Postopek : 2011/2678(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0296/2011

Predložena besedila :

B7-0296/2011

Razprave :

PV 11/05/2011 - 16
CRE 11/05/2011 - 16

Glasovanja :

PV 12/05/2011 - 12.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0237

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 81k
9. 5. 2011
PE465.602v01-00
 
B7-0296/2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0305/2011

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o predlagani konvenciji Mednarodne organizacije dela, dopolnjeni s priporočilom o delavcih v gospodinjstvu


Pervenche Berès v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o predlagani konvenciji Mednarodne organizacije dela, dopolnjeni s priporočilom o delavcih v gospodinjstvu  
B7‑0296/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju vprašanja Komisiji z dne 24. februarja 2011 o Konvenciji Mednarodne organizacije dela (ILO) o delavcih v gospodinjstvu (O-00092/2011 – B7-0305/2011),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o strategiji Skupnosti 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu(2),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. oktobra 2010 o negotovem položaju delavk (3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o vlogi minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi(4),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o netipičnih pogodbah, zanesljivih poklicnih poteh, prožni varnosti in novih oblikah socialnega dialoga(5),

–   ob upoštevanju Direktive Sveta (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna direktiva)(6) in njegovih posameznih direktiv,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. maja 2006 z naslovom „Spodbujanje dostojnega dela za vse: prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu“ (KOM(2006)0249) in resolucije Parlamenta z dne 23. maja 2007(7) o spodbujanju dostojnega dela za vse,

–   ob upoštevanju poročil IV(1) in IV(2) ILO z naslovom „Dostojno delo za delavce v gospodinjstvu“, pripravljenih za 99. zasedanje Mednarodne konference o delu junija 2010, ter poročil IV(1) (ali t.i. Brownovega poročila) in IV(2) (ali tako imenovanega Modrega poročila, objavljenega v dveh delih) z naslovom „Dostojno delo za delavce v gospodinjstvu“, pripravljenih za 100. zasedanje Mednarodne konference o delu junija 2011,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o profesionalizaciji delavcev v gospodinjstvu(8),

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ECHR), zlasti člena 4(1), ki prepoveduje suženjstvo in prisilno delo, ter člena 14, ki prepoveduje diskriminacijo,

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o pravnem statusu delavcev migrantov (1977),

–   ob upoštevanju Evropskega sporazuma o nastavljanju varušk au pair (1969),

–   ob upoštevanju priporočila 1663 Evropske listine o pravicah delavcev v gospodinjstvu (2004),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je kriza odpravila milijone delovnih mest, povečala negotovost zaposlitev in povzročila še večjo revščino, ker 17 % prebivalcev EU grozi revščina in ker je 23 milijonov prebivalcev EU brezposelnih,

B.  ker se v nekaterih državah veliko dela v gospodinjstvu opravi v neuradnem gospodarstvu, v negotovih zaposlitvenih razmerah in kot neprijavljeno delo,

C. ker v industrializiranih državah delo v gospodinjstvu znaša 5-9 % vseh zaposlitev; ker je velika večina zaposlenih v tem sektorju žensk; ker je takšno delo podcenjeno, premalo plačano in neuradno, in ker ranljivost delavcev v gospodinjstvu pomeni, da so mnogokrat diskriminirani in so lahko zlahka tarče neenake ali nepravične obravnave ali zlorabe,

D. ker so delavci migranti, ki sprejmejo nizko kvalificirane začasne zaposlitve na obrobju trga dela ali zaposlitve kot delavci v gospodinjstvu, lahko izpostavljeni večkratni diskriminaciji, saj pogosto delajo v slabih in neurejenih razmerah; ker so mnogi od teh delavcev neprijavljeni migranti, je večja verjetnost, da so žrtve zlorab, da neredno prejemajo plačilo in da so žrtve nasilja ali spolnih zlorab; ker se pogosto ne zavedajo svojih pravic, ker imajo omejen dostop do javnih storitev ali se pri dostopu do njih soočajo s težavami, ker imajo omejeno poznavanje lokalnega jezika ter ker nimajo socialnega omrežja; ker si neprijavljeni delavci ne drznejo stopiti v stik z oblastmi, da bi prosili za zaščito, uveljavili svoje pravice ali uporabili zdravstvene storitve, saj se bojijo, da jih bodo oblasti vrnile v domačo državo in/ali da jih bo delodajalec kaznoval; in ker so delavci v gospodinjstvu, ki spremljajo svojega delodajalca iz tretje države, še posebej ranljivi,

E.  ker je namen konvencije omogočiti pravno priznanje dela v gospodinjstvu kot zaposlitve, razširiti pravice na vse delavce v gospodinjstvu in preprečiti kršitve in zlorabe, da bi oblikovali zakonski okvir za vse delavce v gospodinjstvu in zagotovili, da njihovo delo poteka znotraj regulativnega okvira,

1.  pozdravlja in podpira pobudo ILO za sprejetje konvencije, dopolnjene s priporočilom glede dostojnega dela za delavce v gospodinjstvu; poziva države EU, ki so članice ILO, naj na konferenci ILO junija 2011 sprejmejo te instrumente; poziva države članice EU, naj hitro ratificirajo in izvajajo konvencijo in priporočilo;

2.  meni, da lahko sprejetje, ratifikacija in izvajanje konvencije ILO o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu vpliva na zmanjšanje števila revnih zaposlenih;

3.  meni, da bi s sprejetjem, ratifikacijo in izvajanjem takšne konvencije lahko obravnavali potrebe ene najbolj ranljivih kategorij delavcev;

4.  meni, da bi s sprejetjem, ratifikacijo in izvajanjem takšne konvencije izboljšali razmere za veliko število žensk na trgu za delo v gospodinjstvu z zagotovitvijo dostojnih delovnih pogojev, izboljšali pa bi tudi njihovo vključenost v družbo;

5.  popolnoma podpira na pravicah temelječi pristop do zaposlitve, kot ga opredeljuje osnutek besedila konvencije in priporočila; priznava osredotočenost na ustvarjanje dostojnega dela za delavce v gospodinjstvu ter podpira opredelitev delavca v gospodinjstvu, zapisano v konvenciji; pozdravlja dejstvo, da konvencija jasno določa, da ima vsak delavec, za katerega velja ta opredelitev, pravico do obravnavanja v skladu z osnovnimi standardi dela, pravico do socialne varnosti, nediskriminacije in enakopravne obravnave, ko išče zaposlitev ali ko je zaposlen, do varstva pred zlorabami agencij za zaposlovanje, usposabljanja in poklicnega napredovanja, zdravstvenega varstva in varnosti, zaščite materinstva ter določb o delovnem času in času počitka, do zaščite pred zlorabami in nadlegovanjem, svobode združevanja in zastopanosti, kolektivnih pogajanj, kolektivnih ukrepov in vseživljenjskega učenja; podpira dejstvo, da konvencija poziva k najmanjši zaposlitveni starosti ter k odpravi razlik v plačilu glede na spol in etnično pripadnost;

6.  poziva k širšem dostopu do razpoložljivih in cenovno dostopnih kakovostnih storitev za varstvo otrok in oskrbo starejših, s čimer bi pomagali zagotoviti, da delavci niso prisiljeni v neuradno sprejemanje teh obveznosti; poleg tega poudarja, da je treba zagotoviti, da bo negotovo delo v gospodinjstvu postalo, kjer je to mogoče, dostojno in dobro plačano trajno delo;

7.  poziva k razvoju kampanje za postopno preoblikovanje delavcev z negotovo zaposlitvijo v redne delavce; poziva k podpori programa za izobraževanje delavcev o posledicah negotove zaposlitve, vključno s posledicami za zdravje in varnost;

8.  meni, da bi lahko uporaba najboljše prakse iz določenih regij ali držav članic, kot so vzorci pogodb, omogočila stabilnejše oblike zaposlovanja za delavce v gospodinjstvu, zaposlene v družinskih domovih;

9.  meni, da bi se morala konvencija osredotočiti na spodbujanje odpiranja produktivnih in nagrajujočih kakovostnih delovnih mest ter na razvoj določb delovne zakonodaje, ki bi učinkovito zaščitile pravice delavcev v gospodinjstvu, jim zagotovile enakopravno obravnavo, nudile čim večjo zaščito in zavarovale njihovo osebno dostojanstvo;

10. ugotavlja, da se povečevanje deleža nestandardnih ali netipičnih pogodb po spolu in starosti močno razlikuje, kar bi se moralo odražati v besedilu konvencije in priporočila;

11. poudarja, da je treba visoko brezposelnost in razdrobljenost trga dela premagati z zagotavljanjem enakih pravic vsem delavcem in z naložbami v ustvarjanje delovnih mest, v veščine in v vseživljenjsko učenje;

12. meni, da bi morala konvencija vključevati ukrepe, ki bi vsem ljudem, tudi najšibkejšim in najbolj zapostavljenim, omogočili učinkovit dostop do uradnega trga dela in do enakih možnosti;

13. poziva države članice, naj ratificirajo Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin, ki jo je generalna skupščina Organizacije združenih narodov sprejela 18. decembra 1990(9);

14. meni, da je treba problem neprijavljenega dela rešiti; poudarja, da je za sektor dela v gospodinjstvu značilna visoka raven neuradnosti in neprijavljenega dela, da so v tem sektorju zaposleni mnogi delavci migranti in da so njihove pravice mnogokrat kršene; nadalje meni, da se je nujno treba bojevati proti negotovemu delu na splošno, saj ta problem zadeva zlasti delavce migrante in s tem še poslabšuje njihov že tako ranljiv položaj;

15. meni, da bo morda treba prilagoditi zakonodajo in ustvariti prožne in varne pogodbene pogoje, ki bodo zagotavljali enakopravno obravnavo; meni, da je nujno treba proučiti specifične razmere, s katerimi se soočajo delavci migranti in njihove družine;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in ILO.

 

(1)

UL C 292E, 1. 12. 2006, str. 131.

(2)

UL C 41E, 19. 2. 2009, str. 14.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0365.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0375.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0263.

(6)

UL L 183, 29. 6. 1989, str. 1.

(7)

UL C 102E, 24. 4. 2008, str. 321.

(8)

EESC, SOC/372, 26. maj 2010.

(9)

A/RES/45/158.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov