Päätöslauselmaesitys - B7-0390/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0390/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä

4.7.2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2756(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0390/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0390/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0390/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Lähi-idän, Syyrian, Bahrainin ja Jemenin kriiseistä,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin 19. toukokuuta 2011 pitämän puheen, joka koski koko arabimaailmassa ja erityisesti Syyriassa ja Jemenissä tapahtuneita demokratiaa vaativia kansannousuja,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan 20., 11. ja 6. kesäkuuta 2011 antamat julkilausumat Syyriasta sekä 3. ja 30. kesäkuuta 2011 antamat julkilausumat Jemenistä,

–   ottaa huomioon neuvoston 20. kesäkuuta 2011 antamat päätelmät Jemenistä, 20. kesäkuuta antamat päätelmät Syyriasta ja 23. toukokuuta 2011 antamat päätelmät Bahrainista,

–   ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Syyria, Jemen ja Bahrain ovat,

–   ottaa huomioon vuonna 1975 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Syyria ja Jemen ovat,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 22. kesäkuuta antamat lausunnot ihmisoikeusloukkauksista Syyriassa,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen ulkoministerin lausunnon Syyrian joukkojen siirtämisestä lähelle Turkin rajaa,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman 19. toukokuuta 2011 pitämän puheen Jemenistä ja sitoutumisesta vallanvaihtoon,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Jemen ja Syyria ovat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että poliittinen tilanne arabimaailmassa ja Pohjois-Afrikassa on edelleen epävakaa ja että ääriuskonnolliset ja suvaitsemattomat ryhmät voivat käyttää vallan vaihtumista hyväkseen,

B.  ottaa huomioon, että alueen poliittinen epävakaus on suurin syy Euroopan unioniin suuntautuviin hallitsemattomiin muuttovirtoihin; toteaa, että nämä muuttovirrat ovat erityisen huolestuttavia siksi, että ne voivat lisätä jännitteitä sekä muuttajien alkuperä- ja kohdemaiden välillä että alkuperä- ja kauttakulkumaiden välillä,

C. ottaa huomioon, että presidentti Bashar al-Assadin eroa vaatineiden hallituksen vastaisten mielenosoitusten alettua maaliskuussa eteläisessä Syyriassa sijaitsevassa Deraan kaupungissa yli 1 300 syyrialaista on todennäköisesti tapettu ja 10 000 vangittu,

D. ottaa huomioon, että 11 000 pakolaista on paennut Pohjois-Syyrian kaupungeista ja kylistä (muun muassa Jisr al-Shughourista ja Khirbetistä) rajan yli Turkkiin jouduttuaan presidentti Bashar al-Assadille uskollisten joukkojen maalitauluksi,

E.  ottaa huomioon, että Syyrian turvallisuusjoukoilla on ollut johtava rooli Syyrian siviiliväestön painostamisessa ja että ne ovat tappaneet mielenosoittajia, pidättäneet hallitusta vastustavia aktivisteja ja ajaneet siviilejä kodeistaan ja näin aiheuttaneet tuhansien ihmisten pakenemisen Turkkiin,

F.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusaktivistien raporttien mukaan Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa, Homsissa ja Kiswahissa sekä koko maassa 24. kesäkuuta 2011 tapahtuneissa hallitusta vastustavien mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa kuoli ainakin 15 ihmistä,

G. ottaa huomioon toistuvat tiedot siitä, että Iranin islamilainen tasavalta auttaa Syyrian hallitusta tukahduttamaan mielenosoitukset väkivaltaisesti toimittamalla al‑Assadille varusteita ja antamalla tälle logistista tukea,

H. toteaa, että huomion johtamiseksi pois Syyrian hallituksen mielenosoittajiin kohdistamasta väkivallasta viisi siviilihenkilöä lähetettiin 5. kesäkuuta 2011 Syyrian ja Israelin väliselle rajalle Golanin kukkuloille Israelin armeijan provosoimiseksi panemaan täytäntöön rangaistuksia siviiliaktivistien rajanylitysyritysten torjumiseksi,

I.   ottaa huomioon, että presidentti Bashar al-Assad ilmoitti 20. kesäkuuta 2011 uudistussuunnitelmasta, jolla on tarkoitus muuttaa Syyrian perustuslakia ja laatia uusi vaalilaki,

J.   ottaa huomioon, että 150 syyrialaista intellektuellia ja aktivistia, muun muassa joitakin maan tunnetuimpia oppositiojohtajia, kokoontui 27. kesäkuuta 2011 Damaskokseen keskustellakseen suunnitelmista toteuttaa rauhanomainen siirtyminen demokratiaan,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unioni laajensi 23. kesäkuuta 2011 Syyriaan 9. toukokuuta 2011 tehdyllä päätöksellä 2011/273/YUTP kohdistamiaan rajoittavia toimenpiteitä; toteaa, että kyseisellä päätöksellä kohdistettiin rajoittavia toimenpiteitä kolmeentoista virkamieheen ja Syyrian hallituksen liittolaiseen, joiden todettiin olevan vastuussa siviiliväestön väkivaltaisesta painostamisesta,

L.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välinen assosiaatiosopimus on edelleen allekirjoittamatta; ottaa huomioon, että sopimuksen allekirjoittamista on viivytetty Syyrian pyynnöstä lokakuusta 2009 alkaen; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on olennainen osa tätä sopimusta,

M. ottaa huomioon, että Jemenin presidentti Ali Abdullah Saleh on parhaillaan sairaalahoidossa Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa saatuaan pahoja vammoja palatsinsa moskeijaan maan pääkaupungissa Sanaassa 3. kesäkuuta 2011 tapahtuneessa hyökkäyksessä ja että hän ei tämän hyökkäyksen jälkeen ole esiintynyt julkisuudessa,

N. ottaa huomioon, että tuhansia hallitusta vastustavia mielenosoittajia on kokoontunut yhteen koko Jemenissä ja että he vaativat presidentti Ali Abdullah Salehin perhettä ja tämän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä lähtemään maasta,

O. ottaa huomioon, että viisikymmentä mielenosoittajaa tapettiin 31. toukokuuta maan eteläosassa sijaitsevassa Taizin kaupungissa,

P.  ottaa huomioon, että Jemenin parlamentaarinen koalitio (Joint Meetings Parties, JMP), allekirjoitti 21. toukokuuta 2011 Persianlahden yhteistyöneuvoston välittämän siirtymäsopimuksen, jonka mukaan presidentti Salehin olisi erottava virastaan kolmenkymmenen päivän kuluttua ja uudet presidentinvaalit pidettäisiin kuudenkymmenen päivän kuluttua,

Q. ottaa huomioon, että presidentti Saleh perui 22. toukokuuta 2011 lupauksensa allekirjoittaa sopimus, jossa vaaditaan EU:ta tarkistamaan Jemenin politiikkaansa ja jonka johdosta Persianlahden yhteistyöneuvosto lopetti välityspyrkimyksensä,

R.  ottaa huomioon, että maan valtaväestön shiia‑muslimien aiheuttama epävakaus ja Iranin islamilaisen tasavallan puuttuminen Bahrainin sisäisiin asioihin on johtanut kaaokseen ja että tilanne tässä Persianlahden kuningaskunnassa on siksi edelleen räjähdysherkkä,

S.  ottaa huomioon, että kuningas Hamd bin Isa Al Khalifa ilmoitti aikovansa aloittaa uudistusohjelman sekä maata viikkokausia piinanneita mielenosoituksia koskevat riippumattomat tutkimukset,

Syyria

 

1.  kehottaa välittömästi vapauttamaan kaikki syyrialaiset poliittiset vangit, jotka on pidätetty siksi, että he ovat osallistuneet hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin, ja kehottaa Syyrian turvallisuusjoukkoja lopettamaan kidutuksen käytön ja väärinkäytökset; kehottaa lisäksi kumoamaan sananvapautta ja lehdistönvapautta koskevat rajoitukset;

2.  kehottaa Syyrian hallitusta mahdollistamaan kaikkien niiden pakolaisten turvallisen paluun, jotka pakenivat kaupungeistaan ja kylistään hallitusta vastustaviin mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan takia; kehottaa lisäksi lopettamaan Syyrian turvallisuusjoukkojen harjoittaman maan siviiliväestön pelottelun ja ahdistelun;

3.  kehottaa Iranin islamilaisen tasavallan kaltaisia kolmansia maita lopettamaan Syyrian siviiliväestön painostamiseen tarkoitetun sotilaallisen, henkilökohtaisen ja logistisen tuen antamisen Syyrian hallitukselle;

4.  pitää myönteisenä presidentti Bashar al-Assadin aloitetta osallistumisesta "kansalliseen vuoropuheluun", jonka olisi oltava tehokas ja tulossuuntautunut ja joka olisi aloitettava heti; toteaa, että tähän prosessiin olisi sisällytettävä sellaisen perustuslain laatiminen, joka saa laajalti kannatusta, sekä sellaisten poliittisia puolueita koskevien uusien lakien päätökseen saattaminen, joilla lakkautetaan takeet siitä, että Baath-puolue ja sen liittolaiset saavat kaksi kolmasosaa parlamenttipaikoista, sekä konkreettinen ja todellinen aikataulu uudistusten täytäntöönpanolle;

5.  vaatii Syyrian hallitusta sallimaan toimittajien, humanitaaristen järjestöjen, kansainvälisten tarkkailijoiden ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun pääsyn maahan Syyrian humanitaarisen tilanteen arvioimiseksi ja mahdollisesti YK:n tutkimusten tekemiseksi erityisesti eniten kärsimään joutuneilla alueilla, kuten Deraassa, Baniasissa ja Homsissa;

6.  vaatii Syyrian hallitusta pidättäytymään kaikista Israelin valtioon kohdistuvista provosoivista toimista, jotka voivat pahentaa näiden kahden maan välisiä jännitteitä ja johtaa rajat ylittävään konfliktiin;

7.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan Syyrian kansan rauhanomaisia demokraattisia pyrkimyksiä, tarkistamaan politiikkaansa näiden maiden suhteen, noudattamaan aseiden vientiä koskevia EU:n käytännesääntöjä ja olemaan valmiina auttamaan konkreettisten poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistussuunnitelmien toteuttamisessa näissä maissa, jos kansalliset viranomaiset sitoutuvat asiaan vakavasti;

Jemen

 

8.  vaatii presidentti Ali Abdullah Salehia allekirjoittamaan Persianlahden yhteistyöneuvostossa laaditun "30–60"-suunnitelman, jonka nojalla tämä suostuisi virallisesti eroamaan kolmenkymmenen päivän kuluessa ja uudet vaalit pidettäisiin kuudenkymmenen päivän kuluttua;

9.  kehottaa Jemenin oppositiopuolueita pyrkimään löytämään ratkaisuja nykyisestä umpikujasta pääsemiseksi muodostamalla kansallisen yhtenäisen hallituksen ja aloittamalla Persianlahden yhteistyöneuvoston ehdotuksen mukaisen rauhanomaisen siirtymisen demokratiaan Jemenin kansan oikeutettuihin vaatimuksiin vastaamiseksi; vaatii lisäksi Jemenin hallitusta myöntämään ihmisoikeusvaltuutetulle rajoittamattoman pääsyn maahan tämän tehtävien hoitamista varten;

10. vaatii kansainvälistä yhteisöä, EU:ta Yhdistyneitä kansakuntia ja Persianlahden yhteistyöneuvostoa pyrkimään yhdessä edistämään rauhanomaista vallansiirtoa ja suojelemaan maan elintärkeitä perusrakenteita, kuten öljyn tuotantolaitoksia, joutumasta al-Qaidan kanssa liittoutuneiden ja/tai siihen kuuluvien ääri-islamilaisten käsiin;

11. on huolestunut laajalle levinneestä köyhyydestä Jemenissä, sen vesivarantojen ehtymisestä, heikosta infrastruktuurista, elintarvikkeiden hintojen noususta ja muista sosioekonomisista ongelmista; vaatii EU:ta tukemaan näihin ongelmiin puuttumista ja siten vähentämään al-Qaidan kaltaisten islamistiryhmien vetovoimaa;

Bahrain

 

12. pitää myönteisenä kuningas Hamad Bin Isa Al Khalifan aloitetta uudistusten toteuttamisesta ja kansallisen vuoropuhelun käymisestä opposition kanssa; pitää myönteisenä ehdotusta viimeisimpiä levottomuuksia koskevan riippumattoman selvityksen tekemisestä;

13. on edelleen huolestunut Iranin islamilaiseen tasavaltaan yhteydessä olevien tahojen puuttumisesta Bahrainin sisäisiin asioihin;

14. kehottaa Euroopan unionia tukemaan paikallisten viranomaisten ehdottamaa kansallista vuoropuhelua, jotta siitä tulee mielekäs ja tulossuuntautunut ja että sille vahvistetaan konkreettinen aikataulu ja todelliset tavoitteet;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Jemenin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.