Resolutsiooni ettepanek - B7-0322/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0322/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Naftahindade tõusust põhjustatud kriis Euroopa kalandussektoris

9.5.2011

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 ja B7‑0313/2011 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0297/2011

Menetlus : 2011/2668(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0322/2011
Esitatud tekstid :
B7-0322/2011
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0322/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon naftahindade tõusust põhjustatud kriisi kohta Euroopa kalandussektoris

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni määrust nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes, ja võttes arvesse määrust nr 875/2007;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et energiakulud moodustavad olulise osa kalandussektori tegevuskuludest, mistõttu on Euroopa kütusesäästlikkuse poliitika kalurite ja püügitegevuse seisukohalt väga oluline;

B.  arvestades, et hiljutine kütusehindade tõus on raskendanud kalandussektori olukorda ja mõjutanud otseselt tootmiskulusid, mistõttu on kalurite sissetulek veelgi vähenenud;

C.  arvestades, et komisjon lubab liikmesriikidel anda kalandusettevõtetele vähese tähtsusega abi, mille ülemmäär on 30 000 eurot abisaaja kohta kolme aasta jooksul;

D.  arvestades, et komisjon on ka varem kalandussektoris kütusehindade tõusust põhjustatud raskustega toimetulekuks vastu võtnud ajutisi erakorralisi meetmeid,

1.  väljendab muret paljude Euroopa kalurite raske majandusliku olukorra pärast, mida on veelgi raskendanud kütusehindade järsk tõus;

2.  kutsub komisjoni üles kaaluma võimalusi Euroopa kalurite raske majandusliku olukorra leevendamiseks ja võtma selleks asjakohaseid meetmeid, võttes ühtlasi arvesse mitmel suure kalalaevastikuga riigil viimasel ajal tekkinud finantsraskusi;

3.  palub ühtlasi komisjonil uurida, kas vähese tähtsusega abi praeguse 30 000 euro suuruse ülemmäära tõstmine aitaks Euroopa kalurite majanduslikku olukorda parandada ilma konkurentsi moonutamata, keskkonnaalast ja sotsiaalset jätkusuutlikkust vähendamata ning seadmata ohtu ELi ja liikmesriikide suutlikkust täita merestrateegia raamdirektiivist ja ELi 2020. aasta strateegiast tulenevaid kohustusi; palub komisjonil tagada, et naftahindade tõusu tõttu kalandussektorile mis tahes kujul abi andes keskendutaks kaluritele, kes järgivad säästlikke püügitavasid;

4.  palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu väikesemahulise rannalähedase püügiga tegelevatele ja kaugetes sadamates tegutsevatele kaluritele, sest naftahindade tõus mõjutab kõige rängemalt just neid; rõhutab ka seda, et naftahindade tõusu tõttu kalandussektorile mis tahes kujul antav rahaline abi ei tohiks mingil juhul tuua kaasa püügikoormuse suurenemist;

5.  avaldab ELi kaluritele toetust ja kordab oma palvet, et komisjon püüaks hinnata usaldusväärsemalt ja täpsemalt kalandus- ja vesiviljelustoodete ELi turule importimise mõju ja võtaks meetmeid mitte ainult kaitsetollide edasise vähendamise vältimiseks, vaid võimaluse korral nende suurendamiseks; nõuab sellega seoses suuremaid jõupingutusi tagamaks, et kõik Euroopa turule toodavad kalandus- ja vesiviljelustooted vastavad samadele standarditele, olenemata sellest, kas nad on ELis toodetud või imporditud;

6.  palub liikmesriikidel võtta Euroopa kalurite aitamiseks kiiresti meetmeid, mis võimaldaksid parandada Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamist; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel muuta Euroopa Kalandusfondist vahendite taotlemise menetlusi oluliselt lihtsamaks ning lisada rahalisi vahendeid;

7.  rõhutab, et Euroopa Kalandusfond pakub rahalisi vahendeid kütusesäästlikkuse suurendamiseks; kutsub seetõttu liikmesriike üles kasutama neid vahendeid asjakohaselt ja aitama seega kaluritel kütusehindade praeguse tõusuga toime tulla; palub komisjonil koostada keskmise ja pika tähtajaga kava kütusesäästlikkuse suurendamiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris; kutsub ühtlasi komisjoni üles lisama oma peatselt esitatavatesse ühise kalanduspoliitika reformimise ettepanekutesse ja eelkõige Euroopa Kalandusfondi reformimist käsitlevasse määrusesse piisavad meetmed kütusesäästlikkuse suurendamiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris;

8.  toetab Euroopa Komisjoni püüdlusi parandada Euroopa kalurite ning eriti väikesemahulise ja rannikupüügi laevastiku olukorda ühise kalanduspoliitika põhjaliku reformimise teel;

9.  kutsub liikmesriike üles tagama, et vähese tähtsusega abi andmine ei too kaasa konkurentsimoonutusi ega ohusta ühise kalanduspoliitika üldiseid eesmärke, nagu keskkonnaalane, sotsiaalne ja majanduslik jätkusuutlikkus; tuletab liikmesriikidele meelde nende merestrateegia raamdirektiivist tulenevat ühist kohustust saavutada Euroopa merede hea keskkonnaseisund;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, tootjaorganisatsioonidele ja Euroopa töötlevale tööstusele.