Resolutsiooni ettepanek - B7-0447/2011/REV1Resolutsiooni ettepanek
B7-0447/2011/REV1

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Süüria, Jeemen ja Bahrein araabia maailmas valitseva olukorra taustal

6.7.2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0389/2011

Menetlus : 2011/2756(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0447/2011
Esitatud tekstid :
B7-0447/2011
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0447/2011/rev.

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria, Jeemeni ja Bahreini kohta araabia maailmas valitseva olukorra taustal

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria, Jeemeni ja Bahreini olukorra kohta, eriti 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni;

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–   võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille osalised on ka Süüria ja Jeemen;

–   võttes arvesse ÜRO 1975. aastal vastu võetud piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mille osalised on ka Süüria ja Jeemen;

–   võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid, mis võeti vastu 2004. aastal ning mida ajakohastati 2008. aastal, ning ÜRO 2001. aastal vastu võetud ja 2008. aastal ajakohastatud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni;

–   võttes arvesse oma 24. märtsi 2011. aasta raportit Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga;

–   võttes arvesse oma 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki 23. märtsi 2011. aasta avaldust surmaga lõppenud rünnaku kohta meeleavaldajate vastu Süürias;

–   võttes arvesse kõrge esindaja / komisjoni asepresidendi 9. mai ja 9. juuni 2011. aasta avaldusi Süüria vastaste piiravate meetmete kohta ning 6. juuni 2011. aasta avaldust jätkuva vägivalla ja usaldusväärsete reformide vajalikkuse kohta Süürias;

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja ELi kõrge esindaja 10. märtsi ja 17. märtsi 2011. aasta avaldusi Jeemeni kohta;

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni 25. mai 2011. aasta ühisteatist „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides”, mis täiendab 8. märtsi 2011. aasta ühisteatist „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel”;

–   võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamise kohta;

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 7. juuni 2011. aasta otsust Vahemere lõunapiirkonna töörühma moodustamise kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. juuni 2011. aasta avaldust enne ÜRO inimõiguste ülemvoliniku esindajate visiiti, milles avaldati „tõsist muret Jeemeni halveneva julgeoleku- ja humanitaarolukorra pärast” ning kutsuti kõiki osapooli üles „end maksimaalselt ohjes hoidma ja pidama avatud poliitilist dialoogi”;

–   võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2011. aasta järeldusi Süüria ja Jeemeni kohta ning kõrge esindaja Catherine Ashtoni välisasjade nõukogu istungi järel tehtud märkusi;

–   võttes arvesse 23. ja 24. juunil 2011 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise lõppjäreldusi;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 25. mai 2011. aasta ühine teatis „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides” toob esile uue suundumuse, mis asendab liidu välistegevuse aluspõhimõtteid, nimelt naabruspoliitika keskseid inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi alaseid universaalsed põhimõtteid ning vaatleb ELi vajadust toetada Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas toimuvat revolutsiooniliikumist;

B.  arvestades, et suhtumise muutumist ELi naaberriikidesse peaks täiendama selge võrdleva analüüsi metoodikaga, mille abil saaks mõõta, kuidas inimõiguste- ja demokraatianõuded kajastuvad Euroopa naabruspoliitika tegevuskavades, ning selles peaks sisalduma mehhanism, mille abil saaks jälgida rahvusvaheliste lepingute kohustuslike inimõiguste klauslite jõustamist;

C. arvestades, et täpne naabruspoliitika, mis põhineb uuel partnerlusel ühiskondadega, peab automaatselt tagama, et kodanikuühiskonda seostatakse otseselt hea valitsustavaga, ning et kodanikuühiskond osaleks lepingute rakendamise väljatöötamise ja hindamise protsessis, luues selleks kodanikuühiskonna järelevalvemehhanismi;

D. arvestades, et olukord Tuneesias näib edasi arenevat ning ettevalmistused põhiseadusliku assamblee valimisteks liiguvad õiges suunad, eriti seoses sõltumatu valimiskomisjoni loomisega, kuid Egiptuses ilmneb demokraatiale ülemineku protsessis muretsemapanevaid arengusuundi, nagu sõjatribunalide eelistamine tavalisele õigusemõistmisele ja meelevaldsed arreteerimised; arvestades, et vaatamata eriolukorra tühistamisele ja kavandatavale põhiseaduslikule reformile Alžeerias, peavad ametivõimud sisuliste demokraatlike muutuste nimel astuma samme tõelise avatud poliitilise dialoogi poole; arvestades, et põhiseaduslikku reformi Marokos tuleb tervitada kui esimest positiivset sammu, millele järgnevad põhjalikud demokraatlikud ümberkorraldused;

Süüria

E. arvestades, et alates 2011. aasta märtsi repressioonide algusest kasvab vägivald pidevalt ja julgeolekujõud on jätkuvatele meeleavaldustele reageerinud massiliste vahistamiste ning ennenägematu ja kasvava jõhkruse ning tapmistega (ainuüksi Daraa maakonnas üle 400 ja kogu Süürias 850);

F.  arvestades, et inimõiguste organisatsioonid on saanud teavet, mis näitab, et Süüria julgeolekujõud on eelkõige Daraa maakonnas tapnud süstemaatiliselt meeleavaldajaid, kes olid suures enamuses relvastamata, ning et kõiki meeleavaldustega seoses vahistatud inimesi on süstemaatiliselt piinatud ja ebainimlikult koheldud; arvestades, et on juba dokumenteeritud üle 800 sunniviisilise kadumise ja 11 000 meelevaldse kinnipidamise juhtumit;

G. arvestades, et pärast Daraa piiramist käivitasid julgeolekujõud Daraa naaberlinnades laiaulatusliku sõjalise operatsiooni ja meelevaldsete vahi alla võtmiste kampaania; arvestades, et umbes Jisr al-Shughourist ja selle naabrusest pärit 12 000 süürlast on julgeolekujõudude kättemaksu kartuses ületanud Süüria–Türgi piiri, ning veel 17 000 inimest ootavad Punase Risti andmetel piiriületust; arvestades, et Türgi on ilmutanud suurt muret seoses Süüria vägede ja tankide koondumisega piirilähedastele aladele;

H. arvestades, et inimõiguste ülemvoliniku amet ei saanud saata Süüriasse oma töötajaid uurima inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse väidetavaid rikkumisi ning kindlaks tegema selliste rikkumiste asjaolusid, et vältida karistamatust ja tagada täielik vastutus vastavalt ÜRO inimõiguste nõukogu 29. aprilli 2011. aasta resolutsioonis sätestatule;

I.   arvestades, et peasekretär Ban Ki-Moon on taas nõudnud, et Süüria peab lubama teabekogumis- ja humanitaarmissioonidel uurida valitsusvastaste meeleavalduste kuude jooksul toimunud vaidlusaluseid sündmusi; arvestades, et Araabia Liiga mõistis 14. juunil 2011 hukka Süüria vägivalla ning rõhutas, et araabia riigid jälgivad tähelepanelikult Süüria kriisi;

J.   arvestades, et president Bashar al-Assad ütles oma kolmandas, 20. juuni 2011. aasta läkituses, et Süüria tulevikku kujundab riigisisene dialoog; arvestades, et vaatamata Süüria ametivõimude korduvatele lubadustele viia Süürias läbi poliitiline reform ja muudatused, ei ole nad võtnud mingeid samme nende lubaduste täitmiseks;

K. arvestades, et pärast seda, kui Euroopa Nõukogu tegi 23. juuni 2011. aastal teatavaks, et Süüria ametivõimude vägivaldsetele repressioonidele vastukaaluks kehtestatakse Süüria vastu juba kolmandat korda sanktsioonid, teatas Süüria välisminister, et Süüria kavatseb Euroopa olemasolu unustada ning astub Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusest välja;

Jeemen

L.  arvestades, et Jeemenis on miljonid inimesed jaanuarist alates jaanuarist osalenud valdavalt rahumeelsetel meeleavaldustel, kus on esitatud samalaadseid nõudmisi, nagu Tuneesias ja Egiptuses, ning julgeolekujõud on meeleavaldajate vastu kasutanud lahinglaskemoona, mille tagajärjel on väidetavalt hukkunud ja vigastada saanud sadu inimesi; arvestades, et paljud sõjaväejuhid, saadikud, ministrid ja muud ametnikud on avaldanud meeleavaldajatele toetust;

M. arvestades, et esimest korda ajaloos on avaliku ülestõusuga ühinenud ennenägematu arv naisi hoolimata sellest, et president Saleh avaldas hukkamõistu naiste osalemise suhtes opositsiooni kogunemistel aprillikuus ja ütles, et naised, kes viibivad tänaval koos meestega, kes ei ole nende otsesed sugulased, rikuvad jeemeni traditsioonilisi kultuurinorme;

N. arvestades, et pärast 18. märtsi meeleavaldusi kuulutas president Saleh välja erakorralise seisukorra ning parlament võttis 23. märtsil vastu erakorralise seisukorra seaduse, millega julgeolekujõud said ulatuslikud kinnipidamise õigused ja kehtestati ranged rahvakogunemiste piirangud;

O. arvestades, et Pärsia lahe koostöönõukogu on Saudi Araabia juhtimise all püüdnud kolmel korral olla vahendajaks Jeemeni opositsiooniparteidega, et Saleh astuks tagasi ja pääseks seetõttu kohtu alla andmisest kuritegude eest, mille hulgas on verine vägivald meeleavaldajate suhtes;

P.  arvestades, et Saleh on iga kord viimasel hetkel taganenud, nagu viimati maikuus, kui sellele järgnes kaks nädalat lahinguid Ahmari perekonna juhitud Al Hashedi hõimukonföderatsiooniga, mis tipnesid 3. juunil rünnakuga Salehi palee vastu;

Q. arvestades, et plahvatustes hukkus mitu inimest ning haavata said president Saleh, peaminister, kaks asepeaministrit ja parlamendi mõlema koja esimehed, ning arvestades, et president Saleh on maalt lahkunud Saudi Araabiasse ravile;

R.  arvestades, et opositsiooniparteid alates sotsialistidest kuni sunniidi ja Zaydi šiiidi islami sektideni välja, kes nõustusid Pärsia lahe koostöönõukogu pakkumisega, kaotasid usalduse nn Araabia kevadest inspiratsiooni saanud noorte seas, kes on omaette valijaskonnana esile kerkinud ja kes nõuavad presidendivõimu üleandmiseks nõukogu loomist, Salehi ja tema perekonna maalt lahkumist ja nende kohtu ette toomist väidetava korruptiivse tegevuse ning meeleavaldajate surma põhjustamise eest;

S.  arvestades, et Salehi pojad, eelkõige vabariikliku rahvuskaardi juht Ahmed Ali Saleh, ja mõned lähisugulased, kes on samuti tähtsatel sõjaväelistel ametikohtadel, mängivad Salehi äraolekul tema režiimi säilitamises võtmerolli;

T.  arvestades, et 24. juunil 2011 lõhkas enesetaputerrorist Adenis autopommi, mis tappis kolm sõdurit ja tsiviilisiku ning haavas tosinat inimest, ning arvestades, et see rünnak järgnes sellele, et Jeemeni julgeolekujõud avasid linnas matuste ajal meeleavaldajate pihta tule;

U. arvestades, et 23. juunil põgenesid vanglast tunneli kaudu 62 vangi, nende seas väidetavad Al Qaeda liikmed, kes olid süüdi mõistetud turistide tapmise ja Sana’as asuva USA saatkonna ründamise kavandamise eest, ning et põgenemine leidis aset pärast relvastatud isikute rünnakut ning oli hästi organiseeritud, mis tõi selgelt välja üha ebastabiilsemaks muutuva riigi julgeolekuriskid;

V. arvestades, et pärast 1990. aasta sunnitud ühinemist on Põhja- ja Lõuna-Jeemeni kodanikud korduvalt kokku põrganud, kaasa arvatud 1994. aasta lühikeses kodusõjas; arvestades, et kuna veebruaris maa põhjaosa šiiidi mässulistega sõlmitud vaherahu on ebakindel, maa lõunaosas jätkub lahkulöömist pooldav liikumine ning väidetavalt kasutavad paljud al Qaeda võitlejad Jeemenit tugipunktina, on tekkinud tõsised kartused, et riik võib laguneda;

W. arvestades, et Jeemen on araabia maailma kõige vaesem riik, ning et umbes pooled selle maa lapsed kannatavad alatoitumise all, vesi on otsakorral, esmatarbekaupade hinnatõus raskendab igapäevast elu ning töötus kõigub 35 % ümber, mis on piirkondlikust keskmisest 10% kõrgem, ning ilma tööta on kõige tõenäolisemalt noored inimesed; arvestades, et olukord järjest halveneb – 2025. aastaks Jeemeni elanikkond eeldatavasti kahekordistub, samas kui naftavarud ja sissetulekud lõpevad ning kasvab ebastabiilsus, mida põhjustavad riigisiseselt ümberpaiknenud jeemeni kodanikud ja põgenikud Somaaliast;

X. arvestades, et lisaks on tuhanded riigi sees ümberpaiknenud inimesed jõudnud viimaste nädalate jooksul Adenisse, põgenedes lahingute eest valitsusvägede ja relvastatud džihaadi võitlejate vahel, kes mai lõpus vallutasid lõunas asuva Abyani provintsi pealinna Zinjibari;

Y. arvestades Al Quaeda ja Jeemeni julgeolekuasutuste vahel valitseb pikaajaline mitteametlik koostöö, ei ole võimalik teada, kas Saleh ja tema asemikud kasutavad džihaadi võitlejate aktiivset kannustamist kui hirmutamistaktikat, või nad lihtsalt taluvad neid;

Z.  arvestades, et järgmise paari päeva jooksul tõenäoliselt hukatakse väidetava mõrva eest süüdi mõistetud viis meest, ning arvestades, et Jeemen on nende riikide hulgas, kus ikka veel viiakse täide surmanuhtlust ning vanglates ootab otsuse täideviimist tuhandeid süüdimõistetuid;

Bahrein

Za. arvestades, et 22. juunil kuulutas Bahreini Julgeolekukohus, mis on sõja kohus, välja otsuse 21 Bahreini opositsiooni aktivistile, kellest seitsme kohta tehti otsus tagaselja; arvestades, et 14 kohalolnust seitse (Hassan Mshaima’, ‘Abdelwahab Hussain, ‘Abdulhadi al-Khawaja, dr ‘Abdel-Jalil al-Singace, Mohammad Habib al-Miqdad, Abdel-Jalil al-Miqdad ja Sa’eed Mirza al-Nuri) mõisteti eluks ajaks vangi, ning ülejäänutele (Mohammad Hassan Jawwad, Mohammad ‘Ali Ridha Isma’il, Abdullah al-Mahroos, ‘Abdul-Hadi ‘Abdullah Hassan al-Mukhodher, Ebrahim Sharif, Salah ‘Abdullah Hubail al-Khawaja, Al-Hur Yousef al-Somaikh) määrati viieteist- kuni kaheaastane vanglakaristus; arvestades, et paljud – võimalik, et kõik – süüalused on meelsusvangid, keda peetakse kinni ainult seetõttu, et nad rahumeelselt kasutasid oma väljendus- ja kogunemisvabadust;

Zb. arvestades, et 22. mail kuulutas sama kohus välja surmanuhtluse ‘Ali ‘Abdullah Hassan al-Sankisile ja ‘Adbulaziz ‘Abdulridha Ibrahim Hussainile, kes võidakse viivitamatult hukata; arvestades, et nad mõisteti süüdi kahe politseiniku tapmise eest valitsusvastaste meeleavalduste käigus märtsis, ning koos nendega langetati otsus veel kolmele mehele, kes said eluaegse vanglakaristuse;

Zc. arvestades, et kohtupidamine sõjakohtunike poolt ilma asjakohase õiguskaitseta – vange hoiti isolatsioonis, ilma perekonnaga lävimise võimaluseta ja väidetavasti neid piinati – ei täida mingil moel rahvusvahelisi õiglase kohtupidamise standarte;

Süüria

1.  väljendab solidaarsust ja kindlat toetust Liibüa rahva võitlusele vabaduse, demokraatlike muutuste ning autoritaarse režiimi kaotamise eest;

2.  mõistab teravalt hukka jõhkrad repressioonid rahumeelsete meeleavaldajate vastu, kaasa arvatud mitmete linnade, nagu Daraa ja Jisr al-Shughour piiramise mõju inimestele, ning väljendab sügavaimat muret Süüria ametivõimude poolt toime pandud inimõiguste tõsiste rikkumiste pärast, kaasa arvatud massilised vahistamised, kohtuvälised hukkamised, meelevaldne kinnipidamine, kadumised ja piinamine;

3.  leiab, et selline Süüria rahvusvaheliste inimõiguste kohaste kohustuste laialdane ja süstemaatiline rikkumine võib ulatuda inimsusevastaste kuritegudeni; toetab selle taustal kõiki ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ameti jõupingutusi Süüria julgeolekujõudude poolt väidetavalt toime pandud inimõiguste rikkumiste uurimiseks, et tuua kohtu ette vägivalla eest vastutavad isikud, ning kutsub Süüria ametivõime üles tagama täieliku koostöö ja piiramatu juurdepääsu inimõiguste ülemvoliniku ametile ja muudele ÜRO mehhanismidele;

4.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning liikmesriike üles jätkama koostööd rahvusvaheliste partneritega, et ÜRO Julgeolekunõukogu avaldaks hukkamõistu Süürias toimuvate repressioonide pärast ning Süüria ametivõimud kinnitaksid veel kord oma vastutust Süüria elanikkonna kaitsmise eest; leiab, et ÜRO Julgeolekunõukogu peaks kaebama Süüria Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, et taastada Süüria elanikkonna jaoks õiglus ning hoida ära ohvrite arvu tõus; kutsub sellega seoses nõukogu üles tugevdama poliitilist survet Venemaale, Hiinale ja ka Brasiiliale, Lõuna-Aafrikale ja Indiale;

5.  kutsub ÜRO peasekretäri üles nimetama Süüriasse viivitamatult eriesindaja ning nõuab, et eriesindajale võimaldataks igal pool riigis piiramatu juurdepääs koos volitusega anda aru ÜRO Julgeolekunõukogule ning taotleda asjakohaste meetmete võtmist Julgeolekunõukogu poolt;

6.  kutsub Süüria ametivõime üles viivitamatult lõpetama mis tahes repressioonid meeleavaldajate vastu ning nõuab, et viivitamatult vabastataks kõik kinni peetud meeleavaldajad, ajakirjanikud, inimõiguste kaitsjad ja poliitilised vangid, kes vaatamata president Al-Assadi kuulutatud hiljutisele amnestiale on ikka veel vangistuses; kutsub Süüria ametivõime üles viivitamatult võimaldama piiramatut juurdepääsu sõltumatule rahvusvahelisele meediale;

7.  avaldab meelepaha, et Süüria ametivõimud ei ole reageerinud nõudmistele viivitamatult lõpetada vägivald, täita oma kohustusi ja viia läbi sisulised reformid; nõuab Süüria presidendi Bashar al-Assadi tagasiastumist ja leiab, et see aitaks alustada ja kergendaks üleminekuprotsessi, mis peaks põhinema usaldusväärsel ja avatud dialoogil, milles osalevad kõik demokraatlikud jõud ja kodanikuühiskonna toimijad, et käivitada põhjalik demokraatlik reform, kaasa arvatud eriolukorra lõpetamine, Bathi partei monopoolse seisundi lõpetamine Süüria ühiskonnas ning vabade ja õiglaste valimiste korraldamine;

8.  kutsub sellega seoses üles liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti, nõukogu ja komisjoni toetama opositsioonijõude, kaasa arvatud neid organisatsioone, kes toovad välja meeleavaldajate ootused ja soovid, nagu Süüria revolutsiooni toetamise rahvuslik koalitsioon; on arvamusel, et Süüria režiimiga ei saa sõlmida assotsieerimislepingut;

9.  leiab, et Süürias toimuvad jõhkrad repressioonid kujutavad endast tõsist ohtu nii riigisisesele kui ka piirkondlikule stabiilsusele ning see olukord mõjutab naabermaid;

10. märgib tõsise murega teateid armee tegevuse kohta piiridel ning tuhandete inimeste ümberpaiknemise kohta Süüriast Türgisse ja Liibanoni vägivalla tõttu; kutsub Süüria ametivõime tungivalt üles võimaldama humanitaarabiorganisatsioonidele viivitamatu ja tingimusteta juurdepääs kõikidele mõjutatud piirkondadele;

11. peab tervitatavaks Türgi poliitikat hoida piirid Süüria põgenikele lahti, ning toetus- ja vastuvõtumeetmeid, mis Punase Poolkuu vahenditega korraldati kiiresti Halay piirkonnas; rõhutab, et Türgil on vaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Punase Poolkuu abil varustada Süüriast saabunud põgenikud põhiteenustega ilma, et neid sealjuures diskrimineeritaks etnilise päritolu ja usu tõttu või muul sarnasel põhjusel;

12. kutsub Türgi ametivõime üles koos Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga võtma kõik vajalikud meetmed Süüriast põgenevate inimeste ümberasustamiseks, et vältida nende pikaajalist viibimist suletud laagrites; on arvamusel, et Türgit ei tohiks jätta sellise olukorraga toimetulemises üksi ning peaks tegema kõik võimalikud jõupingutused, et seda koormat Türgiga jagada; kutsub nõukogu ja komisjoni üles viivitamata jätkama läbirääkimisi ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomiseks ning kinnitada kaasotsustamismenetlus, et tõhusalt rakendada põgenike ümberasustamist ELi territooriumil;

13. kutsub nõukogu ja komisjoni üles andma Türgi ja Liibanoni ametivõimudele viivitamatult abi nende jõupingutustes toimetulemises humanitaarkriisiga nende piiridel Süüriaga, kaasa arvatud sel teel, et uuritakse võimalust luua ÜRO tasandil humanitaarkoridor;

14. võtab teadmiseks Türgi ametivõimude poolt Süüria juhtkonna suhtes võetud vahendaja rolli, et lõpetada vägivalla eskaleerumine ja pidada poliitilist dialoogi, mis viiks sisuliste reformideni; kutsub sellega seoses üles nõukogu, komisjoni ja Türgi valitsust tegema üheskoos koostööd diplomaatilise ja rahumeelse lahenduse leidmiseks Süüria repressioonide lõpetamiseks;

15. toetab nõukogu poolt kasutusele võetud mõistlikke sanktsioone ning kutsub nõukogu üles tegema tugevat poliitilise algatust, et teised riigid võtaksid kasutusele samad sanktsioonid; on arvamusel, et nõukogu peaks jätkama sihtsanktsioonide laiendamist kõikidele Süüria režiimiga seotud isikutele ja üksustele, et neid nõrgestada ja isoleerida, mis hõlbustaks demokraatiale üleminekut;

Jeemen

16. avaldab solidaarsust Jeemeni rahvale, tervitab nende püüdlusi oma riigis demokraatliku muutuse saavutamiseks ning toetab Pärsia lahe koostöönõukogu jõupingutusi läbirääkimiste teel lahenduse leidmiseks kõiki osapooli kaasava poliitilise süsteemi raames, mis on suunatud elanikkonna enamuse vaesuse vähendamisele ja elutingimuste parandamisele;

17. kutsub president Salehi ja tema võimupositsioonidel olevaid pereliikmeid üles tagasi astuma ja sellega aitama kaasa demokraatlike valimiste korraldamisele;

19. mõistab hukka hiljutised relvastatud rünnakud, eriti 3. juunil presidendipalees toimunud rünnaku ning kutsub kõiki osapooli tungivalt üles lõpetama viivitamata kogu vaenutegevus, järgima rahvusvahelisi inimõigustealaseid standardeid ja pidama kogu riigis kinni püsivast relvarahust;

20.  toetab asepresident Abd Rabbuh Mansur Hadi võetud kohustust pidada kinni relvarahust ja demilitariseerida Jeemeni linnad;

21. usub, et vägivallaga ei saa lahendada Jeemeni ees seisvaid probleeme; kiidab heaks meeleavalduste valdavalt rahumeelse olemuse, kutsub julgeolekujõude hoiduma mõõdutundetust jõukasutamisest ning nõuab tungivalt, et ametivõimud uuriksid meeleavaldajate ning poliitiliste vangide hukkumise ja vigasaamise asjaolusid, annaksid kuritegude sooritajad kohtu alla ning maksaksid ohvritele ja nende peredele hüvitist;

22. peab tervitatavaks Julgeolekunõukogu ühist seisukohta ja avaldust, ning inimõiguste ülemvoliniku ameti kohapealset teabekogumismissiooni;

23. avaldab tõsist muret USA laiendatud drooniprogrammi üle Jeemenis, kaasa arvatud terrorismis kahtlustavate inimeste kohtuväline hukkamine, ning samuti USA sõjaväe juhatuse kava järgmise kuue aasta jooksul anda Jeemeni vägede käsutusse 1,2 miljardit USA dollarit, kui pidada silmas, et Jeemen on juba praegu üks maailma kõige relvastatumatest maadest;

24. rõhutab, et Jeemeni riik on olnud kriisis kaua enne nn Araabia kevade ülestõusude algust; väljendab tõsist muret vaesuse ja töötuse kõrge taseme pärast ning usub, et ainult piirkondlik ja rahvusvaheline algatus laiaulatusliku ja kooskõlastatud abi andmiseks võiks aidata valitsusel saavutada kontrolli kuritegeliku ja terroristliku elemendi üle, ning soodustada tungivalt vajalikku majanduse ja ühiskonna arengut, kaasa arvatud naiste õiguste parandamine;

25. kutsub ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu üles tegema erilisi jõupingutusi Jeemeni rahaliseks ja tehniliseks toetamiseks, niipea kui president Saleh on valmis demokraatlikult moodustatud valitsuse ees taanduma, ning nõuab tungivalt 2006. aasta rahastajate konverentsi lubaduste kiiremat täitmist; peab sellega seoses tervitatavaks Saudi-Araabia hiljutisi naftatarneid Jeemenisse ja kutsub tungivalt üles kaaluma võlgade kustutamist või maksegraafiku muutmist pärast ellu viidud olulisi demokraatlikke reforme;

26. kutsub ametivõime üles mitte hukkama Yasser Ismaili, Bshir Ismaili, Arif Far’i, Mubarak Ghalibi ja Murad Ghalibi, ning tuletab ametivõimudele meelde, et surmanuhtluse määramise juhtudel on nad seotud õiglase kohtupidamise rahvusvaheliste standarditega, kaasa arvatud õigus armuandmispalve esitamiseks või karistuse kergendamiseks;

27. kutsub presidendi kohusetäitjat Abd Rabbu Mansour al-Hadi üles kehtestama moratooriumi hukkamistele eesmärgiga surmanuhtlus lõplikult kaotada;

28. palub, et EL vaataks MENA piirkonna majandusarengu toetamise raames kiiresti läbi oma rändepoliitika seoses selle piirkonna riikidega ning ELi sisese rändepoliitika, et valmistuda senisest palju suuremateks rändevoogudeks nendest riikidest;

Bahrein

29. väljendab sügavat muret karmide kohtuotsuste pärast, mille on sõjatribunalid ebaõiglase menetlusega langetanud Bahreini kodanikele, kes vahistati demokraatiat pooldavate meeleavalduste käigus;

30. nõuab kõikide vangide vabastamist, keda hoitakse kinni ainult seetõttu, et nad kasutasid õigust väljendusvabadusele, ning kutsub Bahreini ametivõime üles alustama sõltumatut uurimist piinamissüüdistuste osas;

31. väljendab oma vastuseisu surmanuhtlusele, ning kutsub Bahreini ametivõime üles al-Sankisele ja Hussainile määratud surmanuhtlust muu karistusega asendama;

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Magribi ja Mašriki delegatsioonide ning Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikidele ja ÜRO inimõiguste nõukogule.