Projekt rezolucji - B7-0259/2011Projekt rezolucji
B7-0259/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej

4.4.2011

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Véronique De Keyser, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy politycznej S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0256/2011

Procedura : 2011/2656(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0259/2011
Teksty złożone :
B7-0259/2011
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0259/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,

–    uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz decyzje Unii Afrykańskiej i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS),

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że cała społeczność międzynarodowa, począwszy od ECOWAS, Unii Afrykańskiej i ONZ, uznała Alassane Ouattarę za zwycięzcę wyborów prezydenckich, uznanych za wolne i uczciwe na arenie międzynarodowej,

B.  mając na uwadze, że jedynym źródłem legitymacji demokratycznej są wybory powszechne oraz że obowiązkiem ustępującego prezydenta, L. Gbagbo, było umożliwienie pokojowej zmiany władzy,

C. mając na uwadze, że dnia 7 grudnia ECOWAS wezwała ustępującego prezydenta do „bezzwłocznego przekazania władzy”,

D. mając na uwadze, że dnia 8 grudnia Unia Afrykańska wezwała L. Gbagbo do „przestrzegania woli narodu wyrażonej w głosowaniu i do pokojowego przekazania władzy, celem uniknięcia rozlewu krwi”,

E.  mając na uwadze starania Unii Afrykańskiej dążące do uniknięcia konfrontacji i podjęte przez nią liczne próby mediacji,

F.  mając na uwadze sankcje nałożone przez Unię Europejską i Radę Bezpieczeństwa ONZ na L. Gbagba, jego głównych współpracowników i podmioty gospodarcze wspierające finansowanie jego bezprawnej administracji,

G. mając na uwadze, że przemoc wobec ludności cywilnej spowodowała setki ofiar śmiertelnych i wysiedlenie setek tysięcy ludzi oraz mając na uwadze wezwanie skierowane przez sekretarza generalnego ONZ do prezydenta Ouattary do zaprzestania aktów przemocy wobec ludności cywilnej,

H. mając na uwadze, że zasady demokracji zobowiązują do poszanowania wszystkich części składowych narodu, i że kwestia ochrony ludności cywilnej stanowi źródło niepokoju z uwagi na nadal trwające represje, porachunki i nadużycia w kontekście wyjątkowo poważnych napięć, zwłaszcza na terenach kontrolowanych przez prezydenta Alassane Ouattarę,

I.   mając na uwadze, że skutki gospodarcze wydarzeń z ostatnich czterech miesięcy są wyjątkowe niekorzystne dla Wybrzeża Kości Słoniowej i całego regionu Afryki Zachodniej,

J.   mając na uwadze, że młodzież, stanowiąca trzy czwarte populacji, jest dotknięta brakiem perspektyw pracy,

1.  potępia odmowę uznania wyników wyborów prezydenckich ze strony ustępującego prezydenta L. Gbagbo, która kosztowała obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej setki zabitych i setki tysięcy osób wysiedlonych i ponownie wzywa go do ustąpienia z pełnionej funkcji, którą zajmuje niezgodnie z prawem;

2.  żałuje, że nie udało się znaleźć żadnego dyplomatycznego rozwiązania, nawet wśród rozwiązań zalecanych przez Unię Afrykańską, i wyraża ubolewanie, że w tej walce o władzę doszło do przemocy i konfrontacji zbrojnej;

3.  potępia postawę tych członków sił zbrojnych, którzy postąpili niezgodnie z prawem po głosowaniu;

4.  zdecydowanie potępia popełnione zbrodnie i masakry, potwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz liczne organizacje humanitarne i obrony praw człowieka

5.  szczególnie potępia użycie broni ciężkiej przeciwko ludności cywilnej, ataki na siły ONZ, egzekucje pozasądowe, gwałty oraz wszelkie akty przemocy popełniane przez wszystkie strony konfliktu, które mogłyby stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości podlegające Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu;

6.  wyraża całkowitą solidarność z rannymi oraz z rodzinami ofiar i zaginionych;

7.  przypomina, że prezydent-elekt jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej, szczególnie na terenach kontrolowanych przez siły uznające jego władzę i wzywa przywódców politycznych i wojskowych, aby udzielili wszelkich niezbędnych instrukcji celem natychmiastowego zaprzestania rzezi, gwałtów, grabieży i innych nadużyć;

8.  apeluje do właściwych organów władz Wybrzeża Kości Słoniowej, by pod zwierzchnictwem prezydenta Alassane Ouattary z całych sił czuwały nad szybkim przywróceniem praworządności w tym kraju, w szczególności poprzez zakazanie nielegalnych represji i karanie za nie, oraz wzywa do stosowania kar wobec osób, które nielegalnie używają przemocy lub do niej zachęcają;

9.  wzywa prezydenta Ouattarę do działań na rzecz uzdrowienia i pojednania narodowego oraz do zapewnienia bezpiecznego powrotu z zagranicy wszystkim wysiedleńcom i uchodźcom, bez stosowania dyskryminacji;

10. wzywa wszystkich przywódców politycznych i religijnych bez względu na przynależność do opcji politycznej czy wyznawaną religię, aby nawoływali do zakończenia aktów przemocy i do pojednania;

11. potępia złamanie embarga na sprzedaż broni;

12. apeluje, aby misja ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ONUCI), zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, podejmowała działania służące ochronie ludności cywilnej, w tym poprzez użycie siły, w szczególności w celu zapobiegania dokonywaniu kar zbiorowych na tle etnicznym;

13. apeluje, aby osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nie uniknęły odpowiedzialności, z zadowoleniem przyjmuje decyzję ONZ w sprawie powołania niezależnej międzynarodowej komisji śledczej ds. naruszeń praw człowieka i podejrzeń popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości przez obecne siły, wzywa wszystkie zainteresowane strony do pełnej współpracy i wyraża życzenie, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ wniosła sprawę do Międzynarodowego Trybunału Karnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje skuteczność sankcji nałożonych przez UE i ONZ na L. Gbagbo oraz głównych odpowiedzialnych za utrudnianie procesu pokojowego, jak również decyzji Banku Światowego i MFW dotyczących odmowy współpracy z nieprawowitym rządem;

15. z zadowoleniem przyjmuje zdolność reagowania, jaką wykazała się Komisja Europejska wobec powagi kryzysu humanitarnego i zachęca ją do dalszych wysiłków aż do powrotu uchodźców i wysiedleńców;

16. wyraża głębokie ubolewanie, że udzielone wsparcie finansowe wyniosło jedynie 7 mln dolarów z 32 mln dolarów przewidzianych przez Światowy Program Żywnościowy;

17. wzywa do zniesienia sankcji dla podmiotów gospodarczych ze strony Unii Europejskiej, jak tylko ich działania będą korzystne dla prawowitych władz i wyraża nadzieję, że prawowite władze Wybrzeża Kości Słoniowej będą mogły skorzystać z 3 mln redukcji zadłużenia zagranicznego, przewidzianej w ramach inicjatyw HIPC, projektów EFR, pomocy z Banku Światowego, a także, w przypadku zapotrzebowania, dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej i państw członkowskich, celem jak najszybszego ożywienia gospodarki Wybrzeża Kości Słoniowej;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel, prezydentowi Wybrzeża Kości Słoniowej, Unii Afrykańskiej, Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Parlamentowi Panafrykańskiemu oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.