Návrh uznesenia - B7-0380/2011Návrh uznesenia
B7-0380/2011

NÁVRH UZNESENIA o revízii maďarskej ústavy

29.6.2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0316/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D
Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0379/2011

Postup : 2011/2655(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0380/2011
Predkladané texty :
B7-0380/2011
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B7‑0380/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o zrevidovanej maďarskej ústave

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), články 49, 56, 114, 167 a 258 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (ZFEÚ), Chartu základných práv Európskej únie a na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP), ktoré sa týkajú dodržiavania, ochrany a presadzovania základných práv,

–   so zreteľom na Základný zákon Maďarska prijatý 18. apríla 2011 Národným zhromaždením Maďarskej republiky (ďalej ako „nová ústava“),

–   so zreteľom na stanoviská č. CDL(2011)016 a CDL(2011)001 Benátskej komisie knovej maďarskej ústave a k trom právnym otázkam, ktoré sa objavili v procese vypracovávania návrhu novej maďarskej ústavy,

–   so zreteľom na návrh rezolúcie č. 12490 predložený 25. januára 2011 v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy o vážnych krokoch späť v oblasti právneho štátu a ľudských práv v Maďarsku,

–   so zreteľom na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva č. 30141/04 (Schalk a Kopf/Rakúsko), a najmä na jeho zásadu obiter dicta,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je založená na hodnotách demokracie a právneho štátu, ako sa uvádza v článku 2 ZEÚ, na jednoznačnom dodržiavaní základných práv a slobôd, ako sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a EDĽP, a na uznaní právnej hodnoty práv, slobôd a zásad, čo ďalej potvrdzuje aj nadchádzajúce pristúpenie EÚ k EDĽP,

B.  keďže vypracovanie a prijatie novej ústavy po pristúpení do EÚ je nezvyčajným javom a keďže napriek tomu, že členské štáty majú výhradné právo navrhnúť a prijať novú ústavu, na úrovni EÚ treba venovať osobitnú pozornosť forme príslušných dokumentov a súvisiacim postupom, aby sa zabezpečilo, že litera a duch prijatých ústav nebude v rozpore s literou a duchom acquis communautaire;

C. keďže vypracovanie a prijatie novej ústavy bolo dokončené vo výnimočne krátkom časovom rámci, ktorý neposkytol dostatočný čas na dôkladnú a vecnú verejnú diskusiu o návrhu znenia;

D. keďže bola nová ústava prijatá výlučne hlasmi poslancov vládnucich strán, a preto jej chýba politický konsenzus,

E.  keďže sa stotožňuje s obavami, ktoré vyjadrila Benátska komisia, najmä pokiaľ ide o transparentnosť, otvorenosť a účasť všetkých aktérov v procese schvaľovania, ako aj jeho časový rámec a pokiaľ ide o zmeny systému kontrol a rovnováhy, najmä v súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa maďarského ústavného súdu a fungovania súdov a sudcov, ktoré môžu ohroziť nezávislosť maďarského súdnictva,

F.  keďže v ústave nie je jednoznačne uvedené množstvo zásad, ktorých dodržiavanie Maďarsku vyplýva z jeho medzinárodných záväzkov a ktoré je povinné presadzovať, ako napríklad zákaz trestu smrti, zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a pozastavenie alebo obmedzenie základných práv na základe osobitných právnych nariadení,

G. keďže z hodnôt zakotvených v ústave a nejasnej formulácie základných vymedzení pojmov ako „rodina“ a právo na život od momentu počatia vyplýva riziko diskriminácie istých skupín spoločnosti, konkrétne etnických, náboženských a sexuálnych menšín, neúplných rodín, osôb žijúcich v registrovanom partnerstve a žien,

H. keďže v ústave sa výslovne nezaručuje, že Maďarsko bude rešpektovať územnú celistvosť iných krajín, a nedostatok takýchto záruk spolu s nejasnou formuláciou preambuly, predovšetkým častí týkajúcich sa povinností maďarského štátu voči osobám maďarskej národnosti žijúcim v zahraničí môže vytvoriť právny základ pre aktivity, ktoré by susedné krajiny považovali za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí, čo by mohlo viesť k napätiu v regióne,

I.   keďže v novej ústave sa uvádza, že jej preambula má právny účinok, čo môže mať právne a politické dosahy a môže viesť k právnej neistote,

J.   keďže začlenenie Charty základných práv Európskej únie do ústavy môže viesť k prekrývaniu právomocí medzi maďarskými a medzinárodnými súdnymi dvormi, ako sa poukazuje v stanovisko vydanom Benátskou komisiou,

K. keďže v novej ústave sa na rozdiel od tej súčasnej vyhlasuje, že úradnou menou Maďarska je forint, čo môže v budúcnosti skomplikovať prijatie eura, pretože to vytvára zbytočné právne prekážky,

L.  keďže v novej ústave sa ustanovuje rozsiahle použitie základných zákonov, ktorých prijatie je podmienené dvojtretinovou väčšinou hlasov a ktoré sa vzťahujú na širokú škálu otázok týkajúcich sa maďarského inštitucionálneho systému a základných práv; keďže ich schválenie sa v podstate stáva súčasťou nového maďarského ústavného procesu,

M. keďže podľa ústavy bude množstvo otázok, ako napríklad konkrétne aspekty rodinného práva a predpisy týkajúce sa daňového a dôchodkového systému, ktoré za normálnych okolností patria do právomocí vlády či bežného rozhodovania zákonodarného zboru, budú musieť upravovať základné zákony, čo znamená, že budúce voľby budú mať menší význam a vláda s dvojtretinovou väčšinou bude mať väčšie možností upevniť svoje politické preferencie; keďže proces schvaľovania osobitných a podrobných predpisov prostredníctvom základných zákonov tak môže ohroziť zásadu demokracie,

N. keďže, ako to zdôrazňuje Benátska komisia, kultúrne, náboženské, spoločensko-ekonomické a finančné politiky by nemali byť pevne ustanovené prostredníctvom základných zákonov,

O. keďže obnovená rozpočtová rada bude mať právomoc vetovať prijatie všeobecného rozpočtu národným zhromaždením, a v tom prípade ho môže hlava štátu rozpustiť, čím sa vážne obmedzuje pôsobenie demokraticky zvoleného zákonodarného zboru,

P.  keďže efektívny systém štyroch parlamentných komisárov sa zúži na systém pozostávajúci z jedného všeobecného ombudsmana a dvoch zástupcov, čo zrejme nezaručí rovnakú úroveň ochrany práv a nebude zahŕňať právomoci bývalého komisára pre ochranu osobných údajov a slobody informácií; keďže jeho právomoci sa prenesú na orgán, ktorého modus operandi nie je konkretizovaný,

Q. keďže súbežne s prijímaním novej ústavy maďarská vláda a vládne strany uskutočnili rozsiahle výmeny predstaviteľov na kľúčových pozíciách, ako je generálny prokurátor, predseda najvyššieho kontrolného úradu a predseda rozpočtovej rady;

R.  keďže maďarský parlament zvolil sudcov, ktorí budú pôsobiť v novom maďarskom ústavnom súde, ako sa to ustanovuje v novej ústave; keďže menovací postup a voľba sa nezakladali na politickom konsenze; keďže v novej ústave sa ustanovujú veľmi všeobecné pravidlá upravujúce súdny systém a neurčuje sa jednoznačne, či najvyššiemu súdu, s jeho novým názvom, bude predsedať jeho súčasný predseda,

S.  keďže Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa rozhodlo vypracovať správu k novej maďarskej na základe stanoviska Benátskej komisie,

T.  keďže navrhnutie a prijatie novej ústavy nebolo súčasťou volebného programu vládnucich strán,

U. keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun uviedol, že „by privítal, keby maďarská vláda prijala rady a odporúčania od subjektov v rámci krajiny a od Rady Európy alebo OSN“, a domnieva sa, že Maďarsko by sa ako členský štát Európskej únie malo obrátiť na európske inštitúcie o rady a preskúmanie ústavy,

1.  vyzýva maďarské orgány, aby zvážili odporúčania, ktoré uviedla Benátska komisia vo svojom stanovisku, a aby sa zaoberali otázkami a obavami obsiahnutými v uvedenom stanovisku či už formou novelizácie novej ústavy alebo na základe výkladu novej ústavy alebo prostredníctvom budúcich základných alebo bežných zákonov,

2.  vyzýva maďarské orgány, aby sa v rámci nadchádzajúcej prípravy návrhu a schvaľovania základných právnych predpisov, ako sa ustanovuje v novej ústave, aktívne snažili o dosiahnutie konsenzu, zabezpečenie väčšej transparentnosti a o skutočné zapojenie všetkých politických účastníkov a celej spoločnosti, ako aj o širokú verejnú diskusiu;

3.  vyzýva maďarské orgány, aby sa intenzívne zaoberali základnými zákonmi týkajúcimi sa základných predpisov daňového a dôchodkového systému a umožnili tým budúcim vládam a demokraticky zvoleným zákonodarným zborom prijímať samostatné rozhodnutia o daňovej politike krajiny; v tejto súvislosti vyzýva maďarské orgány, aby preskúmali súčasný mandát rozpočtovej rady;

4.  vyzýva maďarské orgány, aby zvážili novelizáciu ústavy, predovšetkým jej preambuly tak, aby všetkým občanom zabezpečovala rovnaké práva bez ohľadu na to, k akej náboženskej, sexuálnej, etnickej či inej spoločenskej skupine patria, a aby do nej zahrnuli jednoznačné vyhlásenie o odluke cirkvi od štátu;

5.  vyzýva maďarské orgány, aby novelizovali ústavu vrátane jej preambuly tak, aby jednoznačne zaručovala, že Maďarsko bude rešpektovať územnú celistvosť iných krajín, keď bude hľadať podporu u osôb maďarskej národnosti žijúcich v zahraničí;

6.  vyzýva maďarské orgány, aby potvrdili nezávislosť súdnictva obnovením práva ústavného súdu posudzovať právne predpisy týkajúce sa rozpočtu bez výnimiek, ako to požadujú právne predpisy vychádzajúce z EDĽP, a prehodnotením ustanovenia o nižšom povinnom veku odchodu do dôchodku pre sudcov a jednoznačným zabezpečením nezávislosti riadenia systému súdov;

7.  navrhuje maďarským orgánom, aby zvážili novelizáciu ústavy tak, aby v súlade s medzinárodnými záväzkami Maďarska výslovne chránila všetky základné občianske a sociálne práva, zakazovala trest smrti, doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia, diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, poskytla dostatočné záruky týkajúce sa ochrany základných práv a aby jasne stanovila, že občania Maďarska nadobúdajú základné práva pri narodení bez toho, že by boli viazaní akýmikoľvek povinnosťami;

8.  vyzýva maďarské orgány, aby zabezpečili, aby reorganizácia systému parlamentných komisárov neviedla k zníženiu existujúcej úrovne záruk, pokiaľ ide o ochranu a presadzovanie práv v oblastiach ochrany národnostných menšín, ochrany osobných informácií a transparentnosti informácií významných pre verejnosť, ako aj o nezávislosť príslušných orgánov zodpovedných za uvedené oblasti;

9.  vyzýva maďarské orgány, aby zabezpečili, aby začlenenie Charty základných práv do novej ústavy nespôsobovalo problémy pri jej výklade a neviedlo k prekrývaniu kompetencií medzi domácimi súdmi, novým maďarským ústavným súdom a Európskym súdnym dvorom;

10. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila dôkladné a hĺbkové preskúmanie a analýzu novej ústavy a všeobecných zákonov, ktoré sa v budúcnosti majú prijať, s cieľom skontrolovať, či sú v súlade s acuis communautaire, a predovšetkým s Chartou základných práv Európskej únie a literou a duchom zmlúv;

11. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Rade Európy, vládam a parlamentom členských štátov, Agentúre pre základné práva a OBSE.