Postup : 2011/2625(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0287/2011

Předložené texty :

B7-0287/2011

Rozpravy :

PV 09/05/2011 - 21
CRE 09/05/2011 - 21

Hlasování :

PV 11/05/2011 - 5.18
CRE 11/05/2011 - 5.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0225

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 89k
4. 5. 2011
PE465.593v01-00
 
B7-0287/2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0220/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem


Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary, Sandra Kalniete za skupinu PPE
Metin Kazak, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem  
B7‑0287/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. února 2011 o strategii Evropa 2020(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(2),

–   s ohledem na usnesení ze dne 5. února 2009 o posílení úlohy evropských malých a středních podniků v mezinárodním obchodě(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2008 o obchodu se službami(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o obchodu se surovinami a komoditami(6),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh(7),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2007 o globální Evropě v souvislosti s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti(8),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti – obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ KOM(2010)0612/3,

–   s ohledem na sdělení Komise s názvem „Globální Evropa: Konkurenceschopnost na světovém trhu: Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006)0567),

–   s ohledem na zprávu Komise o překážkách obchodu a investic zveřejněnou dne 10. března 2011,

–   s ohledem na společné prohlášení o vztazích mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a mezi Japonskem ze dne 18. července 1991 učiněné v Haagu,

–   s ohledem na dohodu o vzájemném uznávání mezi EU a Japonskem uzavřenou v roce 2001(9),

–   s ohledem na dohodu o spolupráci ve věci jednání zaměřeného proti hospodářské soutěži uzavřenou mezi EU a Japonskem v roce 2003(10),

–   s ohledem na dohodu o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Evropským společenstvím a Japonskem uzavřenou v roce 2008(11),

–   s ohledem na desetiletý akční plán přijatý na 10. summitu mezi EU a Japonskem, který se konal v Bruselu dne 8. prosince 2001,

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté na 19. summitu mezi EU a Japonskem, který se konal v Tokiu dne 28. dubna 2010,

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté na 18. summitu mezi EU a Japonskem, který se konal v Praze dne 4. května 2009,

–   s ohledem na zprávu společnosti Copenhagen Economics o posouzení překážek obchodu a investic mezi EU a Japonskem (Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan) ze dne 30. listopadu 2009,

–   s ohledem na výsledky veřejné konzultace Komise o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem zveřejněné dne 21. února 2011,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. a 25. března 2011,

–   s ohledem na plánovaný summit mezi EU a Japonskem, který se má konat v Bruselu dne 25. května 2011,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nejvhodnějším rámcem pro regulaci a podporu otevřeného a spravedlivého obchodu je multilaterální obchodní systém založený na pravidlech, který vytvořila Světová obchodní organizace (WTO),

B.  vzhledem k tomu, že je nezbytné mnohostranné, vícestranné a dvoustranné dohody chápat jako součást společného systému nástrojů v oblasti mezinárodních záležitostí, a tím jako standardní rysy vyrovnaných a doplňujících se politických a obchodních vztahů,

C.  vzhledem k tomu, že by se EU měla i nadále zasazovat o dosažení vyváženého výsledku rozvojové agendy z Dauhá, což by mělo být jejím hlavním přístupem, který by měl vést k zapojení rozvojových zemí do mezinárodního obchodního systému, a zároveň by měla pokročit v uzavírání dvoustranných a vícestranných obchodních dohod s jinými průmyslovými zeměmi, kde lze vzájemných výhod a hospodářského růstu realisticky dosáhnout za kratší časové období,

D. vzhledem k tomu, že v roce 2009 představovali EU a Japonsko společně více než čtvrtinu celosvětového HDP a více než 20 % světového obchodu,

E.  vzhledem k tomu, že Japonsko a EU jsou významnými investory, kteří investují v ekonomice druhé strany, přičemž v roce 2009 dosáhl společný objem přímých zahraničních investic 200 miliard EUR,

F.  vzhledem k tomu, že v roce 2010 činil celkový objem dvoustranného obchodu mezi EU a Japonskem, které představuje třetí největší státní ekonomiku ve světě, pokud jde o HDP, 120 miliard EUR, přičemž Japonsko je šestým největším obchodním partnerem EU a EU se řadí mezi obchodními partnery Japonska na třetí místo,

G. vzhledem k tomu, že jak Rada, tak i Komise konstatovaly, že schopnost Japonska odstranit regulační překážky obchodu je základní podmínkou zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem, což by vedlo k větší ekonomické integraci mezi těmito dvěma strategickými obchodními partnery,

H. vzhledem k tomu, že EU a Japonsko čelí při zajišťování rozvoje svého průmyslu stejným výzvám, jako je politický a hospodářský vzestup Číny, zpomalení hospodářství v důsledku celosvětové finanční krize, klesající počet obyvatel a naléhavá potřeba nalézt nové zdroje nerostných surovin a energie a také zajištění stability jejich cen,

I.   vzhledem k tomu, že otevřený a spravedlivý obchod je významným nástrojem při zajišťování většího hospodářského růstu a dobrých životních podmínek společnosti, přičemž využívá komparativních výhod svých hospodářství a možného synergického působení, které je důsledkem větší hospodářské integrace a nových impulzů v rámci hospodářství založeného na znalostech,

J.   vzhledem k tomu, že Unie i Japonsko mají obecně nízká cla na zboží, přičemž od cla jsou osvobozeny více než dvě třetiny objemu vývozu z Unie do Japonska a více než jedna třetina japonského vývozu do EU,

K. vzhledem k tomu, že navzdory těmto nízkým clům zaostává objem bilaterálního obchodu mezi EU a Japonskem za velkou částí obchodní výměny EU s jejími dalšími hlavními obchodními partnery, a to především kvůli negativnímu vlivu japonských necelních překážek na možnost vstupu evropských podniků na japonský trh,

L.  vzhledem k tomu, že z výsledků studie společnosti „Copenhagen Economics“ z listopadu 2009 vyplývá, že náklady na obchod spojené s necelními překážkami jsou vyšší než stávající výše cla a že větší část možných výhod z hlediska hospodářství představuje zrušení těchto necelních překážek; vzhledem k tomu, že podle výsledků studie by snížení cel i necelních opatření na co nejnižší možnou míru vedlo k nárůstu vývozu EU do Japonska o 43 miliardy EUR a ke zvýšení japonského vývozu do EU o 53 miliardy EUR,

M. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě o překážkách obchodu a investic za rok 2011 upozorňuje na tři hlavní oblasti, které činí EU starosti, pokud jde o necelní překážky Japonska, a sice na přístup k veřejným zakázkám, nedostatečné uznávání mezinárodních norem v oblasti zdravotnických prostředků a přednostní zacházení s vlastními nejdůležitějšími společnostmi v oblasti finančních služeb (např. poštovních služeb),

N. vzhledem k tomu, že se má za to, že ochrana práv duševního vlastnictví a jejich prosazování je v Japonsku na vysoké úrovni; Japonsko a EU mají společné cíle a společný přístup k věcem souvisejícím s právy duševního vlastnictví, kromě zeměpisných označení, přičemž jak EU, tak i Japonsko coby signatáři Obchodní dohody proti padělatelství se zavázaly k mnohostrannému boji proti padělatelství a pirátství,

O. vzhledem k tomu, že oblast informačních a komunikačních technologií je velmi přínosným odvětvím a zdrojem hospodářského růstu jak v EU, tak i v Japonsku, zejména s ohledem na další vývoj inteligentních výrobků a služeb,

 

P.  vzhledem k tomu, že při veškerých obchodních jednáních s Japonskem je třeba nadnést téma investic a obchodu v oblasti služeb, aby se zajistilo, že otevření trhu neohrozí evropská ani japonská pravidla na ochranu veřejných služeb a kulturní rozmanitosti,

Q. vzhledem k ujištěním o solidaritě s japonským lidem po nedávných přírodních katastrofách,

1.  domnívá se, že mnohostranný obchodní systém, zakotvený ve WTO, zůstává zdaleka nejúčinnějším rámcem k dosažení otevřeného a spravedlivého obchodu v celosvětovém měřítku; domnívá se, že Evropská unie a Japonsko by měly přispět k úspěšnému uzavření jednání o rozvojovém programu z Dauhá;

2.  zdůrazňuje, že se velmi zasazuje o uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, je však nespokojen se zanedbatelným pokrokem, kterého skupina na vysoké úrovni dosáhla v posledních několika letech; zastává názor, že Japonsko se musí před zahájením příslušných jednání jednoznačně zavázat k odstranění necelních překážek, které brání v přístupu k japonským veřejným zakázkám;

3.  zdůrazňuje, že liberalizace trhu mezi EU a Japonskem by měla existovat spolu s pravidly o ochraně veřejných služeb a kulturní rozmanitosti, a neměla by jim být na překážku, a v případech, kde již existují mnohostranné normy, by měla vést k jejich dodržování a ke sjednocování právních předpisů;

4.  zdůrazňuje, že se zasazuje o prohloubení obchodních vztahů mezi EU a Japonskem na základě odstranění necelních překážek obchodu a investic, včetně mnoha restriktivních předpisů a regulačních opatření, které brání společnostem z EU v přístupu na japonský trh;

5.  domnívá se, že při obchodních jednáních s Japonskem by se měla Komise soustředit jako na jednu z priorit na odstranění těchto překážek, které závažným způsobem brání malým a středním podnikům z EU v přístupu na japonský trh;

6.  domnívá se, že omezení či zrušení japonských cel na výrobky v oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně jejich součástí a komponent, by vedlo k oživení hospodářské soutěže a k vytvoření nových kvalitních pracovních míst v EU; vyzývá navíc k hlubší vzájemné spolupráci mezi EU a Japonskem v oblasti výzkumu a vývoje, zejména v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví, která by vedla k rychlejší výměně informací o patentech mezi příslušnými patentovými úřady;

 

7.  zastává názor, že snahu Komise v oblasti vyjednání dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, zejména s ohledem na rozšíření přístupu evropských společností na japonský trh, by měly doplňovat společně dohodnuté rozsáhlé závazky v oblasti udržitelného rozvoje;

8.  zdůrazňuje, že přínosem dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem by byl nejen nárůst dvoustranného obchodu se zbožím a službami, ale také rozšíření spolupráce v oblasti horizontálních priorit EU, jako je spolupráce v oblasti inovací, legislativní spolupráce a boj proti zneužívání trhu a v neposlední řadě i spolupráce při řešení rozsáhlých problémů v oblasti životního prostředí;

9.  vyzývá členské státy a Komisi, aby při veškerých obchodních jednáních s Japonskem podporovaly a propagovaly iniciativy zaměřené na prosazování lidských práv a sociálních a ekologických norem;

10. je toho názoru, že rozsáhlé posouzení udržitelnosti a dopadu by napomohlo při kvantifikaci stávajícího přínosu a také oblastí, kde je nutné dosáhnout pokroku ve stávajících obchodních vztazích mezi EU a Japonskem, zejména pokud jde o jejich přínos k vytváření pracovních míst v každé zemi; požaduje, aby Komise předložila Parlamentu i Radě takovouto podrobnou rezortní analýzu, která by transparentním způsobem umožnila oběma stranám pochopit, jaké jsou jejich společné zájmy a o jaký nevyužitý potenciál se jedná;

11. doporučuje, aby byly do dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem zahrnuty při jejím vypracovávání účinná dvoustranná ochranná opatření, aby se předešlo prudkému nárůstu dovozu, který by způsobil či mohl způsobit závažnou újmu průmyslu EU i Japonska, především v citlivých odvětvích, jako je automobilový, elektronický, letecký a strojní průmysl;

12. vyjadřuje své přesvědčení, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem by mohla vést k situaci, která by byla přínosem pro obě ekonomiky;

13. zdůrazňuje, že v otázce případné dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem bude Parlament požádán o vyjádření svého souhlasu;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Japonska.

(1)

     Přijaté texty, P7_TA(2011)0068.

(2)

     Přijaté texty, P7_TA(2010)0434.

(3)

      Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 101.

(4)

      Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 47.

(5)

      Úř. věst. C 295E, 4.12.2009, s. 67.

(6)

      Úř. věst. C 279E, 19.11.2009, s. 5.

(7)

      Úř. věst. C 184E, 6.8.2009, s. 16.

(8)

      Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 128.

(9)

     Úř. věst. L 284 ze dne 29. října 2001.

(10)

     Úř. věst. L 183, 22.7.2003, s. 12.

(11)

     Úř. věst. L 62, 6.3.2008, s. 24.

Právní upozornění - Ochrana soukromí