Resolutsiooni ettepanek - B7-0281/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0281/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Sarajevo kui Euroopa 2014. aasta kultuuripealinn

2.5.2011

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0215/2011 ja B7‑0061/2011 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

Doris Pack kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Menetlus : 2011/2647(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0281/2011

B7‑0281/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon Sarajevo kui Euroopa 2014. aasta kultuuripealinna kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõiget 3;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsust nr 1622/2006/EÜ, millega kehtestatakse kultuurisündmusega „Euroopa kultuuripealinn” seotud ühenduse meede aastateks 2007 kuni 2019[1];

–   võttes arvesse 21.detsembril 2010 allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumit, millega kehtestati tingimused Bosnia ja Hertsegoviina täieõiguslikuks osaluseks programmis „Kultuur” 2007–2013;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kehtestatud on ühenduse meede „Euroopa kultuuripealinn”, mille eesmärk on rõhutada Euroopa kultuuride rikkust ja mitmekesisust ja nende ühiseid jooni ning edendada Euroopa elanike suuremat vastastikust mõistmist;

B.  arvestades, et ülalmainitud otsust, millega kehtestatakse kultuurisündmusega „Euroopa kultuuripealinn” seotud ühenduse meede aastateks 2007–2019, kohaldatakse hetkel ainult ELi liikmesriikidele;

C. arvestades, et mitmel puhul on võimalus Euroopa kultuuripealinna tiitlit pälvida antud Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides asuvatele linnadele;

D. arvestades, et Sarajevol on Euroopa ajaloos ja kultuuriruumis oluline koht ning et linn tähistab 2014. aastal mitut olulist aastapäeva;

E.  arvestades, et Sarajevo linnavalitsus ning kohalikud kultuuri alal tegutsejad on teinud selle tiitli pälvimise nimel laiaulatuslikke ettevalmistusi,

1.  kutsub nõukogu üles andma Euroopa 2014. aasta kultuuripealinna tiitel erandkorras Sarajevole;

2.  usub, et Euroopa kultuuripealinna tiitli omistamine linnale, kus 20. sajandi jooksul nii traagilisi sündmuseid on toimunud, oleks oluline samm Euroopa endistest jagamistest tingitud lõhede ületamisel ning Euroopa „uue” näo näitamisel;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Regioonide Komiteele.