Návrh uznesenia - B7-0322/2011Návrh uznesenia
B7-0322/2011

NÁVRH UZNESENIA o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy

9.5.2011

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 a B7-0313/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Ulrike Rodust v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0297/2011

Postup : 2011/2668(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0322/2011
Predkladané texty :
B7-0322/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0322/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis a so zreteľom na nariadenie 875/2007,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže energetické náklady predstavujú významnú súčasť prevádzkových nákladov v odvetví rybného hospodárstva a keďže európska politika v oblasti palivovej účinnosti má teda zásadný význam pre činnosť rybárov a rybárskych podnikov,

B. keďže nedávny nárast cien palív viedol k zhoršeniu situácie v oblasti rybného hospodárstva a priamo ovplyvnil výrobné náklady, čím spôsobil ďalší pokles príjmov rybárov,

C. keďže Komisia oprávňuje členské štáty prideliť rybárskym podnikom pomoc de minimis až do výšky 30 000 EUR na prijímateľa na trojročné obdobie,

D. keďže Komisia už v minulosti prijala dočasné núdzové opatrenia na prekonanie ťažkostí, ktorým čelí odvetvie rybného hospodárstva z dôvodu rastúcich cien palív,

1.  vyjadruje znepokojenie nad zložitou hospodárskou situáciou, v ktorej sa nachádzajú mnohí európski rybári a ktorú ešte zhoršil prudký nárast cien palív;

2.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti a prijala náležité opatrenia na zmiernenie zložitej hospodárskej situácie európskych rybárov a aby pri tom brala do úvahy aj finančné ťažkosti, ktorým v súčasnosti čelia niektoré krajiny s významnými rybárskymi flotilami;

3.  vyzýva ďalej Komisiu, aby preskúmala, či by zvýšenie súčasnej hranice pomoci de minimis stanovenej na 30 000 EUR nepomohlo zlepšiť hospodársku situáciu európskych rybárskych podnikov tak, aby zároveň nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže, poškodeniu ekologickej a sociálnej udržateľnosti a ohrozeniu schopnosti EÚ a jej členských štátov plniť si záväzky vyplývajúce z rámcovej smernice o morskej stratégii a zo stratégie EÚ 2020; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rozdelenie každej formy pomoci rybárskym podnikom v súvislosti s nárastom cien ropy a aby sa pri tom zamerala na rybárske podniky uplatňujúce udržateľné metódy rybného hospodárstva;

4.  vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť malým a tradičným rybárskym podnikom a rybárom loviacim z odľahlých prístavov, pretože tých zasiahlo zvýšenie cien ropy najviac; poukazuje ďalej na to, že žiadna forma poskytovania finančnej pomoci rybárom, ktorá súvisí s nárastom cien ropy, by nemala viesť k zvýšeniu rybolovného úsilia;

5.  vyjadruje podporu európskym rybárom a opakuje svoju požiadavku, aby sa Komisia snažila o spoľahlivejšie a presnejšie zhodnotenie dopadu dovozu rybolovných a akvakultúrnych produktov na trh EÚ a aby prijala opatrenia, ktoré by nielen zabraňovali narušovaniu colnej ochrany, ale prípadne ju aj zvyšovali; v tejto súvislosti požaduje zvýšiť úsilie na zabezpečenie podmienky, aby všetky rybolovné a akvakultúrne produkty umiestnené na trh EÚ spĺňali rovnaké normy bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ, alebo dovážané;

6.  vyzýva členské štáty, aby v záujme pomoci európskym rybárom prijali urýchlené opatrenia na lepšiu absorbciu prostriedkov EFRH; žiada preto Komisiu a členské štáty, aby podstatne zjednodušili postupy žiadosti o dodatočné finančné zdroje z EFRH;

7.  poukazuje na to, že EFRH ponúka prostriedky na zlepšenie palivovej účinnosti; vyzýva preto členské štáty, aby tieto prostriedky náležite využívali a pomohli tak rybárom vyrovnať sa s nárastom cien palív; žiada Komisiu, aby vypracovala strednodobý a dlhodobý plán zameraný na zlepšenie palivovej účinnosti v odvetví rybného hospodárstva (vrátane akvakultúry); vyzýva ďalej Komisiu, aby do svojich dohľadných návrhov na reformu SPRH, a najmä do predpisov o reforme EFRH, zahrnula primerané opatrenia na zlepšenie palivovej účinnosti v odvetviach rybného hospodárstva a akvakultúry;

8.  vyjadruje podporu Európskej komisii pri jej úsilí o dosiahnutie lepšej situácie pre európskych rybárov, a najmä pre tradičné a pobrežné flotily, prostredníctvom ambicióznej reformy Spoločnej politiky rybného hospodárstva;

9.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že pridelenie dotácií de minimis nebude viesť k narušeniu hospodárskej súťaže a že v súvislosti s prideľovaním pomoci de minimis nebudú ohrozené nadsektorové ciele SPRH ako ekologická, sociálna a hospodárska udržateľnosť; pripomína, že členské štáty majú spoločnú povinnosť dosiahnuť dobrý ekologický stav európskych morí, ako sa uvádza v rámcovej smernici o morskej stratégii;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, združeniam výrobcov a európskym podnikom spracovateľského priemyslu.