Διαδικασία : 2011/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0296/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0296/2011

Συζήτηση :

PV 11/05/2011 - 16
CRE 11/05/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0237

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 85k
9.5.2011
PE465.602v01-00
 
B7-0296/2011

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0305/2011

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την προτεινόμενη σύμβαση ILO που συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες


Pervenche Berès εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη σύμβαση ILO που συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες  
B7‑0296/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 24ης Φεβρουαρίου 2011 προς την Επιτροπή με θέμα τη σύμβαση ILO σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (O-00092/2011 – B7-0305/2011),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη(4)

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου(5),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (οδηγία πλαίσιο)(6)και τις επί μέρους οδηγίες αυτής,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2006 με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους(7),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις IV(1) και IV (2) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) με τίτλο ‘Αξιοπρεπής εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες’, που εκπονήθηκαν για την 99η σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας τον Ιούνιο 2010 και τις εκθέσεις IV(1) (ή 'Brown Report') και IV(2) (ή 'Blue Report', έκδοση σε δύο τόμους) με τίτλο ‘Αξιοπρεπής εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες’, που εκπονήθηκαν για την 100ή σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας τον Ιούνιο 2011,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την επαγγελματοποίηση των οικιακών εργασιών(8),

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ECHR), συγκεκριμένα το άρθρο 4.1, το οποίο απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία, και το άρθρο 14, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Διακινούμενων Εργαζομένων (1977),

–   έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με την απασχόληση νέων ως εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) (1969),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 1663 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει τις ήδη επισφαλείς συνθήκες των θέσεων εργασίας και τη φτώχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ είναι άνεργοι,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικές χώρες μεγάλο μέρος της οικιακής εργασίας διενεργείται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, υπό επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης και/ή ως αδήλωτη εργασία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκβιομηχανισμένες χώρες η οικιακή εργασία αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9 % της όλης απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εργασία είναι υποβαθμισμένη, κακοπληρωμένη και άτυπη και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες συνιστούν ευάλωτη ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται συχνά διακρίσεις εις βάρος τους και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο άνισης, άδικης και καταχρηστικής μεταχείρισης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν προσωρινές ανειδίκευτες εργασίες στις παρυφές της αγοράς εργασίας ή εργασίες ως οικιακοί βοηθοί μπορεί να υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις, καθόσον συχνά εργάζονται υπό πενιχρές, μη κανονικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς τους εργαζομένους είναι μη καταχωρισμένοι μετανάστες, το οποίο σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν κακομεταχείριση, να μην πληρωθούν κανονικά ή να καταστούν θύματα βίας ή σεξουαλικής κακομεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά αγνοούν τα δικαιώματά τους, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών, γνωρίζουν σε περιορισμένο βαθμό τη γλώσσα του τόπου και δεν έχουν κοινωνικό περίγυρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χωρίς επίσημα έγγραφα απασχολούμενοι δεν τολμούν να έλθουν σε επαφή με τις αρχές για να ζητήσουν προστασία ή να αξιώσουν εφαρμογή των δικαιωμάτων τους ή να απευθυνθούν σε υπηρεσίες υγείας, διότι φοβούνται ότι θα οδηγηθούν πίσω στην πατρίδα τους και/ή την επιβολή τιμωρίας από τον εργοδότη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι από τρίτη χώρα απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες οι οποίοι συνοδεύουν τους εργοδότες τους είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή νομικής αναγνώρισης για την οικιακή εργασία ως εργασία, την επέκταση ισχύος δικαιωμάτων σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και την πρόληψη παραβιάσεων και καταχρήσεων ώστε να παρέχεται νομικό πλαίσιο σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και να εξασφαλίζεται ότι δεν εργάζονται εκτός του κανονιστικού πλαισίου·

1.  χαιρετίζει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ILO για έγκριση σύμβασης η οποία να συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες· καλεί τα κράτη από την ΕΕ που είναι μέλη του ILO να εγκρίνουν αυτές τις πράξεις κατά τη Συνδιάσκεψη του ILO τον Ιούνιο 2011· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και υλοποιήσουν τη σύμβαση και τη σύσταση τάχιστα·

2.  θεωρεί ότι η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση σύμβασης ILO με θέμα την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους στις οικιακές εργασίες μπορεί να έχει αντίκτυπο μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων φτωχών·

3.  θεωρεί ότι με την έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση αυτής της σύμβασης ILO επιλαμβάνεται κανείς των αναγκών μιας από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων·

4.  θεωρεί ότι η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης όχι μόνον θα βελτιώσει τη θέση του μεγάλου αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας για τις οικιακές εργασίες παρέχοντάς τους εγγύηση για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας αλλά και θα τονώσει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·

5.  υποστηρίζει πλήρως τη βάσει δικαιωμάτων προσέγγιση στην απασχόληση την οποία προάγει το σχέδιο κειμένου σύμβασης και σύστασης· αναγνωρίζει την επικέντρωση στη δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας για τους απασχολούμενους στις οικιακές εργασίες και υποστηρίζει τον ορισμό του απασχολούμενου σε οικιακές εργασίες που υπάρχει στη σύμβαση· χαιρετίζει το ότι η σύμβαση δηλώνει σαφώς ότι κάθε απασχολούμενος που εμπίπτει στον συγκεκριμένο ορισμό έχει δικαίωμα σε μεταχείριση κατά τρόπο που να πληροί βασικό σύνολο προδιαγραφών εργασίας, σε πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, στη μη επιβολή διακρίσεων και την ίση μεταχείριση κατά την απασχόληση ή την αναζήτηση απασχόλησης, σε προστασία από πρακτικές γραφείων μεσιτείας εργασίας οι οποίες συνιστούν κατάχρηση, σε κατάρτιση και ανάπτυξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, σε προστασία της υγείας και της ασφάλειας, σε προστασία της μητρότητας και σε διατάξεις περί χρόνων εργασίας και περιόδων ανάπαυσης, σε προστασία από κακομεταχείριση και παρενόχληση, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εκλογής εκπροσώπων, σε συλλογική διαπραγμάτευση, συλλογική δράση και διά βίου μάθηση· υποστηρίζει το ότι η σύμβαση ζητεί να ισχύει κατώτερη ηλικία απασχόλησης και την εξάλειψη των διαφορών αμοιβής βάσει φύλου ή εθνότητας·

6.  ζητεί την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε ήδη υπάρχουσες και σε προσιτή τιμή υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και μέριμνας υπέρ των ηλικιωμένων, για να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι δεν αναγκάζονται να αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα σε άτυπη βάση· τονίζει επιπροσθέτως πόσο σημαντικό είναι να μετατρέπονται, όπου είναι τούτο δυνατό, οι επισφαλείς εργασίες οικιακής μέριμνας σε αξιοπρεπείς, καλά αμειβόμενες, βιώσιμες θέσεις εργασίας·

7.  ζητεί την ανάπτυξη εκστρατείας υπέρ ενός σταδιακού μετασχηματισμού των επισφαλών θέσεων απασχόλησης σε κανονικές θέσεις εργασίας· ζητεί να εγκριθεί πρόγραμμα που θα αποβλέπει στην εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τις συνέπειες της επισφαλούς εργασίας, περιλαμβανομένου του τί συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας·

8.  πιστεύει ότι η χρήση βελτίστων πρακτικών από ορισμένες περιοχές ή κράτη μέλη, π.χ. πρότυπες συμβάσεις, θα μπορούσε να παράσχει απασχόληση σταθερότερης μορφής για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες σε οικογένειες·

9.  πιστεύει ότι η σύμβαση πρέπει να εστιάζεται στην προώθηση παραγωγικών και καλά αμειβομένων υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη διατάξεων του εργατικού δικαίου οι οποίες προστατεύουν στην πράξη τα δικαιώματα των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες, τους εγγυώνται ίση μεταχείριση, παρέχουν μέγιστο επίπεδο προστασίας και διασφαλίζουν την προσωπική αξιοπρέπειά τους·

10. σημειώνει ότι η τάση για αύξηση της αναλογίας μη καθιερωμένης μορφής ή ιδιότυπων συμβάσεων είναι σαφές ότι συνδέεται με το φύλο και τη γενεά, καθώς και ότι τούτο πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης στο κείμενο της σύμβασης και της σύστασης·

11. επισημαίνει ότι χρειάζεται να αντιμετωπισθούν η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας με την παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους και την επένδυση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση·

12. πιστεύει ότι στη σύμβαση πρέπει να περιληφθούν πολιτικές που παρέχουν σε όλους, περιλαμβανομένων των πλέον αδυνάτων και πλέον μειονεκτούντων, τη δυνατότητα να έχουν στην πράξη πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασίας και σε ίσες ευκαιρίες·

13. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Διακινούμενων Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους που εγκρίθηκε από της Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1990(9)·

14. θεωρεί ότι το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας χρειάζεται να αντιμετωπισθεί· δηλώνει ότι ο τομέας των οικιακών εργασιών χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο άτυπης μορφής απασχόληση και αδήλωτη εργασία, ότι πολλοί διακινούμενοι εργαζόμενοι απασχολούνται στον τομέα αυτό και ότι συχνά τα δικαιώματά τους παραβιάζονται· θεωρεί περαιτέρω ουσιαστικής σημασίας την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας εν γένει, δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό πλήττει ειδικότερα τους διακινούμενους εργαζόμενους, επιδεινώνοντας την ήδη ευάλωτη θέση τους·

15. είναι της γνώμης ότι ίσως είναι απαραίτητο να υπάρξει προσαρμογή της νομοθεσίας για να θεσπίζονται ευέλικτες και ασφαλείς συμβατικές διευθετήσεις οι οποίες να εγγυώνται ίση μεταχείριση· θεωρεί ουσιώδες το να εξετασθεί η ειδική κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

(1)

ΕΕ C 295Ε, 1.12.2006, σ. 131.

(2)

ΕΕ C 184Ε, 19.2.2009, σ. 14.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0365.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0375.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0263.

(6)

ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.

(7)

ΕΕ C 102E, 24.4.2008, σ. 321.

(8)

ΕΟΚΕ, SOC/372, 26 Μαΐου 2010.

(9)

A/RES/45/158.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου