Návrh usnesení - B7-0281/2011Návrh usnesení
B7-0281/2011

NÁVRH USNESENÍ o Sarajevu jako Evropském hlavním městě kultury pro rok 2014

2. 5. 2011

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0215/2011 a B7‑0061/2011
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Doris Pack za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Postup : 2011/2647(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0281/2011

B7‑0281/2011

Usnesení Evropského parlamentu o Sarajevu jako Evropském hlavním městě kultury pro rok 2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 167 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2007 až 2019[1],

–   s ohledem na memorandum o porozumění, které stanoví podmínky plné účasti Bosny a Hercegoviny v programu Kultura 2007–2013, podepsané dne 21. prosince 2010,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že existuje projekt Společenství nazvaný „Evropské hlavní město kultury“, jehož cílem je vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury a podpořit větší vzájemné porozumění mezi Evropany,

B.  vzhledem k tomu, že výše uvedené rozhodnutí o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2007 až 2019 se v současnosti vztahuje pouze na členské státy EU,

C. vzhledem k tomu, že při několika příležitostech měly možnost získat titul Evropské hlavní město kultury také města ze třetích evropských zemí,

D. vzhledem k tomu, že Sarajevo zaujímá význačné místo v evropské historii a kultuře a v roce 2014 si připomene několik významných výročí,

E.  vzhledem k tomu, že Městská rada Sarajeva a místní kulturní subjekty učinily v rámci své kandidatury na tento titul rozsáhlé přípravy,

1.  vyzývá Radu, aby pro rok 2014 udělila titul Evropské hlavní město kultury výjimečně Sarajevu;

2.  je přesvědčen, že udělení tohoto titulu městu, jež bylo v průběhu 20. století svědkem tak tragických událostí, by bylo významným krokem v rámci úsilí o překonání hranic, jež Evropu dosud rozdělují, a současně by představilo tvář nové Evropy;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.