Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0396/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0396/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl pasirengimo Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams, kurie vyks gruodžio mėnesį

4.7.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0396/2011

Procedūra : 2011/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0396/2011
Pateikti tekstai :
B7-0396/2011
Priimti tekstai :

B7‑0396/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams, kurie vyks gruodžio mėnesį

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje ir 2011 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1997 m. ir kurio galiojimas pratęstas, kol jis bus pakeistas nauju susitarimu,

–   atsižvelgdamas į tebevykstančias 2008 m. pradėtas derybas dėl naujo susitarimo, kuriuo nustatomas naujas išsamus ES ir Rusijos santykių pagrindas, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, ypač į paskutinį susitikimą, įvykusį 2011 m. gegužės 4 d.,

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2011 m. birželio 22 d. pareiškimą dėl partijų registravimo Rusijoje,

–   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2011 m. gegužės 24 d. pareiškimą dėl Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo bylos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi, nepaisant didėjančios prekybos ir ekonominės tarpusavio priklausomybės, ES ir Rusijos santykiuose dėl nesusipratimų ir nepasitikėjimo pagrindiniais politiniais ir ekonominiais klausimais, kurie sutrukdė šalims sukurti tikrą strateginę partnerystę, pasiekta menkos pažangos,

B.  kadangi naujasis susitarimas, kuris pakeis 1997 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, galėtų būti išsamus pagrindas glaudesniems ir tvirtesniems santykiams plėtoti, jeigu derybos vyks sąžiningai ir abi šalys visiškai įvykdys visus įsipareigojimus

C. kadangi, nepaisant palankesnio Rusijos valdžios institucijų požiūrio, žodžio, asociacijos ir susirinkimų laisvei Rusijos Federacijoje vis dar kyla grėsmė ir žmogaus teisių gynėjų, nepriklausomų pilietinės visuomenės organizacijų, politinių oponentų, nepriklausomos žiniasklaidos ir eilinių piliečių iniciatyvos ir veikla dažnai ribojamos ar joms trukdoma,

D. kadangi keli pastaraisiais metais vykę teismo procesai, įskaitant neseniai tirtas Michailo Chodorkovskio ir Sergejaus Magnickio bylas, sukėlė abejonių Rusijos Federacijos teisminių institucijų nešališkumu ir nepriklausomumu; kadangi politinis kišimasis, procedūriniai trūkumai, korupcija, uždarumas, nesąžiningumas ir grėsmė liudytojams ir toliau labai kliudo vykdyti teisingumą Rusijoje,

E.  kadangi 2011 m. birželio 22 d. Rusijos teisingumo ministerija nusprendė, kad prašymas oficialiai įregistruoti Liaudies laisvės partiją (PARNAS) neatitiko kai kurių Rusijos teisės aktuose numatytų reikalavimų, ir atsisakė ją įregistruoti taip užkirsdama kelią šiai politinei partijai dalyvauti gruodžio mėn. vyksiančiuose Valstybės Dūmos rinkimuose ir galbūt taip pat ir 2012 m. kovo mėn. numatytuose Rusijos prezidento rinkimuose,

F.  kadangi 2011 m. balandžio 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas kritiškai įvertino pernelyg sudėtingą politinių partijų registravimo tvarką Rusijoje,

G. kadangi artėjantys rinkimai Rusijoje parodys tarptautinei bendruomenei, kaip Rusijos rinkimų įstatymas atitinka tarptautines ir europines normas ir standartus, taip pat demokratinių pokyčių pažangą ir teisinės valstybės būklę Rusijoje,

H. kadangi Europos Žmogaus Teisių Teismas daugelyje bylų ir sprendimų pripažino, kad Rusijos Federacija padarė sunkius žmogaus teisių pažeidimus; kadangi šie sprendimai ir toliau labai prastai įgyvendinami; kadangi atsakomybė už sprendimų neįgyvendinimą didžiąja dalimi tenka teisminėms institucijoms ir valdžios institucijoms,

I.   kadangi Rusijos Federacija, būdama Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir Europos Tarybos narė, yra įsipareigojusi paisyti demokratijos bei teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių ir juos puoselėti,

J.   kadangi įvairiomis progomis Rusijos Prezidentas D. Medvedevas pažadėjo stiprinti teisinę valstybę ir teigė, kad jo uždavinys – sukurti visiškai nepriklausomus šiuolaikinius teismus, kurie atitiktų šalies ekonominio išsivystymo lygį,

1.  ragina Rusijos valdžios institucijas padaryti viską, kas jų galioje, siekiant užtikrinti, kad visi kandidatai ir partijos būtų sąžiningai ir vienodai traktuojami rengiantis 2011 m. gruodžio mėn. parlamento rinkimams pagal Europos Tarybos ir ESBO narei pritinkančius standartus;

2.  todėl prašo, nes tai labai svarbus žingsnis, sumažinti kliūtis naujoms partijoms įsiregistruoti, sudaryti vienodas sąlygas visiems kandidatams ir partijoms rinkimų kampanijos metu ir užtikrinti galimybes visoms partijoms ir kandidatams naudotis radijo ir televizijos priemonėmis; pakartoja savo raginimą Rusijos valdžios institucijoms įsileisti tarptautines rinkimų stebėjimo misijas pačiame ankstyviausiame etape;

3.  itin apgailestauja, kad Rusija atsisakė įregistruoti Liaudies laisvės partiją, nes dėl to labai pažeidžiami politinio pliuralizmo ir susirinkimų laisvės principai, kurie yra būtini tikros demokratijos elementai, ir ryžtingai smerkia tai, kad vietos valdžios institucijos daro spaudimą siekdamos įbauginti partijos PARNAS šalininkus;

4.  pakartoja savo nuomonę, kad demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės turi būti neatskiriama naujo bendrojo susitarimo dalis, visų pirma turi būti apibrėžta ir įtraukta veiksminga ir realiai taikoma žmogaus teisių užtikrinimo sąlyga;

5.  pabrėžia, kad tikra strateginė partnerystė gali būti grindžiama tik abiejų šalių pripažįstamomis bendromis vertybėmis ir plėtojama tik jomis remiantis ir kad būsimasis ES ir Rusijos santykių plėtojimas turi būti susijęs su pastangomis stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindinių teisių paisymą Rusijoje;

6.  palankiai vertina tai, kad paskutinio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo, įvykusio Nižnij Novgorode, baigiamojoje deklaracijoje ES pabrėžė žmogaus teisių, kaip pagrindinio dvišalių santykių elemento, svarbą ir pasisakė už ES ir Rusijos žmogaus teisių konsultacijų tvarkos pakeitimus, kad šios konsultacijos taptų veiksmingesnės, taip pat pabrėžė, kad būtina laikytis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių klausimais, kaip ir įsipareigojimų pliuralizmo ir laisvų bei sąžiningų rinkimų srityse, ir pareiškė tikinti, kad ir toliau galios ankstesnis Rusijos kvietimas Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui stebėti rinkimus; todėl tikisi, kad Rusijos valdžios institucijos imsis veiksmų ta linkme;

7.  ragina Rusijos vyriausybę, nesvarbu, kad siunčiama tarptautinė rinkimų stebėjimo misija, leisti pilietinės visuomenės organizacijoms atlikti nepriklausomą ir nešališką būsimų Dūmos rinkimų vidaus stebėseną, kad šios organizacijos gautų nuolatinę objektyvią informaciją apie visus atitinkamus rinkimų kampanijos, kuri turi prasidėti 2011 m. rugsėjo mėn. pradžioje, etapus;

8.   mano, kad pagrindinė nebaudžiamumo ir nesąžiningos veiklos Rusijoje priežastis – teisminių institucijų nepriklausomumo stoka, ir reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie politinius teismo procesus, nesąžiningas procedūras ir teismo sprendimus, priklausomus nuo valdžios institucijų interesų, ir tokių sunkių nusikaltimų kaip nužudymai, priekabiavimas ir kitoks smurtas netyrimą;

9.  primena, kad Rusijos politinių partijų įstatymas yra sudėtingas, tačiau biurokratijai lengva juo manipuliuoti ir jį aiškinti savo nuožiūra, o dėl to randasi galimybių naudotis įvairiomis techninėmis smulkmenomis; pabrėžia, kad politinių partijų registravimas ir kandidatų sąrašų sudarymas pasirodė esą labai svarbūs ankstesnių rinkimų metu ir kad Rusijos valdžios institucijos ir vadovai turėjo tikrai pakankamai laiko užtikrinti įstatyminę ir administracinę rinkimų sistemą, kuri tinkamai ją įgyvendinus atitiktų tarptautinius ir Europos standartus; tikisi, kad apskundus sprendimą teismui galėtų atsirasti galimybių opozicinėms partijoms įsiregistruoti ir dalyvauti rinkimų kampanijoje;

10. skatina Europos Tarybą apsvarstyti, ar minėtasis naujausias sprendimas, kuriuo apribojama susirinkimų laisvė ir teisė reikšti politinius įsitikinimus, suderinamas su Rusijos įsipareigojimais, ir išnagrinėti, ar teisės aktai ir praktinis jų įgyvendinimas atitinka Europos Tarybos standartus; primena, kad Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja turi teisę atsisakyti tikrinti parlamento narių, išrinktų per rinkimus, kurie laikomi neatitinkančiais Europos standartų, įgaliojimus;

11. apgailestauja, kad Maskvos ir Sankt Peterburgo miestų valdžios institucijos jau šešeri metai iš eilės uždraudžia gėjų parado eitynes – taip nevykdomas Europos Tarybos narės įsipareigojimas gerbti susirinkimų laisvę ir nepaisoma 2011 m. balandžio mėn. galutinio Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, kuriame Rusija įpareigojama duoti leidimus tokiems renginiams;

12. palankiai vertina Rusijos kolegų pasirengimą įsitraukti į atvirą ir konstruktyvų dialogą svarbiausiais klausimais, kuriuos iškėlė ES atstovai gegužės 4 d. konsultacijų žmogaus teisių klausimais susitikime; ragina leisti prie šio proceso veiksmingai prisidėti Europos Parlamentui ir Valstybės Dūmai, taip pat atitinkamoms Rusijos valdžios institucijoms, įskaitant Teisingumo ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją, ir žmogaus teisių NVO, nesvarbu, ar dialogas vyktų Rusijoje, ar ES valstybėje narėje; pabrėžia, kad reikia palaikyti glaudžius ryšius ir remti pilietinės visuomenės vystymosi Rusijoje programas; reiškia didelį susirūpinimą dėl NVO ir žmogaus teisių gynėjų statuso Rusijoje; palankiai vertina Rusijos užsienio reikalų ministerijos sprendimą paskirti ambasadorių ypatingiems pavedimams, atsakingą už žmogaus teisių dialogą;

13. ragina Rusijos valdžios institucijas ir teismines institucijas visapusiškai įgyvendinti visus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir apsaugoti ieškovus nuo priekabiavimo ir grasinimų; pabrėžia, kad turi būti atlikti nepriklausomi ir išsamūs tyrimai tais atvejais, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas nustato, kad ankstesni tyrimai buvo atlikti netinkamai;

14. todėl reiškia didelį susirūpinimą dėl šiuo metu Dūmoje svarstomo įstatymo, kuriuo remiantis Rusijos teismai įgytų teisę nepaisyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų kai kuriose srityse;

15. ragina Tarybos pirmininko pareigas einantį Lenkijos atstovą, Europos Vadovų Tarybos pirmininką ir vyriausiąją įgaliotinę per ateinančius mėnesius atsargiai tęsti derybas dėl naujojo susitarimo su Rusija, nes prieš imantis kokių nors svarbių veiksmų reikėtų palaukti, kol bus tinkamai išanalizuotas rinkimų procesas ir 2012 m. kovo mėn. vyksiančių prezidento rinkimų eiga;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.