Návrh uznesenia - B7-0281/2011Návrh uznesenia
B7-0281/2011

NÁVRH UZNESENIA o Sarajeve ako Európskom hlavnom meste kultúry na rok 2014

2.5.2011

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0215/2011 a B7‑0061/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Doris Pack v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2011/2647(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0281/2011

B7‑0281/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sarajeve ako Európskom hlavnom meste kultúry na rok 2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 167 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na rozhodnutie č. 1622/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019[1].

–   so zreteľom na memorandum o porozumení, v ktorom sa ustanovujú podmienky plnej účasti Bosny a Hercegoviny na programe Kultúra na roky 2007 – 2013 a ktorý bol podpísaný 21. decembra 2010,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže činnosť Spoločenstva s názvom Európske hlavné mesto kultúry bola ustanovená s cieľom zdôrazniť bohatstvo a rôznorodosť európskych kultúr a ich spoločné prvky a podporovať lepšie vzájomné porozumenie medzi Európanmi,

B.  keďže uvedené rozhodnutie o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019 sa v súčasnosti uplatňuje len na členské štáty EÚ,

C. keďže už v niekoľkých prípadoch dostali mestá z tretích európskych štátov možnosť získať titul Európske hlavné mesto kultúry,

D. keďže Sarajevo zaujíma v európskej histórii a kultúre osobitné postavenie a v roku 2014 si pripomenie niekoľko významných výročí,

E.  keďže rada mesta Sarajeva a miestne subjekty z oblasti kultúry sa intenzívne pripravujú na kandidatúru na tento titul,

1.  vyzýva Radu, aby titul Európske hlavné mesto kultúry udelila na rok 2014 výnimočne Sarajevu;

2.  verí, že udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry mestu, ktoré bolo v 20. storočí dejiskom známych tragických udalostí, by znamenalo dôležitý krok k prekonaniu rozdelenia Európy z minulosti a k prezentovaniu novej Európy;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru regiónov.