Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0284/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0284/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról

4.5.2011

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová a PPE képviselőcsoport nevében
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud az S&D képviselőcsoport nevében
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi az ALDE képviselőcsoport nevében
Malcolm Harbour az ECR képviselőcsoport nevében
Heide Rühle a Verts/ALE képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2011/2590(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0284/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0284/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0284/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásairól szóló 2004/18/EK és 2004/17/EK irányelvekre, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárásokról szóló 89/665/EK, 92/13/EK és 2007/66/EK irányelvre,

–   tekintettel a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló, 2010. május 18-i állásfoglalására (P7_TA(2010)0173),

–   tekintettel a Mario Monti professzor által az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso számára készített „Az egységes piac új stratégiája – Európa gazdasága és társadalma szolgálatában” című jelentésre;

–   tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságért” című bizottsági közleményre (COM(2010)608),

–   tekintettel az Európai Bizottság „Az EU közbeszerzési politikájának modernizálása – Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé” című zöld könyvére (COM (2011) 0015),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a közbeszerzési piac zavartalan működése alapvető fontosságú az egységes piac előmozdítása, az innováció ösztönzése, Unió-szerte a magasabb fokú környezet- és éghajlat-védelem, valamint a társadalmi integráció elősegítése, továbbá az állami hatóságok, a polgárok és az adófizetők számára optimális érték biztosítása érdekében,

B.  mivel különösen a pénzügyi és gazdasági válságból való kilábalás és a jövőbeni válságok elleni védekezés szempontjából a közbeszerzés meghatározó fontosságú, hiszen katalizátor szerepét tölti be az Unió gazdaságának újjáéledése, és következésképpen az uniós foglalkoztatottság és jólét számára,

C. mivel a közbeszerzések jogi keretei optimalizálásának szilárd és jól átgondolt folyamata életbevágóan fontos az Unió polgárainak, fogyasztóinak és vállalkozásainak jóléte, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, és így az Unió egészének elfogadottsága szempontjából,

D. mivel tekintettel az uniós közbeszerzési törvény felülvizsgálatában érintett számos kérdésre, különböző prioritásokat kell megvalósítani, ami a sürgősséget és a tematikus összefüggést illeti, figyelembe véve a jelenlegi uniós és nemzetközi szintű politikai fejleményeket,

E.  mivel a közbeszerzés hagyományos kereteit érintő átfogó kérdések és a koncessziók ehhez szorosan kapcsolódó témaköre az érdekelt felekkel történő következetes konzultációra alapozott koherens értékelést tesz szükségessé,

F.  mivel az uniós és harmadik országbeli közbeszerzési piacokon az egyenlő elbánás és a tisztességes verseny biztosításának érzékeny témája minél előbb nagyobb politikai figyelmet kíván meg, különös tekintettel az olyan problémákra, mint a harmadik országok állami megrendeléseinek piacaihoz való hozzáférés, a Kereskedelmi Világszervezet kormányzati beszerzési megállapodásának (GPA) felülvizsgálatáról szóló tárgyalások lassú előrehaladása valamint számos harmadik ország egyértelmű vonakodása az e megállapodáshoz való csatlakozástól,

1.  hivatkozik a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló 2001. május 18-i állásfoglalásában szereplő megjegyzéseire, és különösen a fenti állásfoglalás 46. bekezdésére, amely kimondja, hogy miközben globális szinten erőteljesen érvel a protekcionista intézkedések alkalmazása ellen közbeszerzések terén, szilárdan hisz a viszonosság, a kölcsönös előnyök és az arányosság elveinek érvényesítésében az adott területen, és felszólítja a Bizottságot, hogy mielőtt bármilyen újabb jogszabályi javaslatot tenne a közbeszerzések területén, végezzen részletes elemzést az Unió közbeszerzési piacainak egyes részeihez való hozzáférést érintő arányos és célzott korlátozások lehetséges előnyeiről és a problémákról, továbbá hatástanulmányt arról, hogy a korlátozások alkalmazása mikor lehetséges, valamint az ilyen eszköz bevezetéséhez szükséges jogalapra vonatkozó értékelést azon kereskedelmi partnerek szempontjából, amelyek az uniós piac nyitottságát élvezik, ugyanakkor saját piacaikat nem szándékoznak megnyitni az uniós vállalkozások előtt, és eközben továbbra is ösztönözze az Unió partnereit, hogy ajánljanak fel viszonos és arányos piaci hozzáférési megállapodásokat az európai vállalkozások számára;

2.  azon a véleményen van, hogy a viszonosság és az átláthatóság elve valóban biztosítani fogja a nyitottabb közbeszerzési piacok létrejöttét és ezáltal – minden rendelkezésre álló eszköz használata mellett – elkerülhető lesz a protekcionista intézkedések alkalmazása;

3.  meg van győződve arról, hogy az új protekcionista intézkedések elkerülése érdekében, amelyek Unió exportőreinek érdekeit az állami megrendelések piacán túl is sérthetik, a Bizottságnak olyan megfelelő intézkedéseket kell keresnie, amelyek nem adnak teret az uniós vagy nemzeti ellenintézkedéseknek, és ugyanakkor a közbeszerzések terén alkalmazott megfelelő eszközökön alapulnak;

4.  e tekintetben arra szólítja fel a Bizottságot, hogy értékelje a különösen alacsony árajánlatokhoz kapcsolódó problémákat, és javasoljon megfelelő megoldásokat;

5.  javasolja a szerződő hatóságoknak, hogy a rendellenesen alacsony árajánlatok esetén időben nyújtsanak elegendő információt a többi ajánlattevő számára, hogy lehetőségük legyen megítélni, van-e alapja egy felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének;

6.  sürgős szükségességét látja annak, hogy az Unió magasabb fokú koherenciát érjen el az uniós közös külkereskedelmi politika és a tagállamok azon gyakorlata között, hogy az uniós tagállamok vállalkozásainak kárára azon vállalkozások kivételesen alacsony árajánlatait fogadják el, amelyek származási országai nem aláírói a GPA-nak,

7.  tekintettel a Bizottságnak az Unió közbeszerzési politikájának modernizálásáról szóló zöld könyvében feltett 114. számú kérdésre, amely a zöld könyvben felvetett sokféle kérdés fontosságának rangsorolására és a legfőbb prioritások meghatározására vonatkozik, hangsúlyozza a legsürgetőbb témákra vonatkozó jól átgondolt megoldások megtalálásának alapvető fontosságát, mint például a piachoz való hozzáférés, valamint a közbeszerzés és a koncessziók felülvizsgálatának jövőbeni szempontjainak kérdései; következésképpen arra szólítja fel a Bizottságot, hogy első lépésként az állami megrendelések piacaihoz való kiegyenlített hozzáférés kérdésével foglalkozzon, és második lépésként végezze el a közbeszerzés és a koncessziók felülvizsgálatát annak érdekében, hogy lehetővé váljon nemcsak az Európai Parlament és a tagállamok, de a polgárok és a vállalkozások szükséges és komoly részvétele azzal a céllal, hogy elfogadhatóvá váljanak ezek az Unió általános jólétére oly jelentős hatással lévő fontos, egységes piacot érintő kérdések;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy adjon elsőbbséget a közbeszerzési szabályok modernizálásának és úgy kezelje a szolgáltatási koncessziókat, hogy a jobb szabályozással kapcsolatos elveknek megfelelően elkerülhető legyen az uniós közbeszerzési törvény további széttagolódása;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.