Rezolūcijas priekšlikums - B7-0281/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0281/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Sarajevu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā

2.5.2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7‑0215/2011 un B7‑0061/2011, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Doris Pack Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Procedūra : 2011/2647(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0281/2011

B7‑0281/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Sarajevu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu Nr. 1622/2006/EK, ar ko nosaka Kopienas rīcību pasākumam „Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2007. līdz 2019. gadam[1],

–   ņemot vērā 2010. gada 21. decembrī parakstīto saprašanās memorandu, ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus, lai Bosnija un Hercegovina varētu pilnībā piedalīties Kultūras programmā 2007.–2013. gadam,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Kopienas rīcību ar nosaukumu „Eiropas Kultūras galvaspilsēta” ir izveidota, lai uzsvērtu Eiropas kultūru bagātību un daudzveidību un to kopīgās iezīmes, kā arī lai veicinātu labāku savstarpēju sapratni starp eiropiešiem;

B.  tā kā iepriekšminētais lēmums, ar ko nosaka Kopienas rīcību pasākumam „Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2007. līdz 2019. gadam, pašlaik attiecas tikai uz ES dalībvalstīm;

C. tā kā iespēja iegūt nosaukumu „Eiropas kultūras galvaspilsēta” vairākos gadījumos ir dota arī pilsētām tādās Eiropas valstīs, kuras nav ES dalībvalstis;

D. tā kā Sarajevai ir īpaša vieta Eiropas vēsturē un kultūrā un 2014. gadā tur tiks pieminētas vairākas nozīmīgas gadadienas;

E.  tā kā Sarajevas pilsētas dome un vietējās kultūras organizācijas ir uzsākušas plašu sagatavošanos, lai kandidētu uz šo nosaukumu,

1.  aicina Padomi izņēmuma kārtā piešķirt 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu Sarajevai;

2.  uzskata, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršana pilsētai, kur 20. gadsimtā gaitā ir risinājušies daudzi traģiski notikumi, uzskatāmi parādītu jauno Eiropas realitāti un būtu nozīmīgs solis ceļā uz agrākā Eiropas sadalījuma pārvarēšanu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Reģionu komitejai.