Предложение за резолюция - B7-0396/2011Предложение за резолюция
B7-0396/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември

4.7.2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0396/2011

Процедура : 2011/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0396/2011
Внесени текстове :
B7-0396/2011
Приети текстове :

B7‑0396/2011

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия, по-специално резолюцията от 17 февруари 2011 г. относно принципите на правовата държава в Русия и резолюцията от 9 юни 2011 г. относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия в Нижни Новгород,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен до замяната му с ново споразумение,

–   като взе предвид започнатите през 2008 г. текущи преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за партньорство за модернизация, които започнаха през 2010 г.,

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека, и по-специално последната среща, проведена на 4 май 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно регистрирането на партии в Русия от 22 юни 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 24 май 2011 г. относно делото срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че въпреки нарастващата търговска и икономическа взаимозависимост в отношенията между ЕС и Русия се отбелязва ограничен напредък, поради недоразумения и липса на доверие по отношение на основни политически и икономически въпроси, които попречиха на страните да изградят истинско стратегическо партньорство,

Б.  като има предвид, че новото споразумение, което заменя Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1997 г., би могло да осигури всеобхватна рамка за задълбочени и укрепени отношения, само ако преговорите се провеждат добронамерено, а всички ангажименти се спазват напълно и от двете страни,

В.  като има предвид, че въпреки по-положителния подход от страна на руските органи, свободата на изразяване и свободата на събранията и сдруженията в Руската федерация все още са застрашени, а инициативите и дейностите на защитниците на правата на човека, независимите организации на гражданското общество, представителите на политическата опозиция, независимите средства за масово осведомяване и обикновените граждани често се сблъскват с ограничения или пречки,

Г.  като има предвид, че през последните няколко години няколко съдебни процеса и съдебни производства, по-специално неотдавнашните дела срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев, поставиха под въпрос независимостта и безпристрастността на съдебните институции в Руската федерация; като има предвид, че политическото вмешателство, процедурните недостатъци, корупцията, непрозрачността, несправедливостта и заплахите към свидетелите продължават да бъдат сериозно препятствие за правосъдието в Русия,

Д. като има предвид, че на 22 юни 2011 г. Министерството на правосъдието на Русия излезе с решение, че заявлението за официална регистрация на Партията на народната свобода (ПАРНАС) не отговаря на правните изисквания на руското законодателство и го отхвърли, като по този начин попречи на партията да вземе участие в изборите за Държавна Дума през декември, а най-вероятно – и в президентските избори, предвидени за март 2012 г.,

Е.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека изрази критично отношение във връзка с тромавите процедури за регистриране на политически партии в Русия,

Ж. като има предвид, че за международната общност предстоящите избори в Русия ще бъдат показателни за съответствието на руския избирателен закон с международните и европейските норми и стандарти, както и за напредъка на демократичното развитие и състоянието на принципите на правовата държава в Русия,

З.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека осъди Руската федерация за тежки нарушения на правата на човека в много дела и съдебни решения; като има предвид, че изпълнението на съдебните решения остава драстично недостатъчно; като има предвид, че за неизпълнението на съдебните решения до голяма степен носят отговорност съдебните институции и органи,

И. като има предвид, че в качеството си на член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на Съвета на Европа, Руската федерация се е ангажирала да зачита и подкрепя демократичните принципи, правовата държава и правата на човека,

Й. като има предвид, че по много поводи руският президент Медведев е обещавал да укрепи принципите на правовата държава, заявявайки, че негова задача е да създаде абсолютно независими модерни съдилища, които отговарят на равнището на икономическо развитие на страната,

1.  настоятелно призовава руските органи да направят всичко в рамките на правомощията си, за да гарантират, че всички кандидати и партии се третират справедливо и еднакво в процеса на кандидатстване за парламентарните избори през декември 2011 г. в съответствие със стандартите, които страната е приела като член на Съвета на Европа и на ОССЕ;

2.  във връзка с това призовава, като решителна стъпка, да се намалят пречките за регистрация на нови партии, да се осигурят равни условия за всички кандидати и партии по време на предизборната кампания и да се гарантира достъп до радио- и телевизионни медии за всички партии и кандидати; отново призовава руските органи да допуснат международни мисии за наблюдение на изборите на най-ранен етап;

3.  изразява дълбоко съжаление от отказа за регистриране на Партията на народната свобода, който сериозно подкопава принципа на политически плурализъм и свободата на сдружаване, които са абсолютно необходими елементи за една истинска демокрация, и решително осъжда натиска от страна на органи на местно равнище с цел сплашване на поддръжници на ПАРНАС;

4.  отново заявява, че демокрацията, правовата държава и правата на човека трябва да бъдат неразделна част от новото рамково споразумение, по-специално с оглед на определянето и включването на ефективна и действаща клауза за правата на човека;

5.  подчертава, че едно истинско стратегическо партньорство може да се основава и развива единствено върху споделени общи ценности и че бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Русия трябва да бъде свързано с усилия за укрепване на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на основните права в Русия;

6.  приветства факта, че в изявлението, издадено в края на последната среща на върха ЕС-Русия, проведена в Нижни Новгород, ЕС подчерта значението на правата на човека като съществен елемент за двустранните отношения и настоя за промяна в условията на консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека с цел те да станат по-ефективни, и подчерта необходимостта от зачитане на международните ангажименти по правата на човека, както и от плурализъм и свободни и честни избори и изрази надежда, че Русия ще отправи навременна покана към СДИПЧ за наблюдение на изборите; в тази връзка очаква руските власти да предприемат последващи действия;

7.  призовава руското правителство, независимо от разполагането на международна наблюдателна мисия, да позволи независимо, непредубедено, вътрешно наблюдение на предстоящите избори за Дума от страна на организации на гражданското общество, за да могат те да получават редовно безпристрастна информация за всички съответни етапи на предизборната кампания, която трябва да започне в началото на септември 2011 г.;

8.  счита, че липсата на независимост на съдебните институции стои в основата на безнаказаността и нелоялните практики в Русия и изразява загриженост поради информациите за политически мотивирани процеси, несправедливи производства и съдебни решения, продиктувани от интересите на управляващите, и поради неуспехите при разследване на тежки престъпления, като например убийства, тормоз и други насилствени действия;

9.  припомня, че руското законодателство относно политическите партии е трудно за проследяване и лесно дава възможност на бюрокрацията да манипулира и да го тълкува така, както намери за добре, а това проправя път за инструментално използване на различните технически подробности; посочва, че регистрацията на политически партии и на кандидатските листи се оказаха от решаващо значение при предишни избори и че руските органи и лидери са имали повече от достатъчно време, за да осигурят за изборите законодателна и административна рамка, която да отговаря на международните и европейските стандарти, ако се прилага правилно; очаква, че едно евентуално обжалване по съдебен ред би могло да позволи на опозиционни партии да се регистрират и да участват в предизборната кампания;

10. насърчава Съвета на Европа да обмисли дали това последно решение, ограничаващо свободата на сдружаване и политическо изразяване, е в съответствие със задълженията на Русия и да провери дали законодателството и неговото практическо прилагане са в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; припомня, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа има правото да откаже проверка на пълномощията на депутати, избрани чрез избори, за които счита, че не съответстват на европейските стандарти;

11. изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че градските органи в Москва и в Санкт Петербург забраниха провеждането на гей парад за шеста поредна година, противно на задължението на страната, в качеството ѝ на член на Съвета на Европа, да подкрепя свободата на събранията и в противоречие с окончателното решение на Европейския съд по правата на човека от април 2011 г., което задължава Русия да разрешава подобни събирания;

12. приветства готовността на руските партньори да участват по открит и конструктивен начин в диалога по основните въпроси, повдигнати от представителите на ЕС по време на консултацията относно правата на човека от 4 май; призовава този процес да се отвори за ефективен принос от страна на Европейския парламент и Държавната дума, както и за участието на съответните руски органи, включително на Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, и на неправителствени организации за защита на правата на човека, независимо от това, дали диалогът се провежда в Русия или в държава-членка на ЕС; подчертава необходимостта да се поддържат тесни контакти и да се подкрепят програми за развитието на гражданското общество в Русия; изразява силна загриженост по отношение на положението на НПО и защитниците на правата на човека в Русия; приветства решението на Министерство на външните работи на Русия да назначи посланик с неограничени пълномощия по въпросите на диалога за правата на човека;

13. призовава руските органи и съдебни институции да прилагат изцяло всички решения на Европейския съд по правата на човека и да защитават жалбоподателите срещу тормоз и заплахи; подчертава, че трябва да бъде извършено независимо и задълбочено разследване в случаите, когато Европейският съд по правата на човека счете предварителните разследвания за недостатъчни;

14. във връзка с това изразява дълбоката си загриженост поради законопроекта, който понастоящем се обсъжда в Думата, който би дал възможност на руските съдилища да игнорират решенията на Европейския съд по правата на човека в някои области;

15. призовава полския председател на Съвета, председателя на Европейския съвет и върховния представител да продължат с повишено внимание преговорите за ново споразумение с Русия през следващите месеци, тъй като всички съществени промени следва да изчакат, докато процесът за избор на представители в Думата и провеждането на президентските избори през март 2012 г. бъдат надлежно анализирани;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.