Päätöslauselmaesitys - B7-0281/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0281/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sarajevosta Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2014

2.5.2011

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0215/2011 ja B7‑0061/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Doris Pack kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

Menettely : 2011/2647(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0281/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0281/2011
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0281/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sarajevosta Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2014

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 2006 tekemän päätöksen N:o 1622/2006/EY Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2007–2019[1],

–   ottaa huomioon 21. joulukuuta 2010 allekirjoitetun yhteistyömuistion, jossa vahvistetaan Bosnia ja Hertsegovinan täysimääräistä osallistumista kulttuuriohjelmaan 2007–2013 koskevat ehdot,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan eri kulttuurien rikkauden ja monimuotoisuuden sekä niiden yhteisten piirteiden esiin tuomiseksi ja Euroopan kansalaisten keskinäisen ymmärtämyksen edistämiseksi on perustettu yhteisön toiminta "Euroopan kulttuuripääkaupunki",

B.  ottaa huomioon, että edellä mainittu päätös Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevan yhteisön toiminnan perustamisesta vuosiksi 2007–2019 koskee tällä hetkellä vain EU:n jäsenvaltioita,

C. ottaa huomioon, että EU:n ulkopuolisille Euroopan maiden kaupungeille on useana vuotena annettu mahdollisuus tulla valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi,

D. ottaa huomioon, että Sarajevolla on erityinen asema Euroopan historiassa ja kulttuurissa ja että kaupunki aikoo juhlia monia merkittäviä muistopäiviä vuonna 2014,

E.  ottaa huomioon, että Sarajevon kaupunginvaltuusto ja paikalliset kulttuuritoimijat ovat ryhtyneet mittaviin toimiin ehdokkuutensa valmistelemiseksi,

1.  pyytää neuvostoa myöntämään Euroopan kulttuuripääkaupungin aseman vuonna 2014 poikkeuksellisesti Sarajevolle;

2.  katsoo, että Euroopan kulttuuripääkaupungin aseman myöntäminen kaupungille, joka oli lukuisten traagisten tapahtumien näyttämönä 20. vuosisadalla, olisi merkittävä askel tiellä kohta menneiden eurooppalaisten jakolinjojen ylittämistä ja uuden Euroopan nostamista valokeilaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja alueiden komitealle.