Förslag till resolution - B7-0281/2011Förslag till resolution
B7-0281/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Sarajevo som Europeisk kulturhuvudstad 2014

2.5.2011

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0215/2011 och B7‑0061/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Doris Pack för utskottet för kultur och utbildning

Förfarande : 2011/2647(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0281/2011
Ingivna texter :
B7-0281/2011
Antagna texter :

B7‑0281/2011

Europaparlamentets resolution om Sarajevo som Europeisk kulturhuvudstad 2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 167.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019[1],

–   med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 21 december 2010 och som fastställer villkoren för Bosniens och Hercegovinas fullständiga deltagande i kulturprogrammet 2007–2013,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En gemenskapsåtgärd kallad Europeisk kulturhuvudstad har inrättats för att framhäva de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och deras gemensamma drag samt för att bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra.

B.  Det ovannämnda beslutet om inrättande av en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007–2019 omfattar för närvarande endast EU:s medlemsstater.

C. Vid ett flertal tillfällen har städer från europeiska tredjeländer getts chansen att utses till Europeisk kulturhuvudstad.

D. Sarajevo intar en särskild plats i den europeiska historien och kulturen och kommer 2014 att uppmärksamma minnet av flera viktiga årsdagar.

E.  Sarajevos kommunfullmäktige och lokala kulturaktörer har gjort omfattande förberedelser inför ansökan om titeln.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet att undantagsvis utse Sarajevo till Europeisk kulturhuvudstad 2014.

2.  Europaparlamentet anser att man genom att utse en stad där en rad tragiska händelser ägt rum under 1900-talet till Europeisk kulturhuvudstad tar ett betydelsefullt steg framåt för att visa upp det nya Europa och lämna förgångna europeiska motsättningar bakom sig.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Regionkommittén.