Forslag til beslutning - B7-0281/2011Forslag til beslutning
B7-0281/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om Sarajevo som Europæisk Kulturhovedstad 2014

2.5.2011

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0215/2011 og B7-0061/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Doris Pack for Kultur- og Uddannelsesudvalget

Procedure : 2011/2647(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0281/2011
Indgivne tekster :
B7-0281/2011
Vedtagne tekster :

B7‑0281/2011

Europa-Parlamentets beslutning om Sarajevo som Europæisk Kulturhovedstad 2014

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 167, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 om en fællesskabsaktion vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad 2007-2019[1],

–   der henviser til det aftalememorandum om vilkår og betingelser for fuld deltagelse af Bosnien-Hercegovina i kulturprogrammet 2007-2013, der blev undertegnet den 21. december 2010,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der er indført en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" med det formål at fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og medvirke til at give europæerne større forståelse for hinanden,

B.  der henviser til, at ovennævnte afgørelse om en fællesskabsaktion vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad 2007-2019 i dag kun finder anvendelse på EU-medlemsstater;

C. der henviser til, at byer fra europæiske tredjelande ved flere lejligheder har haft mulighed for at opnå titlen af Europæisk Kulturhovedstad,

D. der henviser til, at Sarajevo har en særlig plads i den europæiske historie og kultur og vil fejre flere vigtige årsdage i 2014,

E.  der henviser til, at Sarajevos byråd og lokale kulturelle aktører har truffet omfattende forberedelser til deres kandidatur til denne titel,

1.  opfordrer Rådet til undtagelsesvist at tildele Sarajevo titlen af Europæisk Kulturhovedstad 2014;

2.  mener, at det vil være et vigtigt skridt mod at overvinde tidligere europæiske splittelse og fremvise det nye Europa ved at tildele titlen af Europæisk Kulturhovedstad til en by, der var skueplads for så tragiske begivenheder i løbet af det 20. århundrede;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget.