Förslag till resolution - B7-0322/2011Förslag till resolution
B7-0322/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av det stigande priset på olja

9.5.2011

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 och B7‑0313/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Ulrike Rodust för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0297/2011

Förfarande : 2011/2668(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0322/2011
Ingivna texter :
B7-0322/2011
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0322/2011

Europaparlamentets resolution om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av det stigande priset på olja

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och med beaktande av förordning (EG) nr 875/2007,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Energi utgör en stor del av driftskostnaderna i fiskerisektorn och en europeisk politik för bränsleeffektivitet är därför av avgörande betydelse för yrkesfiskarna och fiskenäringen.

B.  Den nyliga höjningen av bränslepriserna har lett till en försämring av situationen i fiskerisektorn och har direkt påverkat produktionskostnaderna inom fisket, vilket har lett till en ytterligare sänkning av yrkesfiskarnas inkomster.

C. Kommissionen godkänner att medlemsstaterna beviljar ett mindre stöd med ett tak på 30 000 euro för en treårsperiod och per mottagare till fiskeföretag.

D. Kommissionen har redan tidigare antagit tillfälliga nödåtgärder för att hantera de svårigheter som fiskerisektorn drabbats av i samband med stigande bränslepriser.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den svåra ekonomiska situation som många europeiska yrkesfiskare står inför, vilken har förvärrats ytterligare av de snabbt stigande bränslepriserna.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter som finns och vidta lämpliga åtgärder för att underlätta den svåra ekonomiska situationen för de europeiska yrkesfiskarna, och då även beakta de finansiella svårigheter som flera länder med stora fiskeflottor står inför för närvarande.

3.  Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att undersöka om en höjning av det nuvarande taket på 30 000 euro skulle kunna bidra till att förbättra de europeiska yrkesfiskarnas ekonomiska situation, utan att för den delen snedvrida konkurrensen, skada den miljömässiga och sociala hållbarheten eller äventyra EU:s och medlemsstaternas möjligheter att leva upp till sina åtaganden i ramdirektivet om en marin strategi och Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla former av stöd till fisket med anledning av det stigande oljepriset även ges med fokus på yrkesfiskare som tillämpar hållbara fiskemetoder.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma yrkesfiskare som bedriver småskaligt, icke-industriellt kustnära fiske och yrkesfiskare som arbetar från avlägsna hamnar, eftersom dessa är hårdast drabbade av de stigande oljepriserna. Parlamentet betonar dessutom att det ekonomiska stöd till yrkesfiskare som är kopplat till ökningen av oljepriset inte på något sätt får leda till en ökning av fiskeansträngningen.

5.  Europaparlamentet stöder de europeiska yrkesfiskarna och upprepar sin begäran till kommissionen om att den bör försöka göra mer tillförlitliga och korrekta bedömningar av vilken inverkan import av fiskeri- och vattenbruksprodukter har på EU:s marknad och vidta åtgärder för att inte bara förhindra en fortsatt urholkning av tullskyddet utan eventuellt även öka det. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ytterligare insatser för att se till att alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som placeras på den europeiska marknaden uppfyller samma normer oberoende av om de har producerats i EU eller importerats.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart vidta åtgärder för att förbättra utnyttjandet av EFF-medel för att hjälpa de europeiska yrkesfiskarna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att avsevärt förenkla ansökningsförfarandena för EFF och samtidigt öka de finansiella resurserna.

7.  Europaparlamentet understryker att EFF erbjuder finansiering för att förbättra bränsleeffektiviteten. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att på ett lämpligt sätt utnyttja dessa medel och därmed hjälpa yrkesfiskarna att klara av den nuvarande höjningen av bränslepriset. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en plan på medellång och lång sikt för att förbättra bränsleeffektiviteten inom fiskerisektorn (inklusive vatttenbrukssektorn). Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i sina kommande förslag om en reformering av den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt förordningen om reformeringen av EFF, inbegripa lämpliga åtgärder för att förbättra bränsleeffektiviteten inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

8.  Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att förbättra situationen för de europeiska yrkesfiskarna och framför allt för den småskaliga och kustnära fiskeflottan genom en omfattande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att beviljandet av ett mindre stöd inte snedvrider konkurrensen eller att den gemensamma fiskeripolitikens övergripande mål, såsom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, inte påverkas negativt. Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras gemensamma skyldighet att åstadkomma en god miljöstatus i de europeiska haven, i enlighet med ramdirektivet om en marin strategi.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till producentorganisationer och den europeiska bearbetningsindustrin.