego przekazania władzy w ręce A. Ouattary”, a także „przyjęcia ostrzejszych ukierunkowanych międzynarodowych sankcji” wobec L. Gbagbo i jego sprzymierzeńców,

  I.   mając na uwadze, że w dniu 25 marca Rada Praw Człowieka podjęła decyzję o wysłaniu niezależnej komisji śledczej w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanych poważnych naruszeń i pogwałceń praw człowieka w Wybrzeżu Kości Słoniowej w następstwie wyborów w dniu 28 listopada 2010 r.,

  J.   mając na uwadze, że w dniu 30 marca Rada przyjęła rezolucję nr 1975 nakładającą ukierunkowane sankcje wobec L. Gbagbo i jego czterech sprzymierzeńców, w tym żony; rezolucja z zadowoleniem przyjmuje również inicjatywy polityczne UA i ECOWAS mające na celu znalezienie rozwiązania dla sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz nawołuje wszystkie strony do pójścia za ogólnym rozwiązaniem politycznym proponowanym przez UA; mając na uwadze, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa popiera decyzję Rady ds. Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej dotyczącą mianowania wysokiego przedstawiciela i wzywa wszystkie strony do pełnej współpracy z nim,

  1.  jest zaniepokojony narastającą przemocą w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz krytyczną sytuacją humanitarną zarówno w tym kraju, jak i w Liberii; wzywa wszystkie strony do umożliwienia natychmiastowego dostępu ludności w potrzebie i nawołuje wspólnotę międzynarodową do hojnych darów na rzecz środków niezbędnych do zajęcia się tą pilną sytuacją;

  2.  apeluje do wszystkich sił politycznych i zbrojnych Wybrzeża Kości Słoniowej, by uszanowały wolę narodu, którą odzwierciedlają wyniki wyborów z dnia 28 listopada ogłoszone przez NKW i potwierdzone przez specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ; wzywa wszystkie strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, powstrzymania się od aktów zemsty i postawienia interesu całego narodu ponad wszystkim innym; wzywa byłego prezydenta L. Gbagbo do natychmiastowego przekazania władzy prezydentowi A. Ouattarze w celu umożliwienia pełnego przejścia instytucji państwowych w ręce legalnych organów;

  3.  ubolewa nad brutalnymi starciami, które nastąpiły po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej i solidaryzuje się z ofiarami i ich rodzinami; wyraża także ubolewanie z powodu politycznego impasu i prób zastraszania członków NKW;

  4.  zdecydowanie popiera starania UA i ECOWAS dążące do uniknięcia przemocy i zapewnienia uznania prawowitego rządu;

  5.  popiera decyzję UE dotyczącą nałożenia sankcji na L. Gbagbo i przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Europejskiej o przyjęciu ukierunkowanych środków przeciwko osobom utrudniającym proces pokojowy i narodowe pojednanie, a zwłaszcza osobom narażającym na szwank wynik procesu wyborczego; wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą C. Ashton do jak najszybszego przedstawienia nowych inicjatyw wspierających demokratycznie wybrane władze Wybrzeża Kości Słoniowej;

  6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Catherine Ashton, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, misji ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ONUCI), instytucjom Unii Afrykańskiej, ECOWAS, Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE oraz państwom członkowskim UE.