Forslag til beslutning - B7-0389/2011Forslag til beslutning
B7-0389/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i den arabiske verden

4.7.2011

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Włosowicz for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0389/2011

Procedure : 2011/2756(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0389/2011
Indgivne tekster :
B7-0389/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0389/2011

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i den arabiske verden

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

- der henviser til den højtstående repræsentant Catherine Ashtons mange udtalelser om situationen i Syrien,

- der henviser til den højtstående repræsentant Catherine Ashtons mange udtalelser om situationen i Yemen,

- der henviser til Kommissionens og Rådets retningslinjer og strategier over for de forskellige lande i den arabiske verden,

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet "Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd" (KOM(2003)0104); dens strategidokument om EU's naboskabspolitik (KOM(2004)0373); dens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (KOM(2004)0628); dens meddelelse til Rådet om sit forslag til handlingsplaner inden for rammerne af EU's naboskabspolitik (KOM(2004)0795) og handlingsplanerne for de berørte lande; og dens meddelelse om styrkelse af EU's naboskabspolitik (KOM(2006)0726),

- der henviser til de tidligere beslutninger vedtaget af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen og til EU's Middelhavspolitik,

- der henviser til FN-pagten og verdenserklæringen om menneskerettigheder,

- der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6‑0127/2007),

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at demokratibevægelserne har været i fremmarch i den arabiske verden siden januar 2011 og har ført til prodemokratiske gadedemonstrationer i hovedstæderne, fra Cairo til Sanaa, hvorunder titusinder er blevet såret eller dræbt,

B. der henviser til, at talrige byer i hele regionen endnu er i en belejringstilstand opretholdt af "regeringsledede" styrker, og ikke har adgang til fødevarer, medicinske forsyninger eller kommunikation,

C. der henviser til, at G8-topmødet indgik aftale om Deauville-partnerskabet, der vil yde over 20 mia. USD til Tunesien og Egypten,

D. der henviser til, at den nyoprettede kontaktgruppe om Libyen samledes for første gang i Qatar den 13. april 2011,

E. der henviser til, at FN's særlige udsending Abdul Ilah Khatib har arbejdet sammen med Det Libyske Nationale Overgangsråd om at skabe fremskridt i den politiske proces,

F. der henviser til, at den britiske regering har foreslået oprettelsen af en midlertidig finansieringsmekanisme til at bistå Det Nationale Overgangsråd med at sørge for offentlige tjenesteydelser til det libyske folk,

G. der henviser til, at NATO's operationer i Libyen vil blive forlænget den 27. juni,

H. der henviser til, at Rådet (udenrigsanliggender) den 23. maj besluttede at intensivere indsatsen for at spærre Gaddafis adgang til ressourcer, herunder militært udstyr og lejesoldater,

I. der henviser til, at det på G8-topmødet i Deauville den 26. maj blev besluttet, at Gaddafi skal træde tilbage fra sit "embede" i Libyen,

J. der henviser til, at Golfstaternes Samarbejdsråd vil samarbejde med myndighederne i Syrien om at påbegynde magtoverdragelsen fra præsident Assad,

K. der henviser til, at der er gjort betydelige fremskridt for demokratiseringen i Tunesien,

L. der henviser til, at Salah flygtede til Saudi-Arabien den 4. juni, hvor han blev behandlet for sine kvæstelser, mens hans søn Ahmed blev tilbage i Yemen for at føre kommandoen over hærens republikanske garde,

M. der henviser til, at Yemen er hjemsted for al-Qaedas gruppe på den Arabiske Halvø, og at denne gruppe har forsøgt at springe et amerikansk passagerfly i luften over Detroit og at sende bomber med fragtfly til USA sidste år,

1. udtrykker sin solidaritet med befolkningerne i den arabiske verden og anser "det arabiske forår" for et klart udtryk for viljen til demokrati blandt folkene i regionen;

2. udtrykker sin allerdybeste afsky for den voldelige fremfærd mod fredelige demonstranter overalt, og støtter demonstranternes ret til at deltage i fredelige demonstrationer og være garanteret friheden til at ytre sig;

3. opfordrer alle stater og styrker i regionen til øjeblikkeligt at indstille enhver anvendelse af magt eller vold over for fredelige demonstranter; opfordrer indtrængende sikkerhedsstyrkerne til at udvise den største tilbageholdenhed, når de reagerer på protestdemonstrationer;

4. udtrykker kraftig fordømmelse af den udbredte seksuelle vold og understreger, at seksualrelateret vold mod kvinder og piger er uacceptabelt; anser voldtægt og seksuel mishandling for krigsforbrydelser sorterende under Den Internationale Straffedomstol; fordømmer på det kraftigste drab på og tortur af børn;

5. opfordrer staterne i regionen til at samarbejde fuldt ud med FN's højkommissær for menneskerettigheder;

6. opfordrer de myndigheder i regionen, der har indført restriktioner på aviser og internet, til at indstille censuren af sådanne medier, indstille den statslige kontrol over aviser og andre trykte medier, og til at hæve restriktionerne for internettet;

7. opfordrer alle parterne i alle Den Arabiske Unions medlemsstater, der er involveret i forhandlinger om magtdeling til at udbygge den fredelige dialog og tage alle nødvendige skridt til at løse den spændte situation uden yderligere voldshandlinger og til at arbejde hen imod en vellykket overgang til gennemsigtige og velfungerende demokratier i regionen;

8. bemærker, at den nuværende økonomiske krise i regionen vil være hæmmende for processen hen imod frie og åbne valg, og opfordrer EU til vedblivende at yde hjælp til støtte for de økonomiske og demokratiske reformer i regionen;

9. gør opmærksom på, at de ustabile forhold i mange arabiske lande udgør en trussel mod stabiliteten i hele regionen; bemærker, at fremvæksten af al-Qaedas gruppe på Den Arabiske Halvø udgør en voksende trussel mod freden, og at den nuværende politiske krise måske vil blive udnyttet af al-Qaeda-militanter; bemærker, at Egyptens tilnærmelse til Iran kan få negative følger for Mellemøstfredsprocessen, og gentager sin fortsatte støtte til Camp David-aftalen mellem Israel, Jordan og Egypten;

10. støtter kraftigt op om det i Benghazi etablerede Libyske Nationale Overgangsråds legitimitet og opfordrer indtrængende til øjeblikkelig implementering af FN's Sikkerhedsråds resolution 1973; kræver indstændigt, at Gaddafi træder tilbage, og støtter Den Internationale Straffedomstols skridt til at udstede en arrestordre mod Gaddafi;

11. beklager forlydenderne og påstandene om, at Gaddafis regime modtager bistand og støtte fra Algeriet, og udtrykker dyb beklagelse over den holdning, Rusland og Kina har indtaget ved at nedlægge veto mod internationale foranstaltninger mod Syrien;

12. opfordrer EU til at fortsætte med at yde den nødvendige humanitære hjælp til de fordrevne mennesker i regionen, hvoraf mange nu lever som flygtninge på grænserne til deres hjemland, og insisterer på, at fremmedarbejderne i landet skal evakueres så hurtigt som muligt;

13. opfordrer staterne i regionen til at afstå fra vilkårlige anholdelser og indespærring af politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere, og til at frigive alle samvittighedsfanger;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringerne/de midlertidige regeringer i Egypten, Tunesien, Algeriet, Libyen, Syrien og Yemen og til Golfstaternes Samarbejdsråd.