Предложение за резолюция - B7-0449/2011Предложение за резолюция
B7-0449/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

4.7.2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Надежда Нейнски, Seán Kelly, Artur Zasada от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0389/2011

Процедура : 2011/2756(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0449/2011
Внесени текстове :
B7-0449/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0449/2011

Резолюция на Европейския парламент относно Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции от 7 април 2011 г. относно Сирия, Йемен и Бахрейн,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Египет, Либия и Тунис,

–   като взе предвид своя доклад от 24 март 2011 г. относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–   като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно прегледа на Европейската политика за съседство – южно измерение,

   като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията относно Сирия от 18, 22, 24 и 26 март, 23 април и 6 и 11 юни 2011 г., относно Йемен от 10, 12 и 18 март, 27 април, 11, 26 и 31 май и 3 юни 2011 г. и относно Бахрейн от 10, 12 и 18 март, 3 май и 1 юли 2011 г.,

 

–   като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията от името на ЕС относно Сирия от 29 април 2011 г.,

–   като взе предвид съобщението от 24 май 2011 г., озаглавено „Диалог за миграция, мобилност и сигурност с държавите от Южното Средиземноморие“, както и съвместното съобщение от 25 май 2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 и 25 март 2011 г.,

–   като взе предвид декларацията на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2011 г. относно южното съседство,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета по правата на човека от 29 април 2011 г. относно Сирия,

–   като взе предвид Решение 2011/273/ОВППС на Съвета от 9 май 2011 г., Решение 2011/302/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 г. и Решение 2011/367/ОВППС на Съвета от 23 юни 2011 г. относно Сирия,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 23 май и от 20 юни 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 3 юни 2011 г. относно Сирия,

   като взе предвид предварителния доклад на Върховния комисар по правата на човека от 14 юни 2011 г. относно Сирия,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1990 г., по която Сирия е страна,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че след други арабски страни, демонстрантите в Сирия и Йемен мирно изразиха законните си демократични стремежи и силната воля на народа за политически, икономически и социални реформи с цел постигане на истинска демокрация, борба с корупцията и непотизма, гарантиране спазването на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, намаляване на социалното неравенство и създаване на по-добри икономически и социални условия,

Б.  като има предвид, че съответните правителства реагираха със засилване на насилствените репресии; като има предвид, че прекомерната употреба на сила срещу протестиращите от страна на силите за сигурност в Сирия и Йемен доведе до тежки загуби на човешки живот, наранявания и задържания и е в нарушение на Международния пакт за граждански и политически права, по който Сирия и Йемен са страни;

В.  като има предвид, че демонстрациите в Сирия започнаха в южния град Дараа и след това се разпространиха в цялата страна; има предвид, че сирийската армия наложи обсада на Дараа и на редица други градове; като има предвид, че се съобщава за повече от 1100 убити и до 10 000 произволно задържани лица;

Г.  като има предвид, че неотдавнашни видеоклипове, които бяха излъчени по целия свят, показват смущаващи изображения на произволно задържани сирийски деца, които по време на задържането си са жертва на изтезания и малтретиране, в някои случаи довели до смъртта им, като в случая на Хамза ал Хатиб, 13-годишно момче; като има предвид освен това, че използването на бойни боеприпаси срещу демонстрантите вече доведе до смъртта на най-малко 30 деца, както беше съобщено от УНИЦЕФ, агенцията на ООН за децата, на 31 май 2011 г.,

Д. като има предвид, че Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Сирийската арабска република, от друга, все още предстои да бъде подписано; като има предвид, че от октомври 2009 г. досега подписването на това споразумение се отлага по искане на Сирия; като има предвид, че зачитането на правата на човека и основните свободи представлява съществен елемент от това споразумение,

Е.  като има предвид, че Йемен е най-бедната страна в Близкия изток, като недохранването е широко разпространено, нефтените запаси намаляват, населението се увеличава, централното правителството е слабо, недостигът на вода се увеличава, а инвестициите в икономиката на страната са слаби; като има предвид, че е налице дълбоко безпокойство във връзка с разпадането на йеменската държава предвид крехкото примирие от февруари с шиитските бунтовници в северната част, отцепническото движение в южната част и големия брой бойци на Ал Кайда, за които се счита, че използват Йемен като място за възстановяване,

Ж. като има предвид, че президентът Али Абдула Салех, който беше ранен при бомбено нападение и в момента е на лечение в Саудитска Арабия, отказа да подпише инициативата на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (ССЗ) за политически преход, която беше приета от управляващата партия и от опозиционната коалиция,

З.  като има предвид, че извънредното положение в Бахрейн беше отменено на 1 юни и че крал Хамад ибн Иса ал Халифа отправи призив за национален диалог, който започна на 2 юли,

И. като има предвид, че Европейският съюз многократно е изразявал своя ангажимент в областта на свободата на вероизповеданието, свободата на съвестта и свободата на мисълта и е подчертавал, че правителствата са длъжни да гарантират тези свободи по целия свят,

1.  решително осъжда насилствените репресии срещу мирни демонстранти от стана на силите за сигурност в Сирия и Йемен и поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; изразява своята солидарност с народите на тези страни, приветства тяхната смелост и решителност и решително подкрепя техните законни демократични стремежи;

2.  настоятелно призовава сирийските и йеменските органи да се въздържат от употребата на насилие срещу протестиращите и да зачитат тяхното право на свободно събиране; подчертава, че от лицата, отговорни за загубата на човешки живот и причинените наранявания, следва да се потърси отговорност, като бъдат изправени пред съда; призовава органите незабавно да освободят всички политически затворници, защитници на правата на човека, журналисти и мирни демонстранти, да утвърждават свободата на изразяване на мнение и на сдружаване в законите и на практика, да засилят мерките за борба с корупцията, да гарантират равни права на малцинствата, да осигурят достъп до средства за комуникация като интернет и мобилни телефони и да осигурят достъп до независими медии;

3.  подчертава, че употребата на насилие от страна на държавата срещу собственото й население трябва да има преки последици за двустранните й отношения с Европейския съюз; напомня на върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията, че ЕС може да използва многобройни инструменти, за да възпира извършването на подобни действия, като например замразяване на активи или забрана за пътуване; напомня обаче, че подобно преразглеждане на двустранните отношения не следва никога да се отразява върху населението;

4.  призовава сирийските и йеменските органи да откликнат бързо на масовите призиви за демократични, икономически и социални реформи; изразява решителна подкрепа за реформи, водещи към демокрация, правова държава и социалната справедливост в Сирия и Йемен; подчертава, че решение за настоящите кризи в Сирия и Йемен може да бъде постигнато единствено посредством открит и съдържателен политически процес и диалог, без забавяне или предварителни условия, с участието на всички демократични политически сили и на гражданското общество;

5.  решително осъжда ескалирането на насилието в Сирия и продължаващите тежки нарушения на правата на човека; изразява съжаление във връзка с това, че отмяната на извънредното положение на 21 април не се прилага на практика, че реформите, обявени от президента Асад, не са проведени и че политически затворници все още са задържани въпреки неотдавна обявената от президента амнистия; приканва сирийските органи да вдигнат без забавяне обсадата на засегнатите градове и да позволят незабавен и безпрепятствен достъп на хуманитарните агенции и работници;

6.  настоятелно призовава сирийските органи да освободят незабавно всички деца, задържани по време на потушаването на демонстрациите или на свързани с тях събития, да разследват надлежно случаи на насилие срещу деца и да се въздържат от по-нататъшно задържане на деца и насилие срещу деца или каквото и да било друго нарушение на правата на децата;

7.  приветства решението на Съвета да наложи ограничителни мерки срещу Сирия и лицата, отговорни за насилствените репресии срещу цивилното население, да спре временно всички подготвителни действия във връзка с новите двустранни програми за сътрудничество, да преустанови осъществяваните по силата на инструмента „МЕДА“ и Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) двустранни програми със сирийските органи, да прикани Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да не одобрява нови операции на ЕИБ за финансиране в Сирия за момента, да разгледа въпроса за временното прекратяване на по-нататъшно предоставяне на помощ от Общността за Сирия, като има предвид развитието на обстановката, и да не предприема по-нататъшни стъпки във връзка със Споразумението за асоцииране със Сирия;

8.  решително подкрепя дипломатическите усилия на ЕС с партньори от международната общност, целящи да гарантират, че Съветът за сигурност на ООН ще осъди продължаващото насилие в Сирия, и настоятелно призовава сирийските органи да удовлетворят законните стремежи на сирийския народ; изразява съжаление във връзка с това, че до момента тези усилия не са постигнали успех, че е било невъзможно да се внесе резолюция и че Съветът за сигурност на ООН не е приел никаква позиция; призовава Русия и Китай – постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, които изразиха резерви, да гарантират, че Съветът за сигурност на ООН може да предприеме адекватни ответни действия във връзка с положението в Сирия; призовава върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията да убеди органите на тези две страни, че Съветът за сигурност на ООН следва да може да поеме своята отговорност;

9.  призовава сирийските органи да допуснат в страната представители на чуждестранния печат и независими наблюдатели на ООН, които да проверят твърдението, че „въоръжени групировки на екстремистите“ стрелят първи по силите за сигурност, което представлява основанието на режима за всички извършвани неприемливи кръвопролития;

10. приветства признанието от страна на ЕС на усилията на Турция и други регионални партньори във връзка с различни аспекти на кризата, по-специално хуманитарните аспекти, и това, че ще работи с тях за преодоляване на ситуацията в Сирия; призовава Турция и ЕС да засилят координацията на външните си политики и решително насърчава стремежа към съгласувани усилия в подкрепа на демократизацията и развитието в Близкия изток и Северна Африка;

11. изразява съжаление във връзка с неспособността на йеменските органи да гарантират безопасното преминаване на дипломатите от посолството на Обединените арабски емирства на 22 май в Сана, в това число на генералния секретар на ССЗ и посланиците на членовете на ССЗ, ЕС, Обединеното кралство и САЩ; призовава йеменските органи да зачитат Виенската конвенция за дипломатическите отношения;

12. решително осъжда неотдавнашните нападения в Йемен, включително нападението от 3 юни срещу президента Салех; призовава всички страни да прекратят всички враждебни действия и да се придържат към трайно прекратяване на огъня; настоятелно призовава йеменските органи да се ангажират с един организиран и приобщаващ политически преход в съответствие с инициативата на ССЗ;

13. призовава Саудитска Арабия да следва плана на ССЗ за прекратяване на политическата криза, надлежно изменен и отчитащ факта, че президентът Салех е извън страната по здравословни причини, и да го убеди, че поради същите здравословни причини той не следва да се връща, а че сега следва да започне двумесечният срок, в края на който следва да се формира правителство на националното единство под ръководството на настоящия вицепрезидент, който ще призове за свободни и честни избори в съответствие с Конституцията на Йемен;

14. изразява загриженост във връзка с липсата на каквито и да било доклади за напредъка на комисията на високо равнище, назначена от правителството на Йемен за разследване на нападението срещу протестиращи на 18 март в Сана, при което бяха убити 54 души, а над 300 бяха ранени; отново призовава върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията да подкрепи призивите за независимо международно разследване на инцидента;

15. приветства мисията на Службата на върховния комисар по правата на човека в Йемен, която извършва оценка на състоянието на правата на човека в страната и ще отправи препоръки към правителството на Йемен и към международната общност; приветства искането на Съвета по правата на човека към Службата на върховния комисар по правата на човека спешно да изпрати проучвателна мисия в Сирия; настоятелно призовава сирийските органи да оказват пълно съдействие на Службата на върховния комисар по правата на човека и да предоставят достъп на тази мисия;

16. призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да подкрепят мирните демократични стремежи на сирийския и йеменския народ, да продължат да преразглеждат политиките си спрямо тези страни, да спазват Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие, както и да бъдат готови да помогнат, в случай на сериозен ангажимент от страна на националните органи, при прилагането на конкретни програми за политически, икономически и социални реформи в тези страни;

17. приветства отмяната на извънредното положение в Бахрейн, както и отправения от крал Хамад ибн Иса ал Халифа призив за национален диалог; подчертава, че следва да се проведе широк, мирен и съдържателен диалог, водещ до всеобхватен процес на реформа; призовава бахрейнските органи да действат съобразно съответните международни норми и стандарти по отношение правата на човека и основните свободи; настоятелно призовава бахрейнските органи да не налагат смъртно наказание срещу протестиращи;

18. изразява загриженост във връзка със съобщенията за задържания, изтезания, сплашване и съдебни процеси срещу медицински работници в Бахрейн; осъжда преследването на лекари и медицински сестри, обвинени в лечение на лица, ранени по време на протестите в Бахрейн; призовава бахрейнските органи да освободят всички медицински работници, задържани по време на протестите;

19. решително подкрепя ангажимента на ЕС за защита на цивилното население в Либия, включително чрез засилване на натиска върху либийския режим, и за подкрепа на изграждането на демократична либийска държава; приветства решението на ЕС да засили санкциите си срещу режима, като добави към списъка си със замразени активи шест пристанища, контролирани от режима;

20. приветства заповедта, издадена от Международния наказателен съд на 27 юни 2011 г., за задържане на Муамар Абу Мениар Кадафи, Сейф ал Ислям Кадафи и Абдулах ал Сануси и призовава всички държави, в това число държавите, които не са страни по Римския статут, да изпълняват изцяло заповедите за арест;

21. приветства процеса на реформи в Мароко, и по-специално предложените конституционни реформи, които бяха подложени на референдум, като стъпка в правилната посока за отваряне на режима, модернизация и демократизация; призовава политическите партии в Мароко да вземат активно участие в този процес на промяна; отбелязва, че Мароко е първата страна в региона, на която беше предоставен напреднал статут в отношенията с ЕС;

22. приветства обявените от президента на Алжир инициативи за ускоряване на процеса на демократизация и за осигуряване на по-добро управление на страната, включително отмяната на извънредното положение и планираните конституционни реформи; подчертава необходимостта от твърд ангажимент от страна на алжирските органи към този процес на реформи, който следва да бъде приобщаващ, за да се избегне създаването на напрежение и насилието;

23. приветства ангажимента към политически реформи в Йордания, и по-специално преразглеждането на Конституцията и работата на Националния комитет за диалог; приветства положените от йорданските органи усилия и подчертава необходимостта от конкретно изпълнение на реформите; отбелязва, че ЕС се съгласи да предостави на Йордания напреднало партньорство през 2010 г.;

24. приветства демократичния преход в Египет и Тунис като следствие от арабската пролет; решително подкрепя стремежите на народа за свобода, права на човека и демокрация; призовава международната общност да положи допълнителни усилия за поддържане и насърчаване на процеса на политически реформи в страните от Северна Африка и Близкия изток;

25. отбелязва, че изборите за Учредително събрание в Тунис бяха отложени от 24 юли за 23 октомври, тъй като е необходимо повече време за организиране на гласуването; подкрепя искането на различни политически партии и младежки групи в Египет за това, новата Конституция да бъде изготвена преди провеждането на парламентарни и президентски избори и политическите партии да имат повече време да се подготвят за изборите;

26. подчертава, че правото на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието е основно право на човека, което следва да бъде гарантирано от органите; призовава органите да предоставят надеждна и ефективна защита за вероизповеданията в своите страни и да гарантират личната безопасност и физическата неприкосновеност на членовете на вероизповеданията;

27. решително подкрепя позицията на Съвета, че Европейската политика за съседство ще трябва да отговори на новите предизвикателства в южното съседство; приветства ангажимента на ЕС и държавите-членки да поддържат и подпомагат конкретните усилия на правителствата, които са реално ангажирани с политически и икономически реформи, както и на представителите на гражданското общество; приветства създаването на специална група за Южното Средиземноморие от върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията;

28. приветства съобщенията, озаглавени „Нов отговор на промените в съседните държави“ и „Диалог за миграция, мобилност и сигурност с държавите от Южното Средиземноморие“; приканва страните от Южното Средиземноморие да приемат интегриран подход към управлението на своите граници, особено в този променящ се политически контекст;

29. приветства партньорството от Довил, започнато от членовете на Г-8, с народите от региона; отбелязва, че първите страни по партньорството ще бъдат Египет и Тунис, но че членовете на Г-8 имат готовност да разширят това партньорство, като включат всички страни от региона, които са се ангажирали с преход към свободни, демократични и толерантни общества;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Сирийската арабска република, правителството и парламента на Република Йемен, правителството и парламента на Република Турция, правителството и парламента на Кралство Бахрейн, правителството и парламента на Кралство Саудитска Арабия, Преходния национален съвет, правителството и парламента на Кралство Мароко, правителството и парламента на Алжирската демократична народна република, правителството и парламента на Хашемитското кралство Йордания, правителството на Арабска република Египет, правителството на Тунизийската република, правителството и парламента на Руската федерация, правителството и парламента на Китайската народна република, генералния секретар на ССЗ и генералния секретар на Съюза за Средиземноморието.