Предложение за резолюция - B7-0281/2011Предложение за резолюция
B7-0281/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Сараево – Европейска столица на културата през 2014 г.

2.5.2011

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0215/2011 и B7‑0061/2011
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника на дейността

Doris Pack от името на комисията по култура и образование

Процедура : 2011/2647(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0281/2011
Внесени текстове :
B7-0281/2011
Приети текстове :

B7‑0281/2011

Резолюция на Европейския парламент относно Сараево – Европейска столица на културата през 2014 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 167, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

   като взе предвид Решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за установяване на действията на Общността „Европейска столица на културата“ за годините 2007—2019[1],

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство, установяващ реда и условията за пълноценното участие на Босна и Херцеговина в програма „Култура“ 2007 – 2013 г., подписан на 21 декември 2010 г.,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че беше създадено действие на Общността, наречено „Европейска столица на културата“, с цел да подчертава богатството и разнообразието на европейските култури и техните общи черти, както и да насърчава по-доброто взаимно разбирателство между европейските граждани,

Б.  като има предвид, че горепосоченото решение за създаване на действие на Общността за събитието „Европейска столица на културата“ за годините 2007 до 2019 понастоящем се прилага само за държавите-членки на ЕС,

В.  като има предвид, че неколкократно на градове в трети европейски държави беше предоставена възможността да спечелят титлата „Европейска столица на културата“,

Г.  като има предвид, че Сараево заема специално място в европейската история и култура, както и че на града предстои да отбележи през 2014 г. няколко важни годишнини,

Д. като има предвид, че Градският съвет на Сараево и местните културни дейци са извършили усилена подготовка за кандидатстване за тази титла,

1.  призовава Съвета да присъди титлата „Европейска столица на културата“ за 2014 г. по изключение на Сараево;

2.  счита, че това би представлявало важна стъпка към преодоляване на европейското разделение от миналото и представяне на обновена Европа чрез присъждането на титлата „Европейска столица на културата“ на град, който през 20 век беше свидетел на толкова трагични събития;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Комитета на регионите.