Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0262/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0262/2011

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Dramblio Kaulo Krante

  4.4.2011

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0256/2011

  Procedūra : 2011/2656(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0262/2011
  Pateikti tekstai :
  B7-0262/2011
  Priimti tekstai :

  B7‑0262/2011

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Dramblio Kaulo Krante

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dramblio Kaulo Kranto, ypač į 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją[1],

  –   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, Afrikos Sąjungos ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos sprendimus,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi po kelis mėnesius brendusio pilietinio karo ir statu quo kovo mėn. pabaigoje viskas pasikeitė ir kadangi Alassane'ą Ouattarą palaikančios pajėgos ėmė kontroliuoti padėtį beveik visoje šalyje ir nuo šiol yra pasirengusios galutinai pulti Abidžane esančius prezidento rūmus,

  B.  kadangi padaugėjo prievartos, represijų ir sąskaitų suvedinėjimo atvejų ir galima tikėtis, kad ateinančiomis savaitėmis gali įvykti baisiausia, ypač jei nebus rasta jokio politinio sprendimo,

  C. kadangi Raudonasis kryžius ir „Caritas“ minėjo apie mažiausiai 800 žmonių žudynes šalies vakaruose Dvekės mieste, nuo kurių galėjo nukentėti gerė bendruomenė;

  D. primindamas, kad tarptautinė bendruomenė Alassane'ą Ouattarą pripažino teisėtu 2010 m. lapkričio 28 d. vykusių prezidento rinkimų laimėtoju ir kad dabartinė situacija susiklostė dėl to, kad kadenciją baigiantis prezidentas Laurent Gbagbo atsisako grąžinti valdžią;

  E.  kadangi nuo pat karo veiksmų pradžios žuvo daugiau kaip pusė tūkstančio žmonių ir milijonas buvo perkelta;

  F.  kadangi šių pastarųjų keturių mėnesių įvykiai turi itin neigiamų ekonominių pasekmių Dramblio Kaulo Krantui ir visai Vakarų Afrikai,

  G. kadangi 2003 m. spalio 1 d. Dramblio Kaulo Kranto vyriausybė pateikė deklaraciją (12 straipsnio 3 dalis), kurioje Dramblio Kaulo Krantas pripažįsta Tarptautinio baudžiamojo teismo kompetenciją tirti jo teritorijoje nuo 2002 m. rugsėjo 19 d. padarytus nusikaltimus,

  1.  mano, kad pirmiausia reikia užtikrinti civilių gyventojų apsaugą atsižvelgiant į tai, kad esama drausmės nepaisančių grupuočių, kurios gali imtis nekontroliuojamų veiksmų; ragina Jungtinių Tautų taikos palaikymo misiją Dramblio Kaulo Krante (ONUCI), kuri gavo įgaliojimus imtis veiksmų, veikti siekiant tai užtikrinti ir, be kita ko, naudoti jėgą, ypač siekiant, kad nebūtų kolektyvinio baudimo etniniu pagrindu; pabrėžia tai, kad Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Ban Ki‑Moon paragino konfliktuojančias šalis nekerštauti;

  2.  ragina teisėtas Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijas dėti visas pastangas, kad būtų atkurta teisinė valstybė, ypač uždrausti represijas ir bausti už jas, ir taikyti sankcijas asmenims, kurie smurtautų ar ragintų smurtauti;

  3.  primena, kad jis yra pasmerkęs kadenciją baigiančio prezidento Laurent'o Gbagbo atsisakymą pripažinti prezidento rinkimų rezultatus – dėl to žuvo keli šimtai Dramblio Kaulo Kranto gyventojų ir šimtai tūkstančių buvo perkelta, ir ragina jį nedelsiant atsistatydinti ir pasiduoti teisėtoms valdžios institucijoms;

  4.  ragina atkurti demokratiją Dramblio Kaulo Krante ir paisyti gyventojų balsavimo rezultatų ir primena, kad tarptautinė bendruomenė remia teisėtą 2010 m. lapkričio mėn. įvykusių prezidento rinkimų laimėtoją A. Ouattarą;

  5.  primena, kad šiuos pažeidimus įvykdę asmenys privalės atsakyti už savo veiksmus, ir pabrėžia, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas „yra pasirengęs greitai imtis veiksmų prieš nusikaltimus žmoniškumui padariusius asmenis“; primena, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro tarnyba atlieka parengtinį tyrimą dėl Dramblio Kaulo Kranto;

  6.  ragina būtinai nubausti asmenis, kaltus dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui; palankiai vertina JTO sprendimą įsteigti tarptautinę komisiją žmogaus teisių pažeidimams, padarytiems dabartinių pajėgų, tirti ir tikisi, kad JTO Saugumo Taryba kreipsis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą;

  7.  ypač smerkia sunkiosios ginkluotės prieš civilius gyventojus naudojimą, taip pat ir atakas prieš JTO pajėgas, be teismo vykdomus žudymus, žaginimus ir visus visų šalių padarytus smurto veiksmus, kurie galėtų būti nusikaltimai žmoniškumui, nagrinėjami Tarptautiniame baudžiamajame teisme;

  8.  palankiai vertina JTO Saugumo Tarybos 2011 m. kovo 30 d. rezoliuciją, pagal kurią numatomos sankcijos L. Gbagbo ir tikslinės priemonės asmenims ir subjektams, kurie nepritaria taikos ir šalies susitaikymo procesui, ir ragina Afrikos Sąjungą padaryti tą patį; pabrėžia, kad svarbu šias priemones taikyti greitai ir veiksmingai, įskaitant ir pasitraukimo iš šalies atvejus;

  9.  mano, kad pasibaigus konfliktui būtina įsteigti teisybės ir susitaikymo komisiją, kaip tai buvo kažkada padaryta Pietų Afrikoje, siekiant atskleisti žmogaus teisių pažeidimus ir apginti nukentėjusiųjų teises;

  10. pabrėžia, kad svarbu laikytis pažadų dėl humanitarinės pagalbos ir paramos šaliai atstatyti siekiant patenkinti Dramblio Kaulo Kranto gyventojų poreikius ir išspręsti perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių skaičiaus didėjimo problemą;

  11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei-Komisijos pirmininko pavaduotojai užsienio reikalams ir saugumo politikai, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijai Dramblio Kaulo Krante (ONUCI), Afrikos Sąjungos institucijoms, tarp jų Visos Afrikos Parlamentui, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms.