Πρόταση ψηφίσματος - B7-0449/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0449/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική

4.7.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0389/2011

Διαδικασία : 2011/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0449/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0449/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0449/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία,

–   έχοντας υπόψη την έκθεσή του για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου της 24ης Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση της 7ης Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ/Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τη Συρία στις 18, 22, 24 και 26 Μαρτίου, 23 Απριλίου, 6 και 11 Ιουνίου 2011· και για την Υεμένη στις 10 Μαρτίου, 12 Μαρτίου και 18 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 11, 26 και 31 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2011, και για το Μπαχρέιν στις 10, 12 και 18 Μαρτίου, 3 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ/Αντιπροέδρου της Επιτροπής εξ ονόματος της ΕΕ για τη Συρία στις 29 Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση «Διάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου» της 24ης Μαΐου 2011 και την κοινή ανακοίνωση «Μία νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» της 25ης Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τις Νότιες γειτονικές χώρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Συρία στις 29 Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2011/273/ΚΕΠΠΑ της 9ης Μαΐου 2011 και 2011/302/ΚΕΠΠΑ της 23ης Μαΐου 2011 και 2011/367/ΚΕΠΠΑ της 23ης Ιουνίου για τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Μαΐου και 20ής Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία της 3ης Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την προκαταρκτική έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με τη Συρία στις 14 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1990 μέρος της οποίας είναι η Συρία,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων αραβικών χωρών, διαδηλωτές στη Συρία και την Υεμένη εξέφρασαν ειρηνικά τις νόμιμες δημοκρατικές προσδοκίες τους και την ισχυρή λαϊκή βούληση για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικής δημοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, την εξασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,

Β.  εκτιμώντας ότι οι αντίστοιχες κυβερνήσεις αντέδρασαν με ακόμη μεγαλύτερη βίαιη καταστολή· ότι η υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας στη Συρία και την Υεμένη είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες ζωών, τραυματισμούς και φυλακίσεις, και παραβιάσεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο συμμετέχουν η Συρία και η Υεμένη,

Γ.  εκτιμώντας ότι οι διαδηλώσεις άρχισαν στην πόλη Daraa της νότιας Συρίας, πριν να επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα· ότι ο στρατός της Συρίας επέβαλε στρατιωτικό νόμο στη Daraa και ορισμένες άλλες πόλεις· ότι σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα από 1.100 άτομα έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 άτομα κρατούνται αυθαίρετα,

Δ.  εκτιμώντας ότι πρόσφατες βιντεοσκοπήσεις, που μεταδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνουν συγκλονιστικές εικόνες παιδιών τα οποία κρατούνται αυθαίρετα στη Συρία, θυμάτων βασανιστηρίων ή κακής μεταχείρισης κατά την κράτησή τους, που σε μερικές περιπτώσεις τα οδήγησε στο θάνατο, όπως στην περίπτωση του Hamza al-Khateeb, ενός 13χρονου αγοριού· ότι, επιπλέον, η χρήση όπλων με πραγματικά πυρά κατά των διαδηλωτών έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 30 παιδιών όπως αναφέρει η UNICEF, η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, στις 31 Μαΐου 2011,

Ε.  εκτιμώντας ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου, δεν έχει ακόμη υπογραφεί· ότι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας έχει καθυστερήσει με αίτημα της Συρίας από τον Οκτώβριο του 2009· ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιώδες τμήμα αυτής της συμφωνίας,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα στη Μέση Ανατολή, με εκτεταμένο υποσιτισμό, συρρικνούμενους πετρελαϊκούς πόρους, αυξανόμενο πληθυσμό, ασθενή κεντρική κυβέρνηση, επιδεινούμενη λειψυδρία και μικρές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες για διάσπαση του κράτους της Υεμένης λόγω μιας εύθραυστης εκεχειρίας από το Φεβρουάριο με τους Σιίτες αντάρτες του Βορρά, ενός αποσχιστικού κινήματος στο Νότο και πολλών μαχητών της Αλ-Κάιντα που φέρονται να χρησιμοποιούν την Υεμένη ως τόπο ανασύνταξης των δυνάμεών τους·

Ζ.  εκτιμώντας ότι ο Πρόεδρος Ali Abdullah Saleh, ο οποίος τραυματίστηκε σε βομβιστική επίθεση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη Σαουδική Αραβία, αρνήθηκε να υπογράψει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για πολιτική αλλαγή που έγινε αποδεκτή από το κυβερνών κόμμα και το συνασπισμό της αντιπολίτευσης,

Η. εκτιμώντας ότι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης (‘πράξη εθνικής ασφάλειας’) του Μπαχρέιν ήρθη την 1η Ιουνίου και ότι ο Βασιλιάς Hamad Bin Isa al-Khalifa απηύθυνε έκκληση για εθνικό διάλογο, ο οποίος άρχισε στις 2 Ιουλίου,

Θ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη δέσμευσή της στην ελευθερία της θρησκείας, στην ελευθερία συνείδησης και την ελευθερία σκέψης και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να διασφαλίζουν τις εν λόγω ελευθερίες σε παγκόσμιο επίπεδο,

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας ειρηνικών διαδηλωτών στη Συρία και στην Υεμένη, και απευθύνει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το λαό αυτών των χωρών, χαιρετίζει τη γενναιότητα και την αποφασιστικότητά τους, και στηρίζει απερίφραστα τις νόμιμες δημοκρατικές προσδοκίες τους·

2.  παροτρύνει τις αρχές της Συρίας και της Υεμένης να απέχουν από τη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών και να σέβονται το δικαίωμά τους να συγκεντρώνονται ελεύθερα· υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι για τους θανάτους και τους τραυματισμούς πρέπει να λογοδοτήσουν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· καλεί τις αρχές να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους και τους ειρηνικούς διαδηλωτές, να κατοχυρώσουν στο δίκαιο και στην πράξη την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, να εντείνουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις μειονότητες, να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης·

3.  υπογραμμίζει ότι η χρήση βίας ενός κράτους κατά του δικού του πληθυσμού θα πρέπει να έχει άμεσες συνέπειες στις διμερείς του σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ότι η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει πολυάριθμα εργαλεία που λειτουργούν αποτρεπτικά σε σχέση με παρόμοιες ενέργειες, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή απαγόρευση ταξιδιών· υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι λαοί ποτέ δεν επιτρέπεται να πλήττονται από μια τέτοια αναθεώρηση των διμερών σχέσεων·

4.  καλεί τις αρχές της Συρίας και της Υεμένης να ανταποκριθούν ταχέως στις εκτεταμένες εκκλήσεις για δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις· εκφράζει τη σθεναρή στήριξή του στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη στη Συρία και την Υεμένη· υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κρίση στη Συρία και την Υεμένη μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με ανοιχτή και ουσιαστική πολιτική διαδικασία και διάλογο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών·

5.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία και τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το ότι η άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης στις 21 Απριλίου, δεν εφαρμόστηκε επιτόπου, ότι οι μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Assad δεν πραγματοποιήθηκαν και ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται παρά την πρόσφατη αμνηστία που ανήγγειλε ο Πρόεδρος· παροτρύνει τις συριακές αρχές να θέσουν τέλος στην πολιορκία των αντίστοιχων πόλεων χωρίς καθυστέρηση και να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα·

6.  παροτρύνει τις συριακές αρχές να απελευθερώσουν πάραυτα όλα τα παιδιά που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων ή σε ανάλογα γεγονότα, την διεξοδική διερεύνηση περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί για άσκηση βίας σε βάρος παιδιών και να απέχουν από οποιαδήποτε άλλη σύλληψη και άσκηση βίας σε βάρος παιδιών, ή άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών·

7.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας και των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τη βίαιη καταστολή σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, να αναστείλει όλες τις προετοιμασίες σε σχέση με τα νέα προγράμματα διμερούς συνεργασίας, να αναστείλει τα εν εξελίξει διμερή προγράμματα με τις συριακές αρχές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης και του μέσου MEDA, να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μην εγκρίνει επί του παρόντος νέες χρηματοπιστωτικές ενέργειες της ΕΤΕ στη Συρία, να εξετάσει την αναστολή περαιτέρω κοινοτικής συνδρομής στη Συρία υπό το πρίσμα των εξελίξεων και να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία·

8.  στηρίζει ανεπιφύλακτα τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ με εταίρους της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα καταδικάσει τις συνεχιζόμενες βιαιότητες στη Συρία και παροτρύνει τις συριακές αρχές να ανταποκριθούν στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού· λυπάται για το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν στεφθεί έως τώρα με επιτυχία και δεν ήταν δυνατή η σύνταξη ψηφίσματος, και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει λάβει θέση· καλεί τη Ρωσία και την Κίνα, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, να μεριμνήσουν ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να δώσει την κατάλληλη απάντηση στην κατάσταση στη Συρία· ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να πείσει τις αρχές αμφοτέρων των χωρών ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες του·

9.  καλεί τις συριακές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο στον ξένο Τύπο και σε ανεξάρτητους παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών οι οποίοι θα ελέγξουν τις κατηγορίες ότι «ένοπλες συμμορίες εξτρεμιστών» επιτίθενται στα σώματα ασφαλείας, που προβάλλει ως δικαιολογία το καθεστώς για όλο το απαράδεκτο λουτρό αίματος που λαμβάνει χώρα·

10. χαιρετίζει την αναγνώριση από την ΕΕ των προσπαθειών που καταβάλλει η Τουρκία και άλλοι περιφερειακοί εταίροι για τις διάφορες πτυχές της κρίσης, ιδιαίτερα τις ανθρωπιστικές πτυχές, και ότι θα εργαστεί μαζί τους για την επίλυση της κατάστασης στη Συρία· καλεί την Τουρκία και την ΕΕ να επισπεύσουν το συντονισμό των εξωτερικών τους πολιτικών και ενθαρρύνει θερμά τη συνέχιση των συντονισμένων προσπαθειών για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού και της ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική·

11. εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία των αρχών της Υεμένης να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση διπλωματών της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Sana’a στις 22 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, και πρέσβεων μελών του Συμβουλίου του Κόλπου, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών· καλεί τις αρχές της Υεμένης να σεβαστούν τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις·

12. καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της 3ης Ιουνίου κατά του Προέδρου Saleh· καλεί όλα τα μέρη να θέσουν τέρμα στις εχθροπραξίες και να τηρήσουν μία μόνιμη παύση των εχθροπραξιών· παρακινεί τις αρχές της Υεμένης να δεσμευτούν για μία σωστή και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική αλλαγή σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

13. καλεί τη Σαουδική Αραβία να ακολουθήσει το πρόγραμμα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για τον τερματισμό της πολιτικής κρίσης, δεόντως τροποποιημένο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Saleh βρίσκεται εκτός χώρας για λόγους υγείας και να τον πείσει ότι για τους ίδιους λόγους υγείας δεν θα πρέπει να επιστρέψει και ότι η περίοδος των δύο μηνών θα πρέπει να αρχίσει τώρα μετά την παρέλευση της οποίας θα πρέπει να σχηματισθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον αντιπρόεδρο ο οποίος θα κηρύξει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σύμφωνα με το Σύνταγμα της Υεμένης·

14. ανησυχεί για την απουσία εκθέσεων προόδου της επιτροπής υψηλού επιπέδου που διορίστηκε από την κυβέρνηση της Υεμένης για τη διερεύνηση των επιθέσεων κατά διαδηλωτών στις 18 Μαρτίου στη Sana’a, όπου σκοτώθηκαν 54 άτομα και περισσότεροι των 300 τραυματίστηκαν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να στηρίξει τις εκκλήσεις για διεθνή ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό αυτό·

15. χαιρετίζει την αποστολή της υπηρεσίας του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Υεμένη, η οποία αξιολόγησε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και θα προβεί σε συστάσεις στην κυβέρνηση της Υεμένης και στη διεθνή κοινότητα· χαιρετίζει το αίτημα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να αποστείλει πάραυτα διερευνητική αποστολή στη Συρία· παροτρύνει τις συριακές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιτρέψει την είσοδο σε αυτή την αποστολή·

16. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις ειρηνικές δημοκρατικές προσδοκίες των λαών της Συρίας και της Υεμένης, να επανεξετάσουν περαιτέρω τις πολιτικές τους για τις χώρες αυτές, να σεβαστούν τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για την εξαγωγή των όπλων, και να είναι σε επιφυλακή για να συνδράμουν, σε περίπτωση σοβαρής δέσμευσης των εθνικών αρχών, στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές·

17. χαιρετίζει την άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης (‘πράξης εθνικής ασφάλειας’) στο Μπαχρέιν καθώς και την έκκληση του Βασιλιά Hamad Bin Isa al-Khalifa για εθνικό διάλογο· τονίζει ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ευρύς, ειρηνικός και ουσιαστικός διάλογος που θα οδηγήσει σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων χωρίς αποκλεισμούς· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και κανόνες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· παροτρύνει τις αρχές του Μπαχρέιν να μην επιβάλλουν την ποινή του θανάτου στους διαδηλωτές·

18. ανησυχεί για τις καταγγελίες κρατήσεων, βασανιστηρίων, εκφοβισμού και δικών σε βάρος επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου στο Μπαχρέιν· καταδικάζει τη δίωξη γιατρών και νοσοκόμων οι οποίοι κατηγορούνται για την περίθαλψη ατόμων που είχαν πληγωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να ελευθερώσουν όλο το ιατρικό προσωπικό που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

19. στηρίζει απερίφραστα τη δέσμευση της ΕΕ να προστατεύσει τους Λίβυους αμάχους, και να εντατικοποιήσει την άσκηση πιέσεων στο καθεστώς της Λιβύης, καθώς και να στηρίξει την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού λιβυκού κράτους· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να επισπεύσει τις κυρώσεις της κατά του καθεστώτος προσθέτοντας έξι λιμενικές αρχές που τελούν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος στον κατάλογο για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων·

20. χαιρετίζει το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 27 Ιουνίου 2011 κατά του Muammar Abu Minya Gaddafi, του Saif Al Islam Gaddafi και του Abdullah Al Sanousi και παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν συμμετέχουν στο Καταστατικό της Ρώμης, να εφαρμόσουν πλήρως τα εντάλματα αυτά·

21. χαιρετίζει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στο Μαρόκο, και συγκεκριμένα την προτεινόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση που έχει υποβληθεί σε δημοψήφισμα ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για το άνοιγμα του καθεστώτος, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα στο Μαρόκο να λάβουν ενεργό μέρος σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής· επισημαίνει ότι το Μαρόκο ήταν η πρώτη χώρα στην περιοχή που έλαβε το ‘προηγμένο καθεστώς’ στις σχέσεις με την ΕΕ·

22. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Αλγερίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και την εξασφάλιση καλύτερης διακυβέρνησης της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της άρσης του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και της προγραμματιζόμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρή δέσμευση των αλγερινών αρχών σε αυτή τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, η οποία θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να αποφεύγονται οι εντάσεις και η βία·

23. χαιρετίζει τη δέσμευση στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Ιορδανία, και ιδιαίτερα την αναθεώρηση του Συντάγματος και το έργο της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου· συγχαίρει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές της Ιορδανίας και τονίζει την ανάγκη για συγκεκριμένη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι η ΕΕ συμφωνεί να δοθεί στην Ιορδανία εταιρική σχέση ‘προηγμένου καθεστώτος’ το 2010·

24. χαιρετίζει τη δημοκρατική αλλαγή στην Αίγυπτο και την Τυνησία, ως συνέπεια της «Αραβικής Άνοιξης»· στηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσδοκίες του λαού για ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία· καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για τη διατήρηση και ενθάρρυνση της διαδικασίας πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή·

25. σημειώνει ότι οι εκλογές για μία Συντακτική Συνέλευση στην Τυνησία μετατέθηκαν από τις 24 Ιουλίου στις 23 Οκτωβρίου, διότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη διοργάνωση της ψηφοφορίας· στηρίζει το αίτημα διαφόρων πολιτικών κομμάτων και ομάδων νέων στην Αίγυπτο για την εκπόνηση νέου συντάγματος πριν από τις κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές και ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν για τις εκλογές·

26. τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τις αρχές· παροτρύνει τις αρχές να παράσχουν αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία για τα θρησκευτικά δόγματα στις χώρες τους και να διασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των μελών θρησκευτικών δογμάτων·

27. στηρίζει ανεπιφύλακτα τη θέση του Συμβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις στις νότιες γειτονικές χώρες· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών να συνοδεύσουν και να στηρίξουν συγκεκριμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις που έχουν δεσμευτεί ουσιαστικά σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τις κοινωνίες των πολιτών· χαιρετίζει τη σύσταση ομάδας έκτακτης ανάγκης για τις χώρες της Νότιας Μεσογείου από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής·

28. χαιρετίζει τις ανακοινώσεις για νέα ανταπόκριση στη μεταβαλλόμενη γειτονία και για διάλογο για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου· καλεί τις χώρες της Νότιας Μεσογείου να εγκρίνουν ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων τους, ιδιαίτερα σε αυτό το μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον·

29. χαιρετίζει την ‘εταιρική σχέση της Deauville’ με τους ανθρώπους της περιοχής που ξεκίνησαν τα μέλη του G8· επισημαίνει ότι οι πρώτες «χώρες εταιρικής σχέσης» θα είναι η Αίγυπτος και η Τυνησία, αλλά ότι τα μέλη του G8 είναι έτοιμα να επεκτείνουν αυτή την εταιρική σχέση σε όλες τις χώρες στην περιοχή που δεσμεύονται για μία μετάβαση σε ελεύθερες, δημοκρατικές και ανεκτικές κοινωνίες·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές σχέσεις και την πολιτική ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Υεμένης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μαρόκου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ιορδανίας, την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.