Päätöslauselmaesitys - B7-0322/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0322/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS öljyn hinnannousun aiheuttamasta kriisistä Euroopan kalastusalalla

9.5.2011

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0306/2011, B7-0307/2011, B7‑0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 ja B7‑0313/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0297/2011

Menettely : 2011/2668(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0322/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0322/2011
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0322/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma öljyn hinnannousun aiheuttamasta kriisistä Euroopan kalastusalalla

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission asetuksen N:o 1998/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen sekä asetuksen N:o 875/2007,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että energiakustannukset muodostavat merkittävän osan kalastusalan toimintakustannuksista ja että näin ollen polttoainetehokkuuden parantamista koskeva EU:n politiikka on ratkaisevan tärkeää kalastajille ja kalastustoiminnalle,

B. ottaa huomioon, että viimeaikainen polttoaineen hinnannousu on heikentänyt kalastusalan tilannetta ja vaikuttanut suoraan kalastuksen tuotantokuluihin ja siten laskenut kalastajien tuloja entisestään,

C. ottaa huomioon, että komissio sallii jäsenvaltioiden myöntää kalastusalan yrityksille vähämerkityksistä tukea korkeintaan 30 000 euroa kolmen vuoden jaksolla,

D. ottaa huomioon, että komissio on jo aiemmin ryhtynyt väliaikaisiin hätätoimenpiteisiin polttoaineen hinnannoususta johtuvien kalastusalan ongelmien ratkaisemiseksi,

1.  ilmaisee huolestuneisuutensa useiden kalastajien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jota polttoaineen hintojen jyrkkä nousu on edelleen pahentanut;

2.  kehottaa komissiota tarkastelemaan erilaisia keinoja kalastajien vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin ja ottamaan samalla huomioon myös useiden sellaisten jäsenvaltioiden nykyiset taloudelliset vaikeudet, joilla on merkittäviä kalastuslaivastoja;

3.  kehottaa komissiota lisäksi tutkimaan, parantaisiko vähämerkityksisen tuen nykyisen 30 000 euron ylärajan nostaminen EU:n kalastajien taloudellista tilannetta ja voitaisiinko rajaa nostaa ilman kilpailun vääristymistä, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä vaarantamatta sekä vaarantamatta EU:n ja jäsenvaltioiden kykyä selviytyä meristrategiadirektiivin ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisista velvoitteistaan; kehottaa komissiota varmistamaan, että polttoainekustannusten hinnannousun johdosta kalastajille myönnettävän kaikenlaisen avun edellytyksenä olisi myös se, että kalastajat sitoutuvat kestäviin kalastuskäytäntöihin;

4.  kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaviin kalastajiin ja kaukaisista satamista käsin toimiviin kalastajiin, koska heihin öljyn hinnannousu vaikuttaa haitallisimmin; painottaa lisäksi, että öljyn hinnannousun johdosta kalastajille myönnettävä rahoitus, oli se minkä muotoista tahansa, ei missään tapauksessa saa johtaa pyyntiponnistuksen lisääntymiseen;

5.  tuo julki tukensa EU:n kalastajille ja pyytää jälleen komissiota pyrkimään arvioimaan luotettavammin ja tarkemmin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnin vaikutusta EU:n markkinoihin ja ryhtymään toimiin, jottei tullisuojaa heikennetä entisestään, vaan jotta sitä myös mahdollisesti parannetaan; kehottaa tässä yhteydessä pyrkimään tehokkaammin varmistamaan, että kaikki EU:n markkinoille saatetut kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat samojen normien mukaisia, olivatpa ne sitten valmistettu EU:ssa tai EU:hun tuotuja;

6.  kehottaa jäsenvaltioita EU:n kalastajien auttamiseksi ryhtymään kiireellisiin toimiin Euroopan kalatalousrahaston varojen käytön lisäämiseksi; pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita yksinkertaistamaan huomattavasti Euroopan kalatalousrahaston varojen hakumenettelyä ja lisäämään rahoitusvaroja;

7.  korostaa, että Euroopan kalatalousrahastosta myönnetään varoja polttoainetehokkuuden parantamiseen; kehottaa siksi jäsenvaltioita käyttämään näitä varoja ja auttamaan näin kalastajia selviytymään nykyisestä polttoaineiden hinnannoususta; kehottaa komissiota laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelman, jolla pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta kalastusalalla (vesiviljelyala mukaan luettuna); kehottaa komissiota lisäksi sisällyttämään pian annettaviin yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskeviin ehdotuksiinsa, etenkin Euroopan kalatalousrahaston uudistamiseksi annettavaan asetukseen, asianmukaisia toimia kalastus- ja vesiviljelyalan polttoainetehokkuuden parantamiseksi;

8.  tukee komissiota sen pyrkimyksissä parantaa EU:n kalastajien ja etenkin pienimuotoisen rannikkokalastuksen laivastojen tilannetta yhteisen kalastuspolitiikan pitkälle tähtäävällä uudistuksella;

9.  kehottaa edelleen jäsenvaltioita varmistamaan, että vähämerkityksisen tuen myöntäminen ei johda kilpailun vääristymiseen ja että yhteisen kalastuspolitiikan perustavanlaatuisia tavoitteita, kuten ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä, ei vaaranneta vähämerkityksistä tukea myönnettäessä; muistuttaa jäsenvaltioita niiden yhteisestä meristrategiadirektiivin mukaisesta velvoitteesta turvata meriympäristön hyvä tila;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä tuottajajärjestöille ja Euroopan jalostusteollisuudelle.