Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0281/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0281/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sarajevo – 2014 m. Europos kultūros sostinės

2.5.2011

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0215/2011 ir B7‑0061/2011
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Doris Pack Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Procedūra : 2011/2647(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0281/2011

B7‑0281/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sarajevo – 2014 m. Europos kultūros sostinės

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1622/2006/EB nustatantį Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2007–2019 m. laikotarpiui[1]1,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 21 d. pasirašytą Supratimo memorandumą, kuriame nustatomos visapusiško Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimo Kultūros programoje 2007–2013 m. laikotarpiui sąlygos ir reikalavimai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi siekiant pabrėžti Europos kultūrų turtingumą ir įvairovę bei jų bendrus bruožus, taip pat skatinti didesnį Europos piliečių tarpusavio pažinimą buvo patvirtintas Bendrijos veiksmas „Europos kultūros sostinė“,

B.  kadangi aukščiau paminėtas sprendimas, kuriuo yra patvirtinami Bendrijos veiksmai dėl Europos kultūros sostinės 2007–2019 m. laikotarpiui šiuo metu yra taikomas tik ES valstybėms narėms,

C. kadangi keletu atveju miestams iš trečiųjų Europos šalių buvo suteikta galimybė laimėti Europos kultūros sostinės vardą,

D. kadangi Sarajevas užima ypatingą vietą Europos istorijoje bei kultūroje ir 2014 m. šiam miestui sukanka keletas svarbių jubiliejų,

E.  kadangi Sarajevo miesto taryba ir vietos kultūriniai veikėjai atliko didelį paruošiamąjį darbą siekiant gauti šį vardą,

1.  ragina Tarybą išimtine tvarka 2014 m. suteikti Sarajevui Europos kultūros sostinės vardą;

2.  mano, kad tai būtų svarbus žingsnis nugalint Europos pasidalijimą ir pademonstruojant naująją Europą, suteikiant Europos kultūros sostinės vardą miestui, kuriame 20-ajame amžiuje įvyko tiek daug tragiškų įvykių;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.