Förslag till resolution - B7-0390/2011Förslag till resolution
B7-0390/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika

4.7.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen

Förfarande : 2011/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0390/2011
Ingivna texter :
B7-0390/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0390/2011

Europaparlamentets resolution om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om kriserna i Mellanöstern, Syrien, Bahrain och Jemen,

–   med beaktande av USA:s president Barack Obamas tal av den 19 maj 2011 om upproren för demokrati i arabvärlden, i synnerhet i Syrien och Jemen,

–   med beaktande av uttalandena av den 20, 11 och 6 juni 2011 om Syrien, och av den 3 och 30 juni 2011 om Jemen, från den höga representanten/vice ordföranden för kommissionen,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2011 om Jemen, av den 20 juni 2011 om Syrien och av den 23 maj 2011 om Bahrain,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Syrien, Jemen och Bahrain har anslutit sig till,

–   med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1975, som Syrien och Jemen har anslutit sig till,

–   med beaktande av uttalandena av den 22 juni 2011 från FN:s generalsekreterare om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Syrien,

–   med beaktande av uttalandet från USA:s utrikesminister angående Syriens placering av trupper nära gränsen till Turkiet,

–   med beaktande av USA:s president Barack Obamas tal av den 19 maj 2011 om Jemen och åtagandet om maktöverföring,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Jemen och Syrien har anslutit sig till,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De politiska förhållandena i arabvärlden och Nordafrika är fortsatt osäkra och den känsliga politiska övergångsprocessen riskerar att utnyttjas av grupper som kännetecknas av religiös extremism och intolerans.

B.  Den politiska instabiliteten i regionen är en av de främsta drivkrafterna bakom okontrollerade migrationsströmmar till EU. Dessa migrationsströmmar är en särskild källa till oro eftersom de kan öka spänningarna, inte bara mellan ursprungsländer och mottagarländer, utan även mellan ursprungsländer och transitländer.

C. Fler än 1 300 syrier tros ha dödats och ytterligare 10 000 ha fängslats sedan protesterna mot regeringen bröt ut i staden Deraa i södra delen av landet i mars, med avsikten att kräva president Bashar al-Asads avgång.

D. 11 000 flyktingar har flytt över gränsen till Turkiet från städer och byar som Jisr al‑Shughour och Khirbet al-jouz i norra Syrien efter det att dessa platser blivit måltavla för insatser från säkerhetsstyrkor lojala med president Bashar al-Asad.

E.  De syriska säkerhetsstyrkorna har lett förtrycket av den syriska civilbefolkningen genom att döda demonstranter, arrestera regeringsmotståndare och tvinga civilpersoner att lämna sina hem, vilket har gjort att tusentals personer flytt över gränsen till Turkiet.

F.  Människorättsaktivister har rapporterat att minst 15 personer dödats i Syriens huvudstad Damaskus, i Homs och i Kiswah under sammandrabbningar mellan regeringsmotståndare och säkerhetsstyrkor runtom i landet den 24 juni 2011.

G. Det rapporteras allmänt om att Islamiska republiken Iran hjälper Syriens regering att slå ned protesterna genom att hålla al-Asads regim med utrustning och annat logistiskt stöd.

H. I ett försök att rikta uppmärksamheten bort från den syriska regeringens försök för att slå ned protesterna skickades den 5 juni civilpersoner till den syriska gränsen till Israel vid Golanhöjderna i avsikt att provocera de israeliska säkerhetsstyrkorna, som vidtog straffåtgärder för att hindra de civila aktivisterna från att försöka ta sig över gränsen.

I.   Den 20 juni 2011 aviserade president Bashar al-Asad en färdplan för reform med begäran om att Syriens författning skulle skrivas om och en ny vallag utarbetas.

J.   Den 27 juni 2011 träffades 150 syriska intellektuella och aktivister, däribland några av landets mest framstående oppositionsföreträdare i Damaskus för att diskutera hur en fredlig övergång till demokrati skulle kunna genomföras.

K. Den 23 juni 2011 utökade EU sina restriktiva åtgärder mot Syrien kopplade till beslut 2011/273/Gusp som antogs den 9 maj, där restriktiva åtgärder utfärdades mot 13 tjänstemän och personer knutna till den syriska regimen vilka fastställts som ansvariga för våldet mot civilbefolkningen.

L.  Avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Syrien å andra sidan, har ännu inte undertecknats. Undertecknandet av detta avtal har på Syriens begäran skjutits upp sedan oktober 2009. Respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är en väsentlig del av detta avtal.

M. Jemens president Ali Abdullah Saleh behandlas för närvarande av läkare i Saudiarabiens huvudstad Riyadh för de svåra skador han ådrog sig vid en attack den 3 juni 2011 mot moskén i hans palats i huvudstaden Sana, och har sedan denna dag inte visat sig offentligt.

N. Hundratusentals regeringsmotståndare har samlats i protester runtom i Jemen för att kräva att president Ali Abdullah Saleh, hans familj och kretsen kring honom lämnar landet.

O. Den 31 maj dödades femtio demonstranter i staden Taiz i södra Jemen.

P.  Den 21 maj 2011 undertecknade Jemens parlamentariska koalition (de gemensamma sammanträdespartierna (JMP)) en övergångsöverenskommelse som förhandlats fram av Gulfstaternas samarbetsråd, enligt vilken president Saleh skulle lämna landet efter trettio dagar och nya presidentval hållas efter sextio dagar.

Q. Den 22 maj bröt president Saleh sitt löfte om att underteckna denna överenskommelse vilket snabbt fick EU att ändra sin politik gentemot Jemen och Gulfstaternas samarbetsråd att upphöra med sina medlingsinsatser.

R.  Situationen i Bahrain är fortsatt spänd på grund av det kaotiska läge som uppstått på grund av instabiliteten inom den shiamuslimska befolkningsgruppen som utgör majoritetsbefolkningen i landet samt av Islamiska republiken Irans inblandning i gulfstatens interna angelägenheter.

S.  Kung Hamad bin Isa Al Khalifa har uttryckt sin avsikt att genomföra ett reformprogram och oberoende utredningar om de veckolånga protester som drabbat landet.

Syrien

 

1.  Europaparlamentet begär att alla politiska fångar som hålls fängslade på grund av sitt deltagande i protesterna mot regeringen i Syrien omedelbart släpps fria, att de syriska säkerhetsstyrkorna omedelbart ska upphöra med all tortyr och misshandel och att begränsningarna för yttrande- och tryckfriheten ska upphävas.

2.  Europaparlamentet uppmanar den syriska regeringen att se till att alla som tvingades fly från sina städer och byar till följd av det omfattande våldet mot protesterande regeringsmotståndare tryggt kan återvända och att de syriska säkerhetsstyrkorna upphör med sitt förtryck och sina trakasserier av landets civilbefolkning.

3.  Europaparlamentet uppmanar tredje länder som Islamiska republiken Iran att sluta hålla den syriska regimen med militärt stöd, personal och logistiskt stöd i syfte att förtrycka landets civilbefolkning.

4.  Europaparlamentet välkomnar president Bashar al-Asads initiativ att inleda en nationell dialog som bör vara effektiv, omedelbar och resultatorienterad. Denna process bör omfatta utarbetande av en författning med brett stöd och slutförande av nya lagar om politiska partier, där garantin för att Baath-partiet och dess anhängare ska ges två tredjedelar av parlamentsplatserna avskaffas, och införandet av en konkret och reell tidsplan för reformer.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Syriens regering att omedelbart ge journalister, humanitära organisationer, internationella observatörer samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter tillträde till landet för att bedöma den humanitära situationen i Syrien, inklusive möjligheten till en FN-ledd utredning, särskilt i de värst drabbade områdena som Deraa, Banias och Homs.

6.  Europaparlamentet uppmanar Syriens regering att avstå från alla slags provocerande åtgärder gentemot staten Israel vilka skulle kunna stegra spänningarna mellan de båda länderna och leda till en gränskonflikt.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja de fredliga strävandena efter demokrati hos Syriens befolkning, att se över sin politik gentemot detta land, respektera EU:s uppförandekod om vapenexport och vara beredda, om de nationella myndigheterna gör ett seriöst åtagande, att hjälpa till vid genomförandet av konkreta politiska, ekonomiska och sociala reformplaner i landet.

Jemen

 

8.  Europaparlamentet uppmanar president Ali Abdullah Saleh att underteckna 30–60-planen som utarbetades under ledning av Gulfstaternas samarbetsråd, där han formellt skulle gå med på att avgå inom trettio dagar och att val skulle hållas efter sextio dagar.

9.  Europaparlamentet uppmanar Jemens oppositionspartier att arbeta för att hitta lösningar för att bryta det rådande dödläget genom att bilda en nationell samlingsregering och inleda en välordnad övergång i enlighet med Gulfstaternas samarbetsråds initiativ, att tillgodose de legitima intressena hos alla folkgrupper i Jemen och Jemens regerings beviljande av obehindrat tillträde för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters uppdrag i landet.

10. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, EU, FN och Gulfstaternas samarbetsråd att med gemensamma ansträngningar verka för en fredlig maktövergång och trygga att landets viktiga infrastruktur, såsom oljeanläggningar, inte faller i händerna på islamiska extremister och/eller anhängare till al-Qaida.

11. Europaparlamentet oroas av den permanenta fattigdomen i Jemen, av uttömningen av landets vattenresurser, den svaga infrastrukturen, de stigande livsmedelspriserna och andra socioekonomiska problem. Parlamentet insisterar på att EU ska hjälpa till att lösa dessa problem för att försvaga möjligheten för islamistiska grupper som al-Qaida att locka till sig anhängare.

Bahrain

 

12. Europaparlamentet välkomnar initiativet från kung Hamad bin Isa Al Khalifa om att inleda en reformprocess och en nationell dialog med oppositionen. Parlamentet välkomnar inrättandet av ett oberoende faktainsamlingsuppdrag om den senaste tidens oroligheter.

13. Europaparlamentet är fortsatt oroat över att aktörer med kopplingar till Islamska republiken Iran blandat sig i Bahrains interna politiska angelägenheter.

14. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja den nationella dialog som föreslagits av myndigheterna i landet för att den ska bli meningsfull, resultatorienterad och kunna kopplas till en konkret tidsplan och riktmärken.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Konungariket Bahrains regering och parlament, Arabrepubliken Syriens regering och parlamentet samt Republiken Jemens regering och parlament.