Forslag til beslutning - B7-0322/2011Forslag til beslutning
B7-0322/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser

9.5.2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0306/2011, B7-0307/2011, B7 0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 og B7‑0313/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Ulrike Rodust for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0297/2011

Procedure : 2011/2668(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0322/2011
Indgivne tekster :
B7-0322/2011
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0322/2011

Europa-Parlamentets beslutning om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte og forordning nr. 875/2007,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at energi står for en væsentlig del af driftsomkostningerne i fiskerisektoren, og at en EU-politik for brændstofeffektivitet derfor er af afgørende betydning for fiskerne og fiskeriet,

B.  der henviser til, at den seneste tids stigning i oliepriserne har forværret situationen i fiskerisektoren og direkte berørt produktionsomkostningerne inden for fiskeriet og dermed ført til yderligere fald i fiskernes indtægter,

C. der henviser til, at Kommissionen tillader medlemsstaterne at yde de minimis-støtte til fiskerivirksomheder op til et loft på 30 000 EUR pr. modtager over en treårig periode,

D. der henviser til, at Kommissionen allerede tidligere har vedtaget midlertidige hasteforanstaltninger for at overvinde de problemer, som fiskerisektoren får i forbindelse med stigende brændstofpriser,

1.  er bekymret over den vanskelige økonomiske situation, som mange europæiske fiskere befinder sig i, og som er blevet yderligere forværret af den bratte stigning i brændstofpriserne;

2.  opfordrer Kommissionen til at undersøge mulige metoder og træffe passende foranstaltninger til at afbøde den vanskelige økonomiske situation for de europæiske fiskere og herved også tage hensyn til de finansielle vanskeligheder, som flere lande med store fiskerflåder i øjeblikket står over for;

3.  opfordrer endvidere Kommissionen til at undersøge, om en forhøjelse af det nuværende de minimis-loft på 30 000 EUR ville bidrage til at forbedre den økonomiske situation for de europæiske fiskere uden at fordreje konkurrencen, skade den miljømæssige og sociale bæredygtighed og skabe risiko for, at EU og medlemsstaterne ikke kan opfylde deres forpligtelser i henhold til havstrategirammedirektivet og Europa 2020-strategien; opfordrer Kommissionen til at sikre, at enhver form for støtte til fiskeriet i forbindelse med de stigende oliepriser også bør fordeles med fokus på fiskere, der anvender bæredygtige fangstmetoder;

4.  opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på små, ikke-industrielle kystfiskere og fiskere, der fisker fra fjerntliggende havne, da det er dem, der er hårdest ramt af de stigende oliepriser; understreger endvidere, at enhver form for støtte til fiskere i forbindelse med stigningen i oliepriserne på ingen måde bør føre til en forøgelse af fiskeriindsatsen;

5.  giver udtryk for sin støtte til EU's fiskere og gentager sin anmodning til Kommissionen om at bestræbe sig på at vurdere virkningerne af importen af fiskerivarer og akvakulturprodukter på EU's marked mere pålideligt og korrekt og træffe foranstaltninger for ikke alene at hindre en yderligere udhuling af toldbeskyttelsen, men eventuelt øge den; kræver i denne sammenhæng en øget indsats for at sikre, at alle fiskeri- og akvakulturprodukter, der bringes på det europæiske marked, overholder de samme standarder, uanset om de er produceret i EU eller importeret;

6.  opfordrer medlemsstaterne til omgående at træffe foranstaltninger til at forbedre absorptionen af EFF-midler for at hjælpe de europæiske fiskere; anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om at forenkle procedurerne for ansøgninger til EFF betydeligt og stille flere finansielle ressourcer til rådighed;

7.  understreger, at EFF tilbyder midler til at forbedre brændstofeffektiviteten; opfordrer derfor medlemsstaterne til at gøre passende brug af disse midler og dermed hjælpe fiskerne med at klare de aktuelle stigninger i brændstofpriserne; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en mellem- og langsigtet plan med henblik på at forbedre brændstofeffektiviteten i fiskerisektoren (herunder akvakultursektoren); opfordrer endvidere Kommissionen til i sine kommende forslag til en reform af den fælles fiskeripolitik og navnlig i forordningen om en reform af EFF at medtage passende foranstaltninger til forbedring af brændstofeffektiviteten i fiskeri-og akvakultursektoren;

8.  støtter Kommissionens i dens bestræbelser på at opnå en bedre situation for de europæiske fiskere og især for den ikke-industrielle fiskerflåde og kystfiskerflåden gennem en ambitiøs reform af den fælles fiskeripolitik;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at ydelsen af de minimis-støtte ikke fører til konkurrencefordrejning, og at man ikke skader overordnede mål for den fælles fiskeripolitik som miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, når der ydes de minimis-støtte; minder medlemsstaterne om deres fælles forpligtelse til at nå en god miljøtilstand i de europæiske have, som det fremgår af havrammedirektivet;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, producentorganisationerne og til de europæiske forarbejdningsindustrier.