Forslag til beslutning - B7-0390/2011Forslag til beslutning
B7-0390/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika

4.7.2011

på baggrund af redegørelsen fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen

Procedure : 2011/2756(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0390/2011
Indgivne tekster :
B7-0390/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0390/2011

Europa-Parlamentets beslutning om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om kriserne i Mellemøsten, Syrien, Bahrain og Yemen,

–   der henviser til den amerikanske præsidents tale den 19. maj 2011 om opstandene for demokrati i den arabiske verden, især i Syrien og Yemen,

–   der henviser til de udtalelser, som den højtstående repræsentant fremsatte vedrørende Syrien den 20., 11. og 6. juni 2011 og vedrørende Yemen den 3. og 30. juni 2011,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Yemen af 20. juni 2011, om Syrien af 20. juni og om Bahrain af 23. juni 2011,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Syrien, Yemen og Bahrain har tiltrådt,

–   der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling fra 1975, som Syrien og Yemen har tiltrådt,

–   der henviser til FN's generalsekretærs udtalelser om menneskerettighedskrænkelser i Syrien af 22. juni 2011,

–   der henviser til den amerikanske udenrigsministers udtalelse vedrørende Syriens postering af tropper tæt på den tyrkiske grænse,

–   der henviser til den amerikanske præsident Barack Obamas tale den 19. maj 2011 om Yemen og tilsagnet om overdragelse af magten,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Yemen og Syrien har tiltrådt,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den politiske udvikling i den arabiske verden og i Nordafrika fortsat er usikker, og at det politiske magtskifte er en proces, som religiøse ekstremistiske og intolerante grupper nemt kan få mulighed for at udnytte,

B.  der henviser til, at den politiske ustabilitet i regionen er den ledende årsag til den ukontrollerede tilstrømning af indvandrere til EU; der henviser til, at denne indvandring er særlig foruroligende, fordi den kan forværre spændinger ikke blot mellem oprindelseslande og bestemmelseslande, men også mellem oprindelseslande og migranternes transitlande,

C. der henviser til, at mere end 1300 syrere menes at have mistet livet og andre 10 000 er blevet fængslet siden de regeringsfjendtlige demonstrationer brød ud i marts i den sydlige by Deraa med krav om, at præsident Bashar al-Assad trådte tilbage,

D. der henviser til, at 11 000 flygtninge er flygtet til Tyrkiet fra byer og landsbyer i den nordlige del af Syrien, såsom Jisr al-Shughour og Khirbet al-jouz, efter at være blevet angrebet af sikkerhedsstyrker loyale over for præsident al-Assad,

E.  der henviser til, at syriske sikkerhedsstyrker har ført an i forfølgelsen af den syriske civilbefolkning med drab på demonstranter, arrestation af regeringsfjendtlige aktivister og fordrivelse af civile fra deres hjem, hvilket har medført, at flere tusinder er flygtet til Tyrkiet,

F.  der henviser til, at menneskerettighedsaktivister har rapporteret, at mindst 15 personer i den syriske hovedstad Damaskus, i Homs og Kiswah den 24. juni 2011 blev dræbt under konfrontationer rundt om i landet mellem regeringsfjendtlige demonstranter og sikkerhedsstyrker,

G. der henviser til talrige forlydender om, at Iran bistår den syriske regering med at bekæmpe protestdemonstrationerne ved at forsyne al-Assads regime med udstyr og anden logistisk støtte,

H. der henviser til, at der den 5. juni, i forsøget på at dreje opmærksomheden bort fra den syriske regerings fremfærd mod demonstranterne, blev sendt civile til den syrisk-israelske grænse ved Golanhøjderne for at provokere den israelske hær til at træffe afskrækkende forholdsregler mod de civile aktivisters forsøg på at krydse grænsen,

I.   der henviser til, at præsident Bashar al-Assad den 20. juni gav meddelelse om en køreplan for reformer, der skulle omfatte en omskrivning af den syriske forfatning og udarbejdelse af en ny valglov,

J.   der henviser til, at 150 syriske intellektuelle og aktivister, herunder nogle af landets mest prominente oppositionsfolk den 27. juni samledes i Damaskus for at drøfte planer for en fredelig overgang til demokrati,

K. der henviser til, at EU den 23. juni 2011 udvidede de restriktive foranstaltninger over for Syrien, jf. afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011, der indførte restriktive foranstaltninger over for 13 medlemmer af og personer med tilknytning til det syriske regime, som er udpeget som ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen,

L.  der henviser til, at associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side endnu ikke er undertegnet; der henviser til, at undertegnelsen af aftalen er blevet udskudt efter Syriens anmodning siden oktober 2009; der henviser til, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder udgør et væsentligt element i aftalen,

M. der henviser til, at Yemens præsident Ali Abdullah Salah for tiden er hospitalsindlagt i den saudiarabiske hovedstad Riyadh, efter at han blev alvorligt såret ved et attentat den 3. juni 2011 mod moskeen i hans palads i hovedstaden Sana'a, og at han siden den dag ikke har vist sig offentligt,

N. der henviser til, at hundredetusinder af regeringsfjendtlige demonstranter over hele Yemen har krævet, at præsident Ali Abdullah Salahs familie og medlemmer af hans inderste kreds forlader landet,

O. der henviser til, at 50 demonstranter blev dræbt den 31. maj i den sydlige by Taiz,

P.  der henviser til, at Yemens parlamentariske koalition, JMP (Fællesmødepartierne), den 21. maj undertegnede en overgangsaftale, som var kommet i stand ved mellemkomst af Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), og ifølge hvilken præsiden Salah skal træde tilbage efter 30 dage og der skal afholdes præsidentvalg efter 60 dage,

Q. der henviser til, at præsident Salah den 22. maj gik fra sit løfte om at undertegne aftalen, hvilket har fået EU til at genoverveje sin politik over for Yemen og fået GCC til at indstille sin mæglingsaktivitet,

R.  der henviser til, at situationen i Bahrain stadig er eksplosiv på grund af de "kaotiske tilstande", som følger af den ustabilitet, der hersker blandt landets shia-muslimske befolkningsflertal og Irans indblanding i Golf-kongerigets indre anliggender,

S.  der henviser til, at kong Hamad bin Isa Al Khalifa har erklæret, at han har til hensigt at iværksætte et reformprogram og uafhængige undersøgelser af de uger med protestdemonstrationer, som landet har oplevet,

Syrien

 

1.  kræver øjeblikkelig løsladelse af alle syriske politiske fanger, der tilbageholdes for deltagelse i regeringsfjendtlige demonstrationer, et stop for brugen af tortur og mishandling fra de syriske sikkerhedsstyrkers side og en ophævelse af restriktionerne på ytringsfriheden og pressen;

2.  opfordrer den syriske regering til at lade alle de flygtninge, der forlod deres byer og landsbyer som følge af den voldelige fremfærd mod regeringsfjendtlige demonstranter, vende tilbage i sikkerhed, og opfordrer til, at de syriske sikkerhedsstyrker indstiller alle operationer, der har til formål at intimidere og chikanere landets civilbefolkning;

3.  opfordrer tredjelande såsom Iran til at holde inde med at forsyne det syriske regime med militær, personel og logistisk støtte, der anvendes til at undertrykke landets civilbefolkning;

4.  glæder sig over præsident Bashar al-Assads initiativ til at indgå en "national dialog", som bør være virkningsfuld, øjeblikkelig og resultatorienteret; mener, at denne proces bør omfatte udarbejdelsen af en forfatning, der nyder almen tilslutning, og færdiggørelse af nye love om politiske partier, herunder suspension af den garantibestemmelse, der sikrer Baath-partiet og dets allierede to tredjedele af de parlamentariske mandater, samt gennemførelse af konkrete og håndgribelige tidsrammer for reformerne;

5.  opfordrer indtrængende den syriske regering til at tillade journalister, humanitære organisationer, internationale observatører og FN's højkommissær for menneskerettigheder øjeblikkelig adgang til Syrien for at vurdere landets humanitære situation, herunder muligheden for en undersøgelse i FN-regi, især i de hårdest ramte områder såsom Deraa, Banias og Homs;

6.  opfordrer indtrængende den syriske regering til at afstå fra ethvert provokerende skridt over for Israel, som kan medføre en eskalering af spændingerne mellem de to lande og føre til en konflikt på tværs af grænsen;

7.  opfordrer EU og dens medlemsstater til at støtte de fredelige demokratiske forhåbninger i den syriske befolkning, at gennemgå deres politikker i forhold til disse lande, respektere EU's adfærdskodeks for våbeneksport og være parate til at bistå med gennemførelsen af konkrete politiske, økonomiske og sociale reformprogrammer i landet, hvis de nationale myndigheder reelt forpligter sig hertil;

Yemen

 

8.  opfordrer indtrængende præsident Ali Abdullah Salah til at undertegne "30-60-planen" udarbejdet ved GCC's mellemkomst, ifølge hvilken han formelt vil forpligte sig til at træde tilbage inden for 30 dage, og som fastsætter, der afholdes valg efter 60 dage;

9.  opfordrer de yemenitiske oppositionspartier til at arbejde på at finde en løsning på at nå ud af det nuværende dødvande ved at etablere en national samlingsregering og et velordnet magtskifte, i tråd med GCC-initiativet, for dermed at tage hånd om hele det yemenitiske folks legitime interesser, og opfordrer den yemenitiske regering til at tillade højkommissæren for menneskerettigheder uhindret adgang til landet;

10. opfordrer indtrængende det internationale samfund, EU, FN og Golfstaternes Samarbejdsråd til at gøre en samordnet indsats for at fremme en fredelig magtoverdragelse og sikre, at landets vitale infrastruktur, såsom olieinstallationerne, ikke falder i hænderne på islamiske ekstremister og/eller elementer tilknyttet al-Qaeda;

11. udtrykker bekymring over den udbredte fattigdom i Yemen, udtømningen af vandressourcerne, den dårlige infrastruktur, stigningen i fødevareomkostninger og andre socioøkonomiske trængsler; fastholder, at EU skal støtte op om bestræbelserne på at håndtere disse problemer som et middel til modvirke rekrutteringsgrundlaget for islamiske grupper, såsom al-Qaeda;

Bahrain

 

12. glæder sig over kong Hamad bin Isa Al Khalifas initiativ til at indgå i en reformproces og en national dialog med oppositionskræfterne; glæder sig over den foreslåede etablering af en uafhængig undersøgelsesdelegation om de nylige uroligheder;

13. er fortsat bekymret over, at elementer tilknyttet Iran er indblandet i Bahrains interne anliggender;

14. opfordrer EU til at støtte den nationale dialog, som de lokale myndigheder har foreslået, således at processen gøres meningsfuld, resultatorienteret og knyttes til konkrete tidsrammer og kriterier;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, regeringer og parlamenter i medlemsstaterne, regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain, regeringen og parlamentet i Den Syriske Arabiske Republik og regeringen og parlamentet i Republikken Yemen.