Предложение за резолюция - B7-0322/2011Предложение за резолюция
B7-0322/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно кризата в сектора на рибарството в ЕС, породена от по-високите цени на нефта

9.5.2011

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0306/2011, B7-0307/2011, B7 0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 и B7‑0313/2011
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Ulrike Rodust от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0297/2011

Процедура : 2011/2668(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0322/2011
Внесени текстове :
B7-0322/2011
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0322/2011

Резолюция на Европейския парламент относно кризата в сектора на рибарството в ЕС, породена от по-високите цени на нефта

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент № 1998/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към помощта de minimis, както и Регламент № 875/2007,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че енергията представлява важен дял от оперативните разходи в сектора на рибарството и следователно европейска политика относно ефикасността на използване на горивата е жизненоважна за рибарите и за дейностите в областта на рибарството,

Б. като има предвид, че неотдавнашното повишаване на цените на горивата доведе до влошаване на положението в сектора на рибарството и пряко засегна производствените разходи в него, като впоследствие предизвика допълнително намаляване на доходите на рибарите,

В. като има предвид, че Комисията разрешава на държавите-членки да предоставят на предприятията в сектора на рибарството помощ de minimis, чийто таван е 30 000 евро за период от три години и за бенефициент,

Г. като има предвид, че Комисията вече е приемала и преди временни извънредни мерки за преодоляване на трудностите, изпитвани от сектора на рибарството в контекста на повишаващите се цени на горивата,

1.  изразява своята загриженост във връзка с трудното икономическо положение, пред което са изправени множество европейски рибари, което се утежнява още повече от рязкото поскъпване на горивата;

2.  призовава Комисията да проучи начини и да приеме подходящи мерки за облекчаване на тежкото икономическо положение, в което се намират европейските рибари, като вземе предвид също така финансовите затруднения, които изпитват понастоящем няколко държави с важен риболовен флот;

3.  освен това призовава Комисията да проучи дали увеличаването на настоящия таван de minimis от 30 000 евро би спомогнало за подобряване на икономическото положение на европейските рибари, без да се нарушава конкуренцията, без да се нанасят вреди на екологичната и социалната устойчивост и без да се излага на опасност способността на ЕС и на държавите-членки да изпълняват своите задължения съгласно Рамковата директива за морската стратегия и стратегията „ЕС 2020“; призовава Комисията да гарантира, че всяка форма на помощ за рибарството в контекста на повишаващите се цени на нефта следва да се разпределя също така като се поставя ударение върху участието на рибарите в устойчиви риболовни практики;

4.  призовава Комисията да обърне особено внимание на рибарите от малък мащаб и рибарите по крайбрежието, извършващи непромишлен риболов, както и на рибарите, извършващи риболов от отдалечени пристанища, тъй като именно те са най-неблагоприятно засегнати от повишаващите се цени на нефта; освен това подчертава, че формите на финансиране за рибарите, които са свързани с повишаването на цените на нефта, по никакъв начин не следва да водят до увеличаване на риболовното усилие;

5.  изразява своята подкрепа за рибарите в ЕС и отново заявява своето искане към Комисията да положи усилия за извършване на по-надеждни и по-точни оценки на въздействието на вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури върху пазара на ЕС и да приеме мерки не само с цел предотвратяване на по-нататъшното подкопаване на тарифната защита, но и с цел евентуалното й засилване; в този контекст призовава да се полагат по-големи усилия с цел да се гарантира, че всички рибни продукти и продукти от аквакултури, пуснати на европейския пазар, се придържат към едни и същи стандарти, независимо от това дали са произведени в рамките на ЕС или са внесени;

6.  призовава държавите-членки да приемат спешни мерки с цел да подобрят усвояването на средства по ЕФР, за да се подпомогнат европейските рибари; следователно изисква от Комисията и държавите-членки съществено да опростят процедурите по прилагане за ЕФР чрез добавяне на финансови средства;

7.  подчертава, че ЕФР предоставя средства за подобряването на ефикасността на използване на горивата; следователно призовава държавите-членки да използват по целесъобразен начин тези средства и така да подпомогнат рибарите да се справят с настоящото поскъпване на горивата; призовава Комисията да изготви средносрочен и дългосрочен план, насочен към подобряването на ефикасността на използване на горивата в сектора на рибарството (включително аквакултурите); освен това призовава Комисията да включи в предстоящите си предложения относно реформата на ОПОР и, по-специално, в регламента относно реформата на ЕФР, подходящи мерки за подобряването на ефикасността на използване на горивата в секторите на рибарството и на аквакултурите;

8.  подкрепя Европейската комисия в усилията й за подобряване на положението за европейските рибари и, по-специално, за флотата, извършваща непромишлен риболов, и за крайбрежната флота чрез амбициозна реформа на ОПОР;

9.  призовава държавите-членки да гарантират, че предоставянето на субсидии de minimis не води до нарушаване на конкуренцията и че целите от първостепенно значение на ОПОР като екологична, социална и икономическа устойчивост няма да бъдат засегнати при предоставянето на субсидии de minimis; припомня на държавите-членки тяхното общо задължение да постигнат добро състояние на околната среда в европейските морета, както се посочва в Рамковата директива за морската стратегия;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки, организациите на производителите и европейските предприятия в преработвателния сектор.