Rezolūcijas priekšlikums - B7-0322/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0322/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par naftas cenas pieauguma izraisītu krīzi Eiropas zivsaimniecības nozarē

9.5.2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7‑0306/2011, B7‑0307/2011, B7 0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 un B7‑0313/2011, uz kuriem jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Ulrike Rodust S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0297/2011

Procedūra : 2011/2668(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0322/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0322/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0322/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par naftas cenas pieauguma izraisītu krīzi Eiropas zivsaimniecības nozarē

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam un ņemot vērā Regulu Nr. 875/2007,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā zivsaimniecības nozarē enerģētika aizņem ievērojamu daļu no darbības izmaksām un tādējādi Eiropas degvielas patēriņa efektivitātes politika ir ārkārtīgi svarīga gan zvejniekiem, gan zivsaimniecības darbībās;

B. tā kā naftas cenas pieaugums ir pasliktinājis situāciju zivsaimniecības nozarē, tieši ietekmējis ar zveju saistītās ražošanas izmaksas un līdz ar to novedis pie zvejnieku ienākumu samazināšanās;

C. tā kā Komisija atļauj dalībvalstīm piešķirt zivsaimniecības uzņēmumiem minimālo valsts atbalstu līdz pat EUR 30 000 apjomā trīs gadu periodā vienam uzņēmumam;

D. tā kā Komisija jau iepriekš ir pieņēmusi pagaidu ārkārtas pasākumus, lai pārvarētu grūtības zivsaimniecības nozarē saistībā ar degvielas cenas pieaugumu,

1.  pauž bažas par daudzu Eiropas zvejnieku nonākšanu grūtā ekonomiskā situācijā, kuru vēl vairāk pasliktina straujš degvielas cenas pieaugums;

2.  aicina Komisiju izvērtēt iespējas un veikt pasākumus, lai atvieglotu Eiropas zvejnieku grūto ekonomisko stāvokli, ņemot vērā finansiālās grūtības, kādās nonākušas daudzas valstis ar lielām zvejas flotēm;

3.  turklāt aicina Komisiju izvērtēt, vai pašreizējā minimālā valsts atbalsta EUR 30 000 robežas palielināšanu palīdzētu uzlabot Eiropas zvejnieku ekonomisko stāvokli, neradot konkurences izkropļojumus, nekaitējot vides un sociālajai ilgtspējībai un neapdraudot ES un dalībvalstu spējas īstenot Jūras stratēģijas pamatdirektīvā un stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētās saistības; aicina Komisiju nodrošināt, ka jebkāda veida zivsaimniecības atbalstu saistībā ar naftas cenas pieaugumu piešķir, koncentrējoties uz zvejniekiem, kuri īsteno ilgtspējīgu zvejas praksi;

4.  aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst zvejniekiem, kuri nodarbojas ar mazapjoma nerūpniecisko piekrastes zveju, un zvejniekiem, kuri strādā attālās ostās, jo tieši viņus visvairāk ietekmē augošā naftas cena; turklāt uzsver, ka jebkāds zvejniekiem piešķirtais atbalsts saistībā ar naftas cenas pieaugumu nekādā gadījumā nedrīkst novest pie zvejas jaudas palielināšanās;

5.  pauž atbalstu ES zvejniekiem un atkārto prasību Komisijai rīkoties, lai nopietnāk un precīzāk izvērtētu zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa ietekmi uz ES, un veikt pasākumus, lai ne vien neierobežotu muitas aizsardzību, bet pat iespējams to palielinātu; šajā sakarībā prasa pielikt lielākus spēkus, lai nodrošinātu, ka visi Eiropas tirgū laistie zivsaimniecības un akvakultūras produkti atbilst vienādiem standartiem neatkarīgi no tā, vai tie ir ražoti ES vai importēti;

6.  aicina dalībvalstis veikt steidzamus pasākumus Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu apgūšanas uzlabošanai, lai palīdzētu Eiropas zvejniekiem; tādēļ prasa Komisijai un dalībvalstīm ievērojami vienkāršot pieteikumu iesniegšanas procedūras Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu saņemšanai, šim nolūkam piešķirot papildu finanšu resursus;

7.  uzsver, ka Eiropas Zivsaimniecības fonds piedāvā līdzekļus degvielas patēriņa efektivitātes uzlabošanai; tādēļ aicina dalībvalstis šos līdzekļus pienācīgi izmantot un tādējādi palīdzēt zvejniekiem pārvarēt problēmu saistībā ar pašreizējo degvielas cenas pieaugumu; aicina Komisiju izstrādāt vidēji ilga un ilga termiņa plānu, kas paredz uzlabot zivsaimniecības (tostarp akvakultūras) nozares degvielas patēriņa efektivitāti; turklāt aicina Komisiju drīzumā izstrādājamos priekšlikumos par KZP reformu un jo īpaši KZP reformas regulējumā iekļaut pienācīgus pasākumus zivsaimniecības un akvakultūras nozares degvielas patēriņa efektivitātes uzlabošanai;

8.  atbalsta Eiropas Komisijas centienus ar vērienīgu KZP reformu uzlabot Eiropas zvejnieku un jo īpaši nerūpnieciskās un piekrastes zvejas flotes stāvokli;

9.  aicina dalībvalstis pārliecināties, ka de minimis subsīdiju piešķiršana nerada konkurences izkropļojumus un netraucē īstenot svarīgākos KZP mērķus vides, sociālās un ekonomiskās ilgtspējības jomā; atgādina dalībvalstīm par to kopējo pienākumu sasniegt labu ekoloģisko stāvokli Eiropas jūrās, kā noteikts Jūras stratēģijas pamatdirektīvā;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ražotāju organizācijām un Eiropas apstrādes rūpniecības uzņēmumiem.