Návrh usnesení - B7-0284/2011Návrh usnesení
B7-0284/2011

NÁVRH USNESENÍ o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a o revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí

4. 5. 2011

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová za skupinu PPE
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud za skupinu S&D
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE
Malcolm Harbour za skupinu ECR
Heide Rühle za skupinu Verts/ALE


Postup : 2011/2590(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0284/2011
Předložené texty :
B7-0284/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0284/2011

Usnesení Evropského parlamentu o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a o revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES o postupech při zadávání veřejných zakázek a na směrnice 89/665/ES, 92/13/ES a 2007/66/ES o přezkumném řízení při zadávání veřejných zakázek,

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek (P7_TA(2010)0173),

–   s ohledem na zprávu pro předsedu Evropské komise José Manuela Barrosa vypracovanou profesorem Mariem Montim a nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

–   s ohledem na sdělení Evropské komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ (KOM(2010)608),

–   s ohledem na zelenou knihu Evropské komise o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek – Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek (KOM(2011)0015),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dobře fungující trh veřejných zakázek má zásadní význam pro podporu jednotného trhu, inovací, vyšší úrovně ochrany životního prostředí a klimatu a také sociálního začlenění v celé EU a pro dosažení optimální hodnoty pro veřejné orgány, občany a daňové poplatníky,

B.  vzhledem k tomu, že zejména s ohledem na překonání finanční a ekonomické krize a ochranu před možnou budoucí krizí má zadávání veřejných zakázek zásadní význam, neboť slouží jako katalyzátor opětovného oživení ekonomiky EU a také zaměstnanosti a dobrých životních podmínek v EU,

C. vzhledem k tomu, že řádný a dobře promyšlený proces optimalizace právního rámce pro zadávání veřejných zakázek má zásadní význam pro dobré životní podmínky občanů, spotřebitelů a podniků v EU, pro vnitrostátní, regionální a místní veřejné orgány, a tudíž i pro přijetí EU jako celku,

D. vzhledem k tomu, že s ohledem na množství témat v rámci revize právních předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek je třeba realizovat různé priority, co se týče naléhavosti a tématického propojení, s ohledem na probíhající politický vývoj na úrovni EU i na mezinárodní úrovni,

E.  vzhledem k tomu, že celá řada otázek v rámci tradičního zadávání veřejných zakázek a s ním úzce spojeného tématu koncesí bude muset být řádně posouzena na základě soustavných konzultací se zúčastněnými stranami,

F.  vzhledem k tomu, že specifická otázka zachování rovného zacházení a spravedlivé hospodářské soutěže na trzích s veřejnými zakázkami v EU a ve třetích zemích naléhavě vyžaduje více politické pozornosti, zejména s ohledem na stávající problémy s přístupem na trhy veřejného sektoru ve třetích zemích, pomalý pokrok ve vyjednávání o revizi dohody WTO o zadávání veřejných zakázek a zjevnou neochotu mnoha třetích zemí k této dohodě přistoupit,

1.  odkazuje na své připomínky v usnesení ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek, a zejména na odstavec 46 tohoto usnesení, v němž uvádí, že ačkoli rozhodně vystupuje proti ochranářským opatřením v oblasti zadávání veřejných zakázek na celosvětové úrovni, je pevně přesvědčen o zásadě reciprocity, společného prospěchu a proporcionality v této oblasti; a vyzývá Komisi, aby provedla podrobnou analýzu potenciálních přínosů a problémů spojených se zavedením přiměřených cílených omezení týkajících se přístupu na části trhu EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, posouzení dopadů analyzující, kdy by tato omezení mohla být použita, a hodnocení právního základu, který by byl pro takový nástroj potřeba, pro ty obchodní partnery, kteří využívají otevřenost trhu EU, avšak neprojevili úmysl otevřít svůj vlastní trh společnostem z EU, a zároveň i nadále povzbuzovat partnery EU v tom, aby přijali přiměřená opatření zajišťující reciproční přístup na trh pro evropské společnosti, předtím, než bude navržen jakýkoliv jiný nový text v oblasti zadávání veřejných zakázek;

2.  je toho názoru, že reciprocita a transparentnost zajistí otevřenější trhy veřejných zakázek a zabrání ochranářským opatřením za použití veškerých existujících a dostupných nástrojů;

3.  je přesvědčen, že aby se předešlo novým ochranářským opatřením, která by mohla poškodit zájmy vývozců z EU i v oblastech mimo trhy veřejného sektoru, měla by Komise hledat odpovídající opatření, která neumožní paušální protiopatření ze strany EU nebo jednotlivých států, ale budou založena na odpovídajících nástrojích v oblasti zadávání veřejných zakázek;

4.  v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby posoudila problémy související s mimořádně nízkými nabídkami a navrhla vhodná řešení;

5.  doporučuje zadavatelům zakázek, aby zajistili včasné a dostatečné informování ostatních účastníků nabídkového řízení v případě výskytu abnormálně nízkých nabídek, čímž jim umožní posoudit, zda mají důvod požádat o přezkoumání řízení;

6.  domnívá se, že je naléhavě třeba, aby EU lépe sladila společnou vnější obchodní politiku EU a postupy v členských státech, které přijímají neobvykle nízké nabídky od společností, jejichž země původu nepodepsaly dohodu WTO o zadávání veřejných zakázek, na úkor společností z členských států EU;

7.  s ohledem na otázku č. 114 v zelené knize Komise o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, která požaduje uvedení pořadí důležitosti hlavních priorit v rámci jednotlivých otázek vznesených v této zelené knize, zdůrazňuje zásadní význam toho, aby byla nalezena dobře promyšlená řešení jak pro nejnaléhavější záležitost, kterou je přístup na trh, tak pro další aspekty přezkumu zadávání veřejných zakázek a koncesí; vyzývá proto Komisi, aby se nejdříve věnovala otázce vyváženého přístupu na trhy veřejného sektoru a revizi zadávání veřejných zakázek a koncesí provedla až následně, čímž umožní nezbytné a řádné zapojení nejen Evropského parlamentu a členských států, ale také občanů a podniků, a zajistí tak nezbytné přijetí těchto důležitých záležitostí, které souvisejí s jednotným trhem a mají velký význam pro celkové životní podmínky v EU, všemi stranami;

8.  vyzývá Komisi, aby upřednostnila modernizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek a otázku koncesí na služby řešila tak, aby se zabránilo dalšímu roztříštění právních předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.