Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0322/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0322/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Naftos kainų augimo sukelta Europos žuvininkystės sektoriaus krizė

9.5.2011

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0306/2011, B7-0307/2011, B7 0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 ir B7‑0313/2011
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0297/2011

Procedūra : 2011/2668(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0322/2011
Pateikti tekstai :
B7-0322/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0322/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl naftos kainų augimo sukeltos Europos žuvininkystės sektoriaus krizės

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos reglamentą Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir atsižvelgdamas į reglamentą Nr. 875/2007,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi energija žuvininkystės sektoriuje sudaro svarbią veiklos sąnaudų dalį, ir todėl Europos degalų naudojimo efektyvumo politika yra ypatingai svarbi žvejams ir žvejybos veiklai,

B.  kadangi neseniai išaugusios degalų kainos lėmė žuvininkystės sektoriaus padėties pablogėjimą ir tiesiogiai paveikė žvejybos gamybos sąnaudas ir todėl buvo dar labiau sumažėjo žvejų pajamos,

C. kadangi Komisija leidžia valstybėms narėms suteikti žvejybos įmonėms de minimis pagalbą, neviršijančią 30 000 eurų ribos trejų metų laikotarpiui vienam gavėjui,

D. kadangi Komisija jau seniau priėmė laikinąsias neatidėliotinas priemones įveikti sunkumams, su kuriais susiduria žuvininkystės sektorius didėjant degalų kainoms,

1.  reiškia susirūpinimą dėl sudėtingos ekonominės padėties, su kuria susiduria daug Europos žvejų ir kurią dar labiau sustiprino staigus kuro kainų šuolis;

2.  ragina Komisiją išnagrinėti būdus ir imtis tinkamų priemonių siekiant palengvinti sunkią ekonominę Europos žvejų padėtį taip pat atsižvelgiant į finansinius sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria kai kurios šalys, turinčios didelius žvejybos laivynus;

3.  be to ragina Komisiją išnagrinėti, ar esamos de minimis 30,000 eurų ribos padidinimas padėtų pagerinti Europos žvejų ekonominę padėtį neiškraipant konkurencijos, nedarant žalos aplinkai ir socialiniam tvarumui bei nekeliant pavojaus ES ir valstybių narių gebėjimui laikytis savo įsipareigojimų pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą ir strategiją „ES 2020“; ragina Komisiją užtikrinti, kad bet kokia pagalba žuvininkystei didėjančių naftos kainų kontekste forma turėtų būti paskirstyta taip pat daug dėmesio skiriant žvejams vykdantiems tvarios žvejybos veiklą;

4.  ragina Komisiją atkreipti ypatingą dėmesį į mažus, pakrančių amatų žvejus ir žvejus, vykdančius veiklą iš atokių uostų, nes būtent juos labiausiai paveikė didėjančios naftos kainos; be to pabrėžia, kad bet koks žvejų finansavimas, susijęs su naftos kainų kilimu, jokiu būdu neturėtų sukelti žvejybinės pastangos didėjimo;

5.  reiškia paramą ES žvejams ir pakartoja savo prašymą Komisijai, kad ši dėtų pastangas siekdama patikimiau įvertinti ir tiksliau įvertinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų poveikį ES rinkai ir imtųsi priemonių ne tik užkirsti kelią tolesniam tarifų apsaugos vengimui bet galbūt juos padidinti; esant šioms aplinkybėms ragina dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad visi žuvininkystės ir akvakultūros produktai, patenkantys į Europos rinką atitiktų tuos pačius standartus, nesvarbu, ar jie yra pagaminti ES ar importuoti;

6.  ragina valstybes nares imtis skubių priemonių, kad būtų padidintas EŽF lėšų įsisavinimas, siekiant padėti Europos žvejams; todėl prašo Komisiją ir valstybes nares žymiai supaprastinti paraiškų EŽF teikimo procedūras pliusuojant finansinius išteklius;

7.  pabrėžia, kad EŽF teikia lėšas didinti degalų naudojimo efektyvumą; todėl ragina valstybes nares tinkamai naudoti šias lėšas ir tokiu būdu padėti žvejams įveikti dabartinį kuro kainų padidėjimą; ragina Komisiją parengti vidutinės trukmės ir ilgalaikį planą, skirtą gerinti degalų naudojimo efektyvumą žvejybos (įskaitant akvakultūrą) sektoriuje: be to, ragina Komisiją įtraukti į savo artimiausius pasiūlymus dėl BŽP reformos ir ypač į reglamentą dėl EŽF reformos tinkamų priemonių, skirtų gerinti degalų naudojimo efektyvumą žvejybos ir akvakultūros sektoriui;

8.  remia Europos Komisijos pastangas siekiant geresnės padėties Europos žvejams ir ypač amatų ir pakrančių laivynams pasitelkiant ambicingą BŽP reformą;

9.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad suteikiant de minimis subsidijas nebūtų iškraipoma konkurencija ir kad svarbiausi BŽP tikslai kaip antai aplinkos, socialinis ir ekonominis tvarumas nebūtų pažeisti suteikiant de minimis subsidijas; primena valstybėms narėms jų bendras pareigas pasiekti gerą aplinkos būklę Europos jūrose, kaip tai nurodyta Jūrų pagrindų direktyvoje;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, gamintojų organizacijoms ir Europos perdirbamosios pramonės atstovams.