Πρόταση ψηφίσματος - B7-0322/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0322/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κρίση στον κλάδο της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου

9.5.2011

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 και B7‑0313/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Ulrike Rodust εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0297/2011

Διαδικασία : 2011/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0322/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0322/2011
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0322/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στον κλάδο της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκη στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας καθώς και τον κανονισμό αριθ. 875/2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αποτελεί σημαντικό τμήμα του λειτουργικού κόστους στον αλιευτικό τομέα και ότι συνεπώς μια ευρωπαϊκή πολιτική για την οικονομία στα καύσιμα έχει μείζονα σημασία για τους αλιείς και τις αλιευτικές δραστηριότητες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επιδεινώσει την κατάσταση του αλιευτικού τομέα και έχει επηρεάσει άμεσα το παραγωγικό κόστος της αλιείας με αποτέλεσμα μια περαιτέρω μείωση του εισοδήματος των αλιέων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε αλιευτικές επιχειρήσεις ύψους 30.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο για περίοδο τριών ετών και ανά δικαιούχο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει κατά το παρελθόν προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών των καυσίμων·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δεινή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί ευρωπαίοι αλιείς, η οποία έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αμβλύνει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι ευρωπαίοι αλιείς, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες που διαθέτουν σημαντικούς αλιευτικούς στόλους·

3.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο μια αύξηση του ισχύοντος ανωτάτου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας θα συνέβαλε στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ευρωπαίων αλιέων, χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, να θίγεται η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα και να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών να ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μορφή ενίσχυσης προς την αλιεία στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου θα πρέπει να διανέμεται με επίκεντρο τους αλιείς που εφαρμόζουν βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές·

4.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους μικρής κλίμακας και παραδοσιακούς παράκτιους αλιείς και στους αλιείς που έχουν τη βάση τους σε απομακρυσμένους λιμένες δεδομένου ότι αυτοί είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου· υπογραμμίζει εξάλλου ότι κάθε μορφή χρηματοδότησης σε αλιείς που σχετίζεται με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να έχει ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της αλιείας·

5.  εκφράζει την υποστήριξή του προς τους αλιείς της ΕΕ και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να αξιολογήσει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια τις επιπτώσεις της εισαγωγής αλιευμάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην αγορά της ΕΕ και να λάβει μέτρα όχι μόνο για να αποτρέψει την περαιτέρω μείωση της δασμολογικής προστασίας αλλά ενδεχομένως και για να την ενισχύσει· καλεί στο πλαίσιο αυτό την ενδυνάμωση των προσπαθειών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλα τα αλιεύματα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, ανεξαρτήτως του εάν παράγονται εντός της ΕΕ ή εισάγονται σε αυτήν·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για να βελτιώσουν την απορρόφηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαίων αλιέων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο ΕΤΑ προσθέτοντας χρηματοδοτικούς πόρους·

7.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΑ παρέχει κονδύλια για τη βελτίωση της οικονομίας στα καύσιμα· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα κονδύλια αυτά και να βοηθήσουν συνεπώς τους αλιείς να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα αύξηση των τιμών των καυσίμων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων στον αλιευτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας)· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις επικείμενες προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και ειδικότερα στον κανονισμό για τη μεταρρύθμιση του ΕΤΑ κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

8.  στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της κατάστασης των ευρωπαίων αλιέων και ειδικότερα του παραδοσιακού και του παράκτιου στόλου μέσω μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χορήγηση επιδοτήσεων ήσσονος σημασίας δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και ότι κατά τη χορήγηση των επιδοτήσεων αυτών δεν θα θιγούν οι ευρύτεροι στόχοι της ΚΑΠ, όπως η περιβαλλοντική, η κοινωνική και η οικονομική βιωσιμότητα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την κοινή τους υποχρέωση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών θαλασσών όπως αναφέρεται στην οδηγία πλαίσιο για τη θάλασσα·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις οργανώσεις παραγωγών και στις ευρωπαϊκές μεταποιητικές βιομηχανίες.