Päätöslauselmaesitys - B7-0449/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0449/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä

4.7.2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0389/2011

Menettely : 2011/2756(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0449/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0449/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0449/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista ja etenkin 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Egyptistä, Libyasta ja Tunisiasta,

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 hyväksymänsä mietinnön Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon,

–   ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – eteläinen ulottuvuus,

   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan 18., 22., 24. ja 26. maaliskuuta, 23. huhtikuuta sekä 6. ja 11. kesäkuuta 2011 antamat julkilausumat Syyriasta, 10., 12. ja 18. maaliskuuta, 27. huhtikuuta, 11., 26. ja 31. toukokuuta sekä 3. kesäkuuta 2011 antamat julkilausumat Jemenistä ja 10., 12. ja 18. maaliskuuta, 3. toukokuuta ja 1. heinäkuuta 2011 antamat julkilausumat Bahrainista,

   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan 29. huhtikuuta 2011 EU:n puolesta antaman julkilausuman Syyriasta,

   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2011 annetun tiedonannon "Muuttoliikettä, liikkuvuutta ja turvallisuutta koskeva vuoropuhelu eteläisen Välimeren maiden kanssa" ja 25. toukokuuta 2011 annetun yhteisen tiedonannon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten",

–   ottaa huomioon 24. ja 25. maaliskuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 23. ja 24. kesäkuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julkilausuman eteläisestä naapurialueesta,

–   ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston 29. huhtikuuta 2011 antaman päätöslauselman Syyriasta,

–   ottaa huomioon Syyriasta 9. toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP, 23. toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/302/YUTP ja 23. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/367/YUTP,

–   ottaa huomioon ulkosuhteiden neuvoston 23. toukokuuta ja 20. kesäkuuta 2011 hyväksymät päätelmät,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 3. kesäkuuta 2011 antaman julkilausuman Syyriasta,

   ottaa huomioon ihmisoikeusvaltuutetun 14. kesäkuuta 2011 antaman väliaikaisen raportin Syyriasta,

–   ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1990 tehdyn YK:n yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Syyria on,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kuten muissa arabimaissa, mielenosoittajat Syyriassa ja Jemenissä ovat rauhanomaisesti ilmaisseet oikeutetut demokraattiset pyrkimyksensä ja tuoneet näkyviin kansan voimakkaat vaatimukset, jotka koskevat poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, joiden tavoitteena on saavuttaa todellinen demokratia, torjua korruptiota ja nepotismia sekä varmistaa oikeusvaltion periaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, kaventaa sosiaalisia eroja ja luoda paremmat taloudelliset ja sosiaaliset olot,

B.  ottaa huomioon, että näissä maissa hallitukset ovat vastanneet vaatimuksiin lisäämällä väkivaltaisia sortotoimia; ottaa huomioon Syyrian ja Jemenin turvallisuusjoukkojen mielenosoittajiin kohdistaman kohtuuttoman voimankäytön, josta on aiheutunut ihmishenkien menetyksiä ja vakavia loukkaantumisia ja jonka seurauksena mielenosoittajia on vangittu, ja ottaa huomioon, että tämä on vastoin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka sopimuspuolia Syyria ja Jemen ovat,

C. ottaa huomioon mielenosoitusten alkaneen Syyrian eteläosassa sijaitsevasta Daraan kaupungista ja levinneen sieltä koko maahan; ottaa huomioon, että Syyrian armeija on saartanut Daraan ja useita muita kaupunkeja; ottaa huomioon, että eräiden tietojen mukaan yli 1 100 henkilöä on surmattu ja jopa 10 000 henkilöä on pidätetty mielivaltaisesti,

D. ottaa huomioon äskettäin maailmanlaajuisesti välitetyt järkyttävät videofilmit mielivaltaisesti pidätetyistä syyrialaislapsista, joita on kidutettu tai pahoinpidelty pidätysaikana johtaen joissakin tapauksissa lasten kuolemaan, kuten 13-vuotiaan pojan Hamza al-Khateebin tapauksessa; ottaa huomioon, että mielenosoittajien tulittaminen kovilla panoksilla on YK:n lastenjärjestön Unicefin 31. toukokuuta 2011 antaman ilmoituksen mukaan johtanut jo ainakin 30 lapsen kuolemaan,

E.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välinen assosiaatiosopimus on edelleen allekirjoittamatta; ottaa huomioon, että sopimuksen allekirjoittamista on lykätty Syyrian pyynnöstä lokakuusta 2009 lähtien; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on olennainen osa tätä sopimusta,

F.  ottaa huomioon, että Jemen on Lähi-idän köyhin valtio, jossa esiintyy laajalti aliravitsemusta, jonka öljyvarat ovat hupenemassa, jonka väestö on kasvussa, jonka keskushallinto on heikko, jolla on kasvava pula vedestä ja joka on investoinut hyvin vähän maan talouteen; ottaa huomioon, että Jemenin valtion hajoaminen osiin on vakava huolenaihe hauraan aselevon oltua voimassa helmikuusta lähtien pohjoisosan shiia-kapinallisten ja etelässä toimivan separatistiliikkeen välillä, ja että raporttien mukaan monet al-Qaida-taistelijat käyttävät Jemeniä täydennysalueena,

G. ottaa huomioon, että presidentti Ali Abdullah Saleh, joka loukkaantui pommi-iskussa ja on sairaalahoidossa Saudi-Arabiassa, on kieltäytynyt allekirjoittamasta valtapuolueen ja oppositiokoalition hyväksymää, poliittista siirtymäkautta koskevaa Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitetta,

H. ottaa huomioon, että Bahrainiin julistettiin kansallinen hätätila 1. kesäkuuta ja kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa kehotti ryhtymään kansalliseen vuoropuheluun, joka käynnistettiin 2. heinäkuuta,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on toistuvasti vakuuttanut olevansa sitoutunut uskonnon, omantunnon ja ajatuksen vapauteen ja korostanut, että hallituksilla on velvollisuus taata nämä vapaudet kaikkialla maailmassa,

1.  tuomitsee jyrkästi sen, että turvallisuusjoukot ovat tukahduttaneet väkivaltaisesti rauhanomaisia mielenosoituksia Syyriassa ja Jemenissä, ja ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; ilmaisee solidaarisuutensa näiden maiden kansalaisia kohtaan, antaa tunnustusta heidän rohkeudelleen ja päättäväisyydelleen ja tukee voimakkaasti heidän oikeutettuja demokraattisia pyrkimyksiään;

2.  kehottaa Syyrian ja Jemenin viranomaisia pidättymään väkivallan käytöstä mielenosoittajia vastaan ja kunnioittamaan heidän oikeuttaan kokoontua vapaasti; korostaa, että kuolemantapauksista ja loukkaantumisista vastuussa olevat olisi saatava vastaamaan teoistaan oikeuden edessä; kehottaa viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit, ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat, takaamaan sananvapauden ja yhdistymisvapauden lainsäädännössä ja käytännössä, tehostamaan toimia korruption torjumiseksi, turvaamaan vähemmistöjen tasavertaiset oikeudet, varmistamaan viestintävälineiden, kuten internetin ja matkapuhelinten, käyttömahdollisuudet ja takaamaan mahdollisuuden seurata riippumattomia tiedotusvälineitä;

3.  korostaa, että valtion omiin kansalaisiinsa kohdistamasta väkivallan käytöstä on koiduttava suoria seurauksia sen kahdenvälisiin suhteisiin Euroopan unioniin; muistuttaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa siitä, että unionilla on käytettävissään monenlaisia keinoja tällaisen toiminnan lopettamiseksi, muun muassa omaisuuden jäädyttäminen ja matkustuskielto; muistuttaa kuitenkin, että tällainen kahdenvälisten suhteiden tarkistaminen ei saisi koskaan vaikuttaa kohdemaiden kansalaisten elämään;

4.  kehottaa Syyrian ja Jemenin viranomaisia reagoimaan pikaisesti monien tahojen esittämiin pyyntöihin demokraattisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista uudistuksista; ilmaisee vankan tukensa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäville uudistuksille Syyriassa ja Jemenissä; painottaa, että Syyrian ja Jemenin nykyiset kriisit voidaan ratkaista ainoastaan käynnistämällä viipymättä ja ehdoitta avoin ja rakentava poliittinen prosessi sekä vuoropuhelu, johon osallistuvat kaikki demokraattiset poliittiset voimat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat;

5.  tuomitsee voimakkaasti väkivallan kiihtymisen Syyriassa ja jatkuvat vakavat ihmisoikeusrikkomukset; pahoittelee, että 21. huhtikuuta lopetettua hätätilaa ei ole poistettu käytännössä, että presidentti Assadin ilmoittamia uudistuksia ei ole toteutettu ja että poliittiset vangit ovat edelleen pidätettyinä huolimatta presidentin äskettäin ilmoittamasta armahduksesta; kehottaa Syyrian viranomaisia lopettamaan konfliktialueiden kaupunkien saarron viipymättä ja sallimaan humanitaarisille järjestöille välittömästi esteettömän pääsyn niihin;

6.  kehottaa Syyrian viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki mielenosoitusten tukahduttamisen tai tähän liittyvien tapahtumien yhteydessä pidätetyt lapset, tutkimaan perinpohjaisesti ilmoitetut tapaukset lapsiin kohdistetusta väkivallasta ja lopettamaan lasten pidättämisen ja heihin kohdistetun väkivallan sekä muut lasten oikeuksien rikkomukset;

7.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen määrätä Syyriaa ja siviiliväestön väkivaltaisesta painostamisesta vastuullisia koskevia rajoittavia toimenpiteitä, keskeyttää uusien kahdenvälisten yhteistyöohjelmien valmistelutoimet, keskeyttää Syyrian viranomaisten kanssa osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa ja MEDA-välinettä toteutettavat kahdenväliset ohjelmat, kehottaa Euroopan investointipankkia olemaan toistaiseksi hyväksymättä uusia rahoitustoimia Syyriassa, harkita Syyrialle myönnettävän unionin lisäavun keskeyttämistä maan tapahtumien valossa ja olla ryhtymättä Syyrian kanssa tehtävää assosiaatiosopimusta koskeviin lisätoimiin;

8.  tukee voimakkaasti EU:n ja sen kansainvälisen yhteisön kumppaneiden diplomaattisia ponnisteluita, joilla pyritään varmistamaan, että YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee Syyrian jatkuvat väkivaltaisuudet, ja kehottaa Syyrian viranomaisia täyttämään Syyrian kansan oikeutetut toiveet; pahoittelee, että nämä pyrkimykset eivät ole toistaiseksi onnistuneet ja ratkaisua ei ole löydetty eikä turvallisuusneuvosto ole ottanut asiaan kantaa; kehottaa turvallisuusneuvoston vakinaisia jäseniä Venäjää ja Kiinaa, jotka ovat ilmaisseet varauksensa, varmistamaan, että turvallisuusneuvosto voi reagoida Syyrian tilanteeseen riittävällä tavalla; pyytää EU:n korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa vakuuttamaan molempien maiden viranomaiset siitä, että turvallisuusneuvoston olisi voitava huolehtia velvollisuuksistaan;

9.  kehottaa Syyrian viranomaisia päästämään maahan ulkomaisen lehdistön ja YK:n riippumattomat tarkkailijat, jotka voisivat vahvistaa tiedot, joiden mukaan "aseelliset äärivoimat" tulittavat ensin turvallisuusjoukkoja, mikä on hallituksen peruste meneillään olevalle sietämättömälle verenvuodatukselle;

10. panee tyytyväisenä merkille EU:n antaman tunnustuksen kriisin eri näkökohtiin, erityisesti humanitaarisiin näkökohtiin, liittyville Turkin ja muiden alueellisten kumppanien ponnisteluille, ja aikoo toimia yhdessä niiden kanssa Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi; kehottaa Turkkia ja EU:ta tehostamaan ulkopolitiikkojensa koordinointia ja kannustaa voimakkaasti ryhtymään yhteisiin ponnisteluihin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan demokratisoitumisen ja kehityksen tukemiseksi;

11. pahoittelee, että Jemenin viranomaiset eivät kyenneet varmistamaan diplomaattien turvallista kulkua Arabiemiraattien liiton Sana'an suurlähetystöstä 22. toukokuuta, mukaan lukien Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) pääsihteeri sekä GCC:n jäsenten, EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain suurlähettiläät; kehottaa Jemenin viranomaisia noudattamaan diplomaattisuhteita koskevaa Wienin yleissopimusta;

12. tuomitsee voimakkaasti Jemenin äskettäiset iskut, mukaan lukien 3. kesäkuuta tehty isku presidentti Salehia vastaan; kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan vihollisuudet ja noudattamaan pysyvää tulitaukoa; kehottaa Jemenin viranomaisia sitoutumaan hallittuun ja osallistavaan poliittiseen siirtymäkauteen GCC:n aloitteen mukaisesti;

13. kehottaa Saudi-Arabiaa noudattamaan poliittisen kriisin ratkaisemista koskevaa GCC:n suunnitelmaa sen muutetussa muodossa, jossa otetaan huomioon, että presidentti Saleh on ulkomailla terveyssyistä, ja vakuuttamaan presidentti Saleh siitä, että samoista terveyssyistä hänen ei pitäisi palata maahan ja nyt olisi käynnistettävä kahden kuukauden ajanjakso, jonka päätyttyä olisi muodostettava uusi kansallisen yhtenäisyyden hallitus nykyisen varapresidentin johdolla, joka kutsuu vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit Jemenin perustuslain mukaisesti;

14. on huolestunut siitä, että Jemenin hallituksen nimittämä korkean tason komitea, jonka on määrä tutkia mielenosoittajiin Sana'assa 18. maaliskuuta kohdistetut hyökkäykset, joissa kuoli 54 ja loukkaantui yli 300 henkilöä, ei ole laatinut asiaa koskevia raportteja; toistaa kehotuksensa EU:n korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle tukea pyyntöjä tutkia kyseinen tapaus kansainvälisen riippumattoman tutkimuksen avulla;

15. panee tyytyväisenä merkille YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston vierailun Jemeniin, jonka aikana arvioidaan maan ihmisoikeustilanne ja annetaan suosituksia Jemenin hallitukselle ja kansainväliselle yhteisölle; panee tyytyväisenä merkille YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston pyynnön lähettää kiireellisesti valtuuskunta tiedonhankintamatkalle Syyriaan; kehottaa Syyrian viranomaisia toimimaan täydessä yhteistyössä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa ja sallimaan tämän tiedonhankintamatkan;

16. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Syyrian ja Jemenin kansojen rauhanomaisia demokraattisia pyrkimyksiä, tarkistamaan politiikkaansa näiden maiden suhteen, noudattamaan EU:n käytännesääntöjä aseiden viennistä ja olemaan valmiina auttamaan konkreettisten poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistussuunnitelmien toteuttamisessa näissä maissa, jos kansalliset viranomaiset sitoutuvat vakavasti asiaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että kansallinen hätätila on lopetettu Bahrainissa ja kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa on kehottanut ryhtymään kansalliseen vuoropuheluun; korostaa, että olisi käynnistettävä laaja-alainen, rauhanomainen ja rakentava vuoropuhelu, joka johtaa osallistavaan uudistusprosessiin; kehottaa Bahrainin viranomaisia noudattamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevissa kysymyksissä asiaa koskevia kansainvälisiä normeja ja standardeja; kehottaa Bahrainin viranomaisia olemaan panematta täytäntöön kuolemanrangaistusta mielenosoittajille;

18. on huolestunut lääketieteen harjoittajien pidätyksiä, kidutusta, pelottelua ja oikeudenkäyntejä koskevista tiedoista Bahrainissa; tuomitsee niiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien syytetoimet, joita syytetään Bahrainin mielenosoituksissa haavoittuneiden hoidosta; kehottaa Bahrainin viranomaisia vapauttamaan kaikki mielenosoitusten aikana pidätetyt lääketieteen harjoittajat;

19. ilmaisee vahvan tukensa EU:n sitoumukselle suojella Libyan kansalaisia, myös tehostamalla Libyan hallintoon kohdistettavaa painetta, ja tukea Libyan demokraattisen valtion rakentamista; panee tyytyväisenä merkille EU:n päätöksen koventaa Libyan hallinnolle asettamiaan seuraamuksia lisäämällä kuusi hallinnon alaisuudessa toimivaa satamaviranomaista varojen jäädyttämistä koskevaan EU:n luetteloon;

20. panee tyytyväisenä merkille Kansainvälisen rikostuomioistuimen 27. kesäkuuta 2011 antaman pidätysmääräyksen Muammar Abu Minya Gaddafista, Saif Al Islam Gaddafista ja Abdullah Al Sanousista, ja kehottaa kaikkia valtioita, myös valtioita, jotka eivät ole Rooman perussäännön sopimuspuolia, panemaan pidätysmääräyksen täysimääräisesti täytäntöön;

21. panee tyytyväisenä merkille Marokon uudistusprosessin ja erityisesti ehdotetun perustuslakiuudistuksen, josta on määrä järjestää kansanäänestys, askeleena oikeaan suuntaan kohti hallinnon avaamista, uudenaikaistamista ja demokratiaa; kehottaa Marokon poliittisia puolueita osallistumaan aktiivisesti tähän muutosprosessiin; panee merkille, että Marokko on alueen ensimmäinen maa, jolle on myönnetty "edistyneen asema" suhteissa EU:hun;

22. panee tyytyväisenä merkille Algerian presidentin ilmoittamat aloitteet nopeuttaa maan demokratisoitumista ja varmistaa maan tehokkaampi hallinto, mukaan lukien hätätilan poistaminen ja suunniteltu perustuslakiuudistus; korostaa, että Algerian viranomaisten on sitouduttava vahvasti tähän uudistusprosessiin, jonka olisi oltava osallistava, jotta vältetään jännitteet ja väkivaltaisuudet;

23. panee tyytyväisenä merkille Jordanian poliittiset uudistukset ja etenkin perustuslain uudelleentarkastelun sekä kansallisesta vuoropuhelusta vastaavan komitean työn; on tyytyväinen Jordanian viranomaisten ponnisteluihin ja painottaa, että uudistukset on toteutettava käytännössä; panee merkille, että EU myönsi Jordanialle "edistyneen kumppanin aseman" vuonna 2010;

24. ilmaisee tyytyväisyytensä "arabikeväästä" seuranneisiin demokraattisiin siirtymäkausiin Egyptissä ja Tunisiassa; tukee voimakkaasti kansan toiveita päästä osallisiksi vapaudesta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta; kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistelujaan pitääkseen yllä ja rohkaistakseen poliittista uudistusprosessia Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa;

25. panee merkille, että Tunisian perustuslakia säätävän kansankokouksen vaaleja, jotka oli määrä järjestää 24. heinäkuuta, on lykätty ja ne järjestetään 23. lokakuuta, koska tarvitaan lisää aikaa vaalijärjestelyihin; tukee Egyptin eri poliittisten puolueiden ja nuorisoryhmien pyyntöjä, joiden mukaan ennen parlamentti- ja presidentinvaalien järjestämistä olisi laadittava uusi perustuslaki ja poliittisilla puolueilla tulisi olla enemmän aikaa valmistautua vaaleihin;

26. korostaa, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on perusihmisoikeus, joka viranomaisten olisi taattava; kehottaa viranomaisia suojelemaan luotettavasti ja tehokkaasti maidensa uskontokuntia ja varmistamaan eri uskontokuntien jäsenten henkilökohtaisen turvallisuuden ja fyysisen koskemattomuuden;

27. tukee voimakkaasti neuvoston kantaa, jonka mukaan Euroopan naapuruuspolitiikan avulla on pystyttävä vastaamaan eteläisen naapurialueen tuomiin uusiin haasteisiin; panee tyytyväisenä merkille EU:n ja jäsenvaltioiden halukkuuden kannattaa ja tukea poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin aidosti sitoutuneiden hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan konkreettisia toimia; panee tyytyväisenä merkille EU:n korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan perustaman eteläisen Välimeren maita tarkastelevan työryhmän;

28. ilmaisee tyytyväisyytensä tiedonantoihin uudesta strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten sekä muuttoliikettä, liikkuvuutta ja turvallisuutta koskevasta vuoropuhelusta eteläisen Välimeren maiden kanssa; kehottaa eteläisen Välimeren maita noudattamaan yhdennettyä toimintatapaa rajojensa valvonnan suhteen erityisesti tässä muuttuvassa poliittisessa asiayhteydessä;

29. on tyytyväinen G8-ryhmän jäsenten perustamaan Deauvillen kumppanuuteen alueen kansojen kanssa; panee merkille, että ensimmäiset kumppanuusmaat ovat Egypti ja Tunisia, mutta G8-ryhmän jäsenet ovat jo valmiita laajentamaan tätä kumppanuutta kaikkiin niihin alueen maihin, jotka ovat käynnistäneet siirtymäkauden kohti avoimia, demokraattisia ja suvaitsevia yhteiskuntia;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, Jemenin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Marokon kuningaskunnan siirtymäkauden kansalliselle neuvostolle, hallitukselle ja parlamentille, Algerian demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Jordanian kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Egyptin arabitasavallan hallitukselle, Tunisian tasavallan hallitukselle, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille sekä Välimeren unionin pääsihteerille.