Procedūra : 2011/2678(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0296/2011

Pateikti tekstai :

B7-0296/2011

Debatai :

PV 11/05/2011 - 16
CRE 11/05/2011 - 16

Balsavimas :

PV 12/05/2011 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0237

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 89k
9.5.2011
PE465.602v01-00
 
B7-0296/2011

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0305/2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl pasiūlytos TDO konvencijos, papildytos rekomendacijomis dėl namų darbininkų


Pervenche Berès Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlytos TDO konvencijos, papildytos rekomendacijomis dėl namų darbininkų  
B7‑0296/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 24 d. klausimą Komisijai dėl TDO konvencijos, papildytos rekomendacijomis dėl namų darbininkų (O-00092/2011 – B7-0305/2011),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografinių iššūkių ir kartų solidarumo(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos(2),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 19 d. rezoliuciją dėl moterų darbo be garantijų(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl minimalių pajamų vaidmens kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl netipinių sutarčių, profesinės veiklos saugumo užtikrinimo ir naujų socialinio dialogo formų(5),

–   atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (pagrindų direktyva)(6) ir į atskiras jos direktyvas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 24 d. Komisijos komunikatą „Skatinti padorų darbą visiems. Europos Sąjungos indėlis įgyvendinant padoraus darbo pasaulyje darbotvarkę“ (COM(2006)0249) ir į 2007 m. gegužės 23 d. Parlamento rezoliuciją(7) dėl deramo darbo visiems skatinimo,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2010 m. birželio mėn. 99-ajai Tarptautinės darbo konferencijos sesijai parengtus pranešimus IV(1) ir IV(2) „Orumo nežeidžiantis darbas namų darbininkams“, taip pat 2011 m. birželio mėn. 100-ajai Tarptautinės darbo konferencijos sesijai parengtus pranešimus IV(1) (vadinamasis rudasis pranešimas, angl. Brown Report) ir IV(2) (vadinamasis mėlynasis pranešimas, angl. Blue Report, kurį sudaro dvi dalys),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl darbo namų ūkyje profesionalizacijos(8),

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį, kuria draudžiama vergija ir priverstinis darbas, taip pat 14 straipsnį, kuriuo draudžiama diskriminacija,

–   atsižvelgdamas į 1977 m. Europos konvenciją dėl darbuotojų migrantų teisinio statuso,

–   atsižvelgdamas į 1969 m. Europos susitarimą dėl au pair įdarbinimo,

–   atsižvelgdamas į Europos namų darbininkų teisių chartijos rekomendaciją Nr. 1663 (2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl krizės prarandama milijonai darbo vietų, taip pat padidėjo su darbu susijęs nesaugumas ir skurdas; kadangi skurdas gresia 17 proc. ES gyventojų ir kadangi 23 mln. ES gyventojų neturi darbo,

B.  kadangi tam tikrose šalyse darbas namuose dažniausiai priklauso šešėlinei ekonomikai, yra atliekamas neturint jokių garantijų ir (arba) nėra deklaruojamas,

C. kadangi pramoninėse šalyse darbas namuose sudaro 5–9 proc. visų darbo vietų; kadangi didžioji dauguma šiame sektoriuje dirbančių žmonių yra moterys; kadangi toks darbas yra menkai vertinamas, menkai apmokamas ir neoficialus, ir kadangi namų darbininkų pažeidžiamumas reiškia, kad jie dažnai diskriminuojami ir gali lengvai patirti nevienodą, nesąžiningą ar išnaudojantį požiūrį,

D. kadangi darbininkai migrantai, kurie imasi darbo rinkos periferijai priskiriamų laikinų nekvalifikuotų darbų arba įsidarbina namuose, gali patirti daugeriopą diskriminaciją, nes jie dažnai dirba blogomis, nepastoviomis sąlygomis; kadangi tai, kad dauguma šių darbininkų yra dokumentų neturintys migrantai, reiškia, jog yra didesnė tikimybė, kad su jais gali būti blogai elgiamasi, jiems nereguliariai mokama arba jie gali patirti smurtą ar seksualinę prievartą; kadangi jie dažnai nežino savo teisių, turi ribotas galimybes gauti viešąsias paslaugas arba susiduria su sunkumais norėdami jas gauti, menkai moka vietos kalbą ir stokoja socialinių tinklų; kadangi dokumentų neturintys namų darbininkai nedrįsta kreiptis į valdžios institucijas ir prašyti apsaugos, reikalauti savo teisių arba naudotis sveikatos paslaugomis, nes bijo, kad bus grąžinti į tėvynę ir (arba) juos nubaus darbdavys; taip pat kadangi namų darbininkai, lydintys savo darbdavius iš trečiosios šalies, yra ypač pažeidžiami,

E.  kadangi konvencijos tikslas – darbą namų ūkyje teisiškai pripažinti kaip darbą, suteikti daugiau teisių visiems namų darbininkams ir užkirsti kelią pažeidimams bei piktnaudžiavimui, siekiant sukurti teisinį pagrindą visiems namų darbininkams ir užtikrinti, kad jų darbas nevyktų už reguliavimo sistemos ribų,

1.  palankiai vertina ir remia TDO iniciatyvą priimti konvenciją, papildytą rekomendacijomis dėl orumo nežeidžiančio darbo namų darbininkams; ragina ES šalis, kurios yra TDO narės, priimti šias priemones 2011 m. birželio mėn. įvyksiančioje TDO konferencijoje; ragina ES valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti ir įgyvendinti šią konvenciją ir rekomendacijas;

2.  mano, kad priėmus, ratifikavus ir įgyvendinus TDO konvenciją dėl orumo nežeidžiančio darbo namų darbininkams būtų galima sumažinti skurstančių dirbančių žmonių skaičių;

3.  mano, kad priėmus, ratifikavus ir įgyvendinus tokią konvenciją būtų atsižvelgta į vienos iš labiausiai pažeidžiamų darbuotojų kategorijų poreikius;

4.  mano, kad priėmus, ratifikavus ir įgyvendinus tokią konvenciją ne tik būtų pagerinta daugelio moterų padėtis namų ūkio sektoriaus darbo rinkoje, užtikrinant joms orumo nežeidžiančias darbo sąlygas, bet ir būtų paskatinta jų socialinė įtrauktis;

5.  visapusiškai remia teisėmis grindžiamą požiūrį į užimtumą, pateikiamą konvencijos ir rekomendacijos projekte; palankiai vertina siekį sukurti orumo nežeminančias darbo sąlygas namų darbininkams ir pritaria konvencijoje pateiktai namų darbininkų apibrėžčiai; palankiai vertina tai, kad šioje konvencijoje aiškiai deklaruojama, jog kiekvienas darbininkas, kuriam taikoma ši apibrėžtis, turi teisę į tokias sąlygas, kurios atitiktų pagrindinius darbo standartus, taip pat būtų užtikrinta socialinė apsauga, nediskriminavimas ir lygios galimybės tiek ieškant darbo, tiek dirbant, apsauga nuo įdarbinimo agentūrų piktnaudžiavimo, mokymų ir karjeros galimybės, sveikatos apsauga ir darbo sauga, motinystės apsauga ir nuostatų dėl darbo bei poilsio laiko taikymas, apsauga nuo išnaudojimo ir priekabiavimo, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvė, teisė į kolektyvines derybas, kolektyvinius veiksmus ir galimybė mokytis visą gyvenimą; pritaria konvencijoje išsakytam raginimui nustatyti minimalų darbuotojų amžių ir panaikinti darbo užmokesčio skirtumą dėl lyties ir etninės kilmės;

6.  ragina sudaryti palankesnes galimybes gauti nesunkiai ir visiems prieinamas aukštos kokybės vaikų ir vyresnių žmonių priežiūros paslaugas, tokiu būdu padedant užtikrinti, kad namų darbininkai nebūtų priversti dirbti šį darbą neoficialiai; be to, pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad namų priežiūros darbai be garantijų būtų pakeisti, kai tik įmanoma, orumo nežeidžiančiais, gerai apmokamais nuolatiniais darbais;

7.  ragina parengti kampaniją, skirtą sudaryti sąlygas be garantijų dirbantiems darbuotojams palaipsniui tapti nuolatiniais darbuotojais; ragina patvirtinti programą, kurios tikslas – informuoti darbuotojus apie darbo be garantijų poveikį, taip pat poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai;

8.  yra įsitikinęs, kad panaudojant geriausią tam tikrų regionų arba valstybių narių patirtį, pvz., sutarties pavyzdžius, būtų galima pasiūlyti daugiau pastovių užimtumo galimybių privačiuose namų ūkiuose dirbantiems namų darbininkams;

9.  yra įsitikinęs, kad konvencijoje daugiausia dėmesio reikėtų skirti produktyvių ir apmokamų kokybiškų darbo vietų steigimui ir darbo teisės nuostatų, kuriomis būtų veiksmingai ginamos namų darbininkų teisės, užtikrintos vienodos sąlygos, suteiktas maksimalus apsaugos lygis ir ginamas jų asmens orumas, parengimui;

10. pažymi, kad nestandartinių arba netipinių sutarčių skaičiaus didėjimo tendencija pasižymi stipriu lyčių ir kartų aspektu ir tą reikėtų pripažinti konvencijos bei rekomendacijos tekste;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina įveikti aukštą nedarbo lygį ir darbo rinkos susiskaidymą, suteikiant visiems darbuotojams lygias teises ir investuojant į darbo vietų kūrimą, įgūdžių formavimo ir mokymosi visą gyvenimą sritis;

12. mano, kad į šią konvenciją reikėtų įtraukti tokias priemones, kurios visiems žmonėms, įskaitant silpniausius ir labiausiai pažeidžiamus, suteiktų realią galimybę patekti į oficialią darbo rinką ir užtikrintų visiems lygias galimybes;

13. ragina valstybes nares ratifikuoti 1990 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą Tarptautinę konvenciją dėl darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos(9);

14. mano, jog būtina spręsti nelegalaus darbo problemą; atkreipia dėmesį į tai, kad darbo namų ūkyje sektoriui būdingas aukštas neoficialaus užimtumo lygis ir nelegalus darbas, kad šiame sektoriuje dirba daug darbininkų migrantų ir kad jų teisės dažnai pažeidžiamos; taip pat mano, jog apskritai būtina kovoti su darbu be garantijų, atsižvelgiant į tai, kad ši problema ypač aktuali darbininkams migrantams ir pablogina jau ir taip pažeidžiamą jų padėtį;

15. mano, jog būtų tikslinga priimti teisės aktus, siekiant sukurti lanksčias bei saugias sutarčių sąlygas, pagal kurias būtų garantuojamos vienodos galimybės; mano, jog būtina ištirti išskirtinę darbininkų migrantų ir jų šeimos narių padėtį;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir TDO.

 

(1)

OL C 292 E, 2006 12 1, p. 131.

(2)

OL C 41E, 2009 2 19, p. 14.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0365.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0375.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0263.

(6)

OL L 183, 1989 6 29, p 1.

(7)

OL C 102 E, 2008 4 24, p. 321.

(8)

EESC/SOC/372, 2010 m. gegužės 26 d.

(9)

A/RES/45/158.

Teisinė informacija - Privatumo politika