Πρόταση ψηφίσματος - B7-0448/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0448/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011

  4.7.2011

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler,Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0396/2011

  Διαδικασία : 2011/2752(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0448/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0448/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0448/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις παλαιότερες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ - Ρωσία, της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου, της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ - Ρωσία, της 12ης Νοεμβρίου 2009 που ενέκρινε πριν από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ - Ρωσία στην Στοκχόλμη στις 28 Νοεμβρίου 2009, και το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας ,

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 12ης Απριλίου 2011, σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις που ισχύουν για την καταχώριση και τη συμμετοχή πολιτικών κομμάτων στις εκλογές, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένως κατά τα τελευταία χρόνια και έχουν μάλιστα διευρυνθεί, συνεπάγονται δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση για τα πολιτικά κόμματα στη Ρωσία,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton της 22ας Ιουνίου 2011, στην οποία εκφράζει την ανησυχία σχετικά με την απόφαση, που ελήφθη την ίδια ημέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας, να απορριφθεί η αίτηση για επίσημη καταχώριση του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία (PARNAS),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ έχει δεσμευθεί να σεβαστεί και να εφαρμόσει τις θεμελιώδεις αρχές των οργανώσεων αυτών,

  1.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των ρωσικών αρχών να απορρίψουν την εγγραφή του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία (PARNAS) στις προσεχείς εκλογές για την Κρατική Δούμα το Δεκέμβριο του 2011· καλεί τις ρωσικές αρχές να εγγυηθούν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και να ακυρώσουν όλες τις αποφάσεις και τους κανόνες που αντιβαίνουν προς την αρχή αυτή·

  2.  επισημαίνει ότι ορισμένες διαδικασίες καταχώρισης στο ρωσικό εκλογικό σύστημα έχουν αποδειχθεί δυσανάλογες· καλεί την ρωσική κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της και να εφαρμόσει τα εκλογικά πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, των οποίων είναι μέλος· καλεί επίσης την κυβέρνηση της Ρωσίας να διευκολύνει ένα κλίμα που να συμβάλλει στη δημιουργία και καταχώριση πολιτικών κομμάτων, ως θεμελιώδη συνιστώσα της δημοκρατίας και βασικό παράγοντα για την επίτευξη περαιτέρω εκσυγχρονισμού·

   

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.