Πρόταση ψηφίσματος - B7-0281/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0281/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Σαράγεβο ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014

2.5.2011

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0215/2011 και B7‑0061/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Doris Pack εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Διαδικασία : 2011/2647(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0281/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0281/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0281/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Σαράγεβο ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 167, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το διάστημα 2007-2019[1],

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 21 Δεκεμβρίου 2010, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πλήρη συμμετοχή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α:  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί κοινοτική δράση με τίτλο «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» τόσο για να αναδειχθεί ο πλούτος, η ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πολιτισμών, όσο και για να προαχθεί η βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω απόφαση για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το διάστημα 2009-2019 ισχύει επί του παρόντος μόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν έχει δοθεί η ευκαιρία σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ να κερδίσουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σαράγεβο κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ευρώπης, και ότι το 2014 θα εορτάσει πολλές σημαντικές επετείους,φ

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοτικό συμβούλιο του Σαράγεβο και οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς έχουν πραγματοποιήσει εκτενή προετοιμασία εν όψει της υποψηφιότητάς τους για αυτόν τον τίτλο,

1.  καλεί το Συμβούλιο να απονείμει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2014 κατ' εξαίρεση στο Σαράγεβο·

2.  φρονεί ότι αυτή η ενέργεια θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την υπέρβαση των ευρωπαϊκών διαφορών του παρελθόντος, και θα αναδείκνυε τη Νέα Ευρώπη, απονέμοντας τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης σε μια πόλη που απετέλεσε θέατρο τραγικών γεγονότων στο πέρασμα του 20ου αιώνα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών.