Projekt rezolucji - B7-0281/2011Projekt rezolucji
B7-0281/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Sarajewa – kandydata na Europejską Stolicę Kultury w 2014 r.

2.5.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0215/2011 oraz B7-0061/2011
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Doris Pack w imieniu Komisji Kultury i Edukacji

Procedura : 2011/2647(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0281/2011

B7‑0281/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Sarajewa – kandydata na Europejską Stolicę Kultury w 2014 r.

 

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 167 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając decyzję nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019[1],

–   uwzględniając protokół ustaleń ustanawiający zasady i warunki pełnego uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programie Kultura 2007–2013 podpisany w dniu 21 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że działanie Wspólnoty zatytułowane „Europejska Stolica Kultury” ustanowiono w celu podkreślenia bogactwa i zróżnicowania kultur europejskich oraz ich wspólnych cech, jak również wspierania szerszego wzajemnego zrozumienia między obywatelami europejskimi,

B.  mając na uwadze, że wspomniana wyżej decyzja ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019 obecnie ma zastosowanie wyłącznie do państw członkowskich UE,

C. mając na uwadze, że miasta w europejskich państwach trzecich kilkakrotnie miały możliwość zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury,

D. mając na uwadze, że Sarajewo zajmuje szczególne miejsce w historii i kulturze Europy oraz że w 2014 r. będzie obchodziło rocznicę wielu ważnych wydarzeń,

E.  mając na uwadze, że rada miejska Sarajewa i lokalne podmioty prowadzące działalność kulturalną rozpoczęły szeroko zakrojone przygotowania w związku ze zgłoszeniem miasta jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury,

1.  wzywa Radę do przyznania Sarajewu w drodze wyjątku tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2014 r.;

2.  uważa, że byłby to ważny krok w kierunku wyjścia poza dawne europejskie podziały i zaprezentowania nowej Europy poprzez przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury miastu, które było miejscem tak tragicznych wydarzeń w XX wieku;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz Komitetowi Regionów.