Ontwerpresolutie - B7-0284/2011Ontwerpresolutie
B7-0284/2011

ONTWERPRESOLUTIE over toegang op gelijke voorwaarden tot de markten voor overheidsopdrachten in de EU en derde landen en over de herziening van het rechtskader voor overheidsopdrachten alsook concessieovereenkomsten

4.5.2011

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová namens de PPE-Fractie
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud namens de S&D-Fractie
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi namens de ALDE-Fractie
Malcolm Harbour namens de ECR-Fractie
Heide Rühle namens de Verts/ALE-Fractie


Procedure : 2011/2590(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0284/2011
Ingediende teksten :
B7-0284/2011
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

B7‑0284/2011

Resolutie van het Europees Parlement over toegang op gelijke voorwaarden tot de markten voor overheidsopdrachten in de EU en derde landen en over de herziening van het rechtskader voor overheidsopdrachten alsook concessieovereenkomsten

Het Europees Parlement,

–   gezien de Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG inzake het plaatsen van overheidsopdrachten, en de Richtlijnen 89/665/EG, 92/13/EG en 2007/66/EG met betrekking tot beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten,

–   gezien zijn resolutie van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten (P7_TA(2010)0173),

–   gezien het verslag van Professor Mario Monti aan de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, getiteld 'Een nieuwe strategie voor de interne markt – ten dienste van Europese economie en samenleving',

–   gezien de mededeling van de Europese Commissie, getiteld "Naar een Single Market Act voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" (COM(2010)608),

–   gezien het Groenboek van de Commissie over de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten - Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt (COM(2011)0015),

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat een goed functionerende markt voor overheidsopdrachten van essentieel belang is ter bevordering van de interne markt, teneinde innovatie aan te moedigen, om een hoger niveau van milieu- en klimaatbescherming alsmede sociale integratie in de gehele EU te stimuleren en om een optimale waarde voor overheidsinstellingen, burgers en belastingbetalers te creëren,

B.  overwegende dat overheidsopdrachten in het bijzonder met het oog op het overwinnen van de financiële en economische crisis en de bescherming tegen een eventuele toekomstige crisis cruciaal zijn, aangezien ze als katalysator fungeren die de economie van de EU – en daarom ook de werkgelegenheid en het welzijn in de EU – een nieuw elan kunnen geven,

C. overwegende dat een gezond en weloverwogen proces ter vervolmaking van het rechtskader voor overheidsopdrachten een vitale betekenis heeft voor het welzijn van de burgers, consumenten en het bedrijfsleven in de EU, voor de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten en zo ook voor de acceptatie van de EU als geheel,

D. overwegende dat, gezien het enorme aantal punten dat bij de herziening van de EU-aanbestedingswetgeving om aandacht vraagt, met het oog op de lopende politieke ontwikkelingen op het niveau van de EU en op internationaal niveau rekening moet worden gehouden met verschillende prioriteiten in de zin van urgentie en thematische verbanden,

E.  overwegende dat met het oog op een groot aantal vragen binnen het traditionele kader van overheidsopdrachten en de daarmee nauw verband houdende concessieovereenkomsten een coherente evaluatie vereist is op grond van een consequent doorgevoerde raadpleging van de belanghebbenden,

F.  overwegende dat het specifieke punt van de waarborging van een gelijke behandeling en een eerlijke concurrentie op de markten voor overheidsopdrachten in de EU en in derde landen met spoed meer beleidsaandacht nodig heeft, vooral gezien de huidige problemen met de toegang tot markten van de overheidssector in derde landen, de trage vorderingen bij de onderhandelingen over de herziening van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO en de klaarblijkelijke aarzeling van een groot aantal landen om zich bij de GPA aan te sluiten,

1.  verwijst naar zijn commentaar in zijn resolutie van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van overheidsopdrachten en met name naar paragraaf 46 van deze resolutie, waarin het verklaart sterk gekant te zijn tegen protectionistische maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten op mondiaal niveau, en er bovendien op wijst resoluut voorstander van het beginsel van wederkerigheid en evenredigheid op dat gebied te zijn; vraagt de Commissie een nauwkeurige analyse te maken van de potentiële voordelen en problemen van het opleggen van evenredige, gerichte beperkingen van de toegang tot delen van de EU-markt voor overheidsopdrachten, verzoekt haar om een effectbeoordeling waarin geanalyseerd wordt wanneer dit zou kunnen worden toegepast en om een beoordeling van de rechtsgrondslag die een dergelijk instrument zou vergen voor handelspartners die voordeel halen uit de openheid van de EU-markt, maar geen enkele bereidheid tonen hun eigen markten open te stellen voor bedrijven uit de EU, en blijft de EU-partners aansporen Europese bedrijven gelijke en evenredige voorwaarden voor markttoegang te bieden voordat nieuwe voorstellen met betrekking tot overheidsopdrachten worden gedaan;

2.  is oordeel dat een benadering in een geest van wederkerigheid en transparantie er daadwerkelijk voor zal zorgen dat de markten voor overheidsopdrachten zich meer zullen openen en dat protectionistische maatregelen met gebruikmaking van alle beschikbare instrumenten kunnen worden vermeden;

3.  is ervan overtuigd dat de Commissie ter voorkoming van nieuwe protectionistische maatregelen die de belangen van EU-exporteurs ook op gebieden buiten de markten voor overheidsopdrachten zouden kunnen schaden naar adequate maatregelen moet zoeken die niet neerkomen op algemene tegenmaatregelen van de EU of van de lidstaten, maar gebaseerd zijn op passende instrumenten op het gebied van overheidsopdrachten;

4.  verzoekt de Commissie in dit verband om een inventarisatie van de problemen die samenhangen met extreem lage inschrijvingen en passende oplossingen voor te stellen;

5.  beveelt de aanbestedende diensten aan om in gevallen van inschrijvingen tegen abnormaal lage prijzen te voorzien in vroegtijdige en voldoende informatie aan andere inschrijvers, zodat zij kunnen beoordelen of er gronden voor een onderzoeksprocedure aanwezig zijn;

6.  acht het nodig dat de EU met spoed een betere samenhang bereikt tussen het gemeenschappelijke externe handelsbeleid van de EU en de praktijken in lidstaten die ten koste van bedrijven uit de lidstaten van de EU ingaan op extreem lage inschrijvingen van bedrijven die gevestigd zijn in landen welke de GPA niet hebben ondertekend;

7.  onderstreept dat het, gezien vraag 114 van het Groenboek van de Commissie over de modernisering van het EU-beleid ten aanzien van overheidsopdrachten, waarin gevraagd wordt een rangorde aan te brengen in de verschillende punten die in dit Groenboek aan de orde worden gesteld en daarbij ook topprioriteiten te noemen, van cruciaal belang is zowel voor het belangrijkste punt van de markttoegang als de verdere aspecten van de herziening van het rechtskader voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten tot weldoordachte oplossingen te komen; verzoekt de Commissie daarom allereerst het punt van een evenwichtige toegang tot markten van de overheidssector te benaderen en de herziening van het stelsel van overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten in een tweede fase uit te voeren, zodat niet alleen het Europees Parlement en de lidstaten, maar ook de burgers en het bedrijfsleven, zoals vereist en verantwoord is, bij de zaken worden betrokken teneinde het noodzakelijke draagvlak te vinden voor al deze belangrijke vraagstukken van de interne markt die van grote betekenis zijn voor de goede werking van de gehele EU;

8.  verzoekt de Commissie voorrang te geven aan de modernisering van de voorschriften voor overheidsopdrachten en de dienstenconcessies zodanig te behandelen dat een verdere versnippering van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, overeenkomstig de beginselen van beter regelgeven, wordt voorkomen;

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.