Förslag till resolution - B7-0389/2011Förslag till resolution
B7-0389/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i arabvärlden

4.7.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Jarosław Leszek Wałęsa för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0389/2011

Förfarande : 2011/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0389/2011
Ingivna texter :
B7-0389/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0389/2011

Europaparlamentets resolution om arabvärlden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–       med beaktande av det stora antalet uttalanden om situationen i Syrien som gjorts av vice ordföranden/den höga representanten, Catherine Ashton,

–       med beaktande av det stora antalet uttalanden om situationen i Jemen som gjorts av vice ordföranden/den höga representanten, Catherine Ashton,

–       med beaktande av den politik och de strategier som kommissionen och rådet antagit avseende ett flertal länder i arabvärlden,

–       med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om ett utvidgat europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (KOM(2003)0104, kommissionens strategidokument om den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2004)0373, kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (KOM(2004)0628), kommissionens meddelande till rådet om kommissionens förslag till handlingsplaner inom den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2004)0795) och handlingsplanerna för de berörda länderna, samt kommissionens meddelande om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2006)0726),

–       med beaktande av de tidigare resolutioner som antagits av den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet (Empa), och med beaktande av Europeiska unionens Medelhavspolitik,

–       med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0127/2007),

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Demokratirörelsen i arabvärlden har ökat i styrka sedan januari 2011 och resulterat i demokratiprotester på gatorna i huvudstäderna från Kairo till Sana, där tiotusentals demonstranter skadats eller dödats.

B.     Många städer i hela regionen är fortfarande belägrade av regeringsledda styrkor och saknar tillgång till livsmedel, läkemedel eller kommunikationer.

C.     Vid G8-toppmötet kom man överens om partnerskapet från Deauville, vilket kommer att bistå Tunisien och Egypten med över 20 miljarder dollar.

D.     Den nya kontaktgruppen för Libyen möttes för första gången i Qatar den 13 april 2011.

E.     FN:s särskilda sändebud, Abdul-Ilha Khatib, har samarbetat med det nationella libyska övergångsrådet för att driva på den politiska processen.

F.     Den brittiska regeringen har föreslagit att en tillfällig finansieringsmekanism ska inrättas för att bistå det nationella övergångsrådet med att tillhandahålla offentliga tjänster för den libyska befolkningen.

G.     Natos insatser i Libyen kommer att förlängas från och med den 27 juni 2011.

H.     Den 23 maj 2011 kom rådet (utrikesfrågor) överens om att öka insatserna för att blockera Gaddafis tillgång till resurser, inbegripet vapen och legosoldater.

I.      Vid G8-toppmötet i Deauville den 26 maj 2011 kom man överens om att Gaddafi måste ge upp sin position i Libyen.

J.      Gulfstaternas samarbetsråd kommer att samarbeta med myndigheterna i Syrien för att inleda överföringen av befogenheter från president Assad.

K.     Betydande framsteg mot en demokratisering har gjorts i Tunisien.

L.     President Saleh flydde till Saudiarabien den 4 juni 2011, där han fick medicinsk vård för sina skador, medan Salehs son, Ahmed, har stannat i Jemen för att leda det republikanska gardet inom armén.

M.    Jemen är hemort för al-Qaida på Arabiska halvön (AQAP), en terroristgrupp som förra året försökte spränga ett amerikanskt flygplan i luften ovanför Detroit och placera bomber på fraktplan på väg mot USA.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med befolkningen i arabvärlden och anser att den arabiska våren klart och tydligt visar på att människorna vill ha demokrati i regionen.

2.      Europaparlamentet beklagar i starkast möjliga ordalag utnyttjandet av våld mot fredliga demonstranter överallt, och stöder de protesterande människornas rätt att delta i fredliga demonstrationer och garantera yttrandefrihet.

3.      Europaparlamentet uppmanar alla regeringar och styrkor i regionen omedelbart upphöra med alla former av kraftåtgärder och våld mot fredliga demonstranter. Parlamentet uppmanar säkerhetsstyrkorna att visa största möjliga återhållsamhet när de bemöter protesterna.

4.      Europaparlamentet beklagar förekomsten av sexuellt våld och understryker att våld av sexuellt karaktär mot flickor och kvinnor är oacceptabelt. Parlamentet betraktar våldtäkt och sexuella övergrepp som krigsförbrytelser enligt Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet fördömer med kraft de olagliga avrättningarna och tortyren av barn.

5.      Europaparlamentet uppmanar regeringarna i regionen att till fullo samarbeta med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

6.      Europaparlamentet uppmanar de myndigheter i regionen som infört sanktioner mot tidningar och internet att stoppa censur av sådana spridningskanaler för massmedia, upphöra med den statliga kontrollen av tidningar och andra publikationer och att upphäva restriktionerna på internet.

7.      Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i de länder inom Arabförbundet som är involverade i diskussionerna om maktfördelningen att stärka den fredliga dialogen och vidta alla åtgärder som krävs för att lösa denna situation utan ytterligare våld och att samarbeta för en framgångsrik övergång till öppna och fungerande demokratier i regionen.

8.      Europaparlamentet konstaterar att den nuvarande ekonomiska krisen i regionen kommer att hindra framsteg mot fria och öppna val, och uppmanar Europeiska unionen att även i fortsättningen bistå med stöd till förmån för ekonomiska och demokratiska reformer i regionen.

9.      Europaparlamentet uppmärksammar att instabiliteten i många arabländer hotar stabiliteten i hela regionen. Parlamentet konstaterar att det ökade stödet för al-Qaida på Arabiska halvön (AQAP) utgör ett allt större hot mot freden, och att den aktuella politiska krisen kan komma att utnyttjas av militanta al-Qaida-anhängare. Parlamentet konstaterar att Egypten närmat sig Iran och att detta kan få negativa återverkningar på fredsavtalet för Mellanöstern, och upprepar sitt fortsatta stöd för Camp David-avtalet mellan Israel, Jordanien och Egypten.

10.    Europaparlamentet stöder till fullo legitimiteten hos det nationella övergångsrådet i Benghazi i Libyen, och begär att FN:s säkerhetsråds resolution 1973 brådskande ska genomföras. Parlamentet begär med kraft Gaddafis avgång och stöder Internationella brottmålsdomstolens utfärdande av en arresteringsorder mot Gaddafi.

11.    Europaparlamentet beklagar alla påståenden och hävdanden att Gaddafi-regimen erhåller stöd och bistånd från Algeriet och beklagar samtidigt djupt de ståndpunkter som Ryssland och Kina intagit genom att lägga in veto mot internationella åtgärder mot Syrien.

12.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att fortsätta att tillhandahålla nödvändigt humanitärt bistånd till fördrivna personer i regionen, av vilka många nu lever som flyktingar längs gränserna till sitt land, och insisterar på att utländska arbetstagare i landet evakueras snarast möjligt.

13.    Europaparlamentet uppmanar samtliga regeringar i regionen att upphöra med godtyckliga arresteringar och kvarhållanden av politiska aktivister och människorättsförsvarare och att frige alla samvetsfångar.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till regeringarna/övergångsregeringarna i Egypten, Tunisien, Algeriet, Libyen, Syrien och Jemen och till Gulstaternas samarbetsråd.