Ontwerpresolutie - B7-0281/2011Ontwerpresolutie
B7-0281/2011

ONTWERPRESOLUTIE over Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa voor het jaar 2014

2.5.2011

naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B7‑0215/2011 en B7‑0061/2011
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement

Doris Pack namens de Commissie cultuur en onderwijs

Procedure : 2011/2647(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0281/2011
Ingediende teksten :
B7-0281/2011
Aangenomen teksten :

B7‑0281/2011

Resolutie van het Europees Parlement over Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa voor het jaar 2014

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 167, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Besluit nr. 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode 2007 tot 2019[1],

–   gezien het memorandum van overeenstemming waarin de voorwaarden zijn vastgesteld voor de volledige deelname van Bosnië en Herzegovina aan het programma Cultuur 2007-2013, dat op 21 december 2010 is ondertekend,

–   gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat een communautaire actie "Culturele Hoofdstad van Europa" is vastgesteld om de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen voor het voetlicht te brengen en bij te dragen tot een groter wederzijds begrip tussen Europeanen,

B.  overwegende dat het bovengenoemde besluit tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode 2007 tot 2019 op dit moment uitsluitend op de EU-lidstaten van toepassing is,

C. overwegende dat steden in derde landen in Europa verscheidene malen tot Culturele Hoofdstad van Europa zijn uitgeroepen,

D. overwegende dat Sarajevo een speciale plaats in de Europese geschiedenis en cultuur heeft en in 2014 een aantal belangrijke herdenkingen zal vieren,

E.  overwegende dat het gemeentebestuur van Sarajevo en plaatselijke culturele actoren de kandidaatstelling uitgebreid hebben voorbereid,

1.  verzoekt de Raad bij wijze van uitzondering Sarajevo tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2014 uit te roepen;

2.  is van mening dat het uitroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa van een stad waar in de loop van de 20e eeuw uitermate tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, een belangrijke stap zou zijn in het proces van het begraven van Europa's verleden van verdeeldheid en van het tonen van het nieuwe Europa;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het Comité van de Regio's.