Propunere de rezoluţie - B7-0449/2011Propunere de rezoluţie
B7-0449/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord

4.7.2011

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0389/2011

Procedură : 2011/2756(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0449/2011
Texte depuse :
B7-0449/2011
Texte adoptate :

B7‑0449/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Siria, Yemen şi Bahrain, în special rezoluţia din 7 aprilie 2011,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Egipt, Libia şi Tunisia,

–   având în vedere raportul său din 24 martie 2011 privind relaţiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 7 aprilie 2011 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică,

   având în vedere declaraţiile Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei referitoare la Siria din 18 martie, 22 martie, 24 martie, 26 martie, 23 aprilie, 6 iunie şi 11 iunie 2011 şi la Yemen din 10 martie, 12 martie, 18 martie, 27 aprilie, 11 mai, 26 mai, 31 mai şi 3 iunie 2011 şi referitoare la Bahrain din 10 martie, 12 martie, 18 martie, 3 mai şi 1 iulie 2011,

   având în vedere declaraţia Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei efectuată în numele UE referitoare la Siria 29 aprilie 2011,

   având în vedere Comunicarea intitulată „Un dialog cu ţările sud-mediteraneene privind migraţia, mobilitatea şi securitatea” de la 24 mai 2011 şi Comunicarea comună intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din ţările vecine” din 25 mai 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 24-25 martie 2011,

–   având în vedere declaraţia din 23-24 iunie 2011 a Consiliului European privind vecinătatea sudică,

–   având în vedere rezoluţia privind Siria din 29 aprilie 2011 a Consiliului pentru Drepturile Omului,

–   având în vedere Deciziile Consiliului 2011/273/PESC din 9 mai 2011, 2011/302/PESC din 23 mai 2011 şi 2011/367/CFSP din 23 iunie privind Siria,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 mai şi 20 iunie 2011,

–   având în vedere declaraţia Secretarului General al ONU din 3 iunie 2011 privind Siria,

   având în vedere raportul preliminar al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului privind Siria din 14 iunie 2011,

–   având în vedere Convenţia Naţiunilor Unite din 1990 referitoare la drepturile copilului la care Siria este parte,

–   având în vedere Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) din 1966,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, urmând exemplul altor ţări arabe, demonstranţii din Siria şi Yemen au exprimat în mod paşnic aspiraţii democratice legitime şi o puternică cerere populară de reforme politice, economice şi sociale care să aibă drept scop realizarea unei democraţii veritabile, combaterea corupţiei şi a nepotismului, asigurarea respectării statului de drept, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi reducerea inegalităţilor sociale şi crearea unor condiţii economice şi sociale mai bune;

B.  întrucât guvernele ţărilor respective au reacţionat cu o creştere a represiunilor violente; întrucât folosirea excesivă a forţei împotriva protestatarilor de către forţele de securitate din Siria şi Yemen a dus la multe pierderi de vieţi, la rănirea şi la încarcerarea unor persoane şi încalcă Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP), la care Siria şi Yemenul sunt părţi;

C. întrucât demonstraţiile din Siria au început în oraşul Daraa, aflat în sudul ţării, iar apoi s-au extins în toată ţara; întrucât armata siriană a asediat oraşul Daraa şi mai multe alte oraşe; întrucât se pare că peste 1100 de persoane au fost ucise şi până la 10 000 de persoane au fost reţinute în mod arbitrar;

D. întrucât imagini video recent difuzate în întreaga lume arată imagini impresionante cu copii sirieni reţinuţi în mod arbitrar, victime ale torturii sau relelor tratamente pe durata detenţiei, care în unele cazuri au condus la deces, cum a fost cazul lui Hamza al-Khateeb, un băiat de 13 ani; întrucât, în plus, folosirea de muniţie adevărată împotriva demonstranţilor a cauzat deja moartea a cel puţin 30 de copii, după cum a raportat UNICEF, agenţia ONU pentru copii, la 31 mai 2011,

E.  întrucât acordul de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Arabă Siriană, pe de altă parte, nu a fost încă semnat; întrucât semnarea acestui acord a fost amânată la cererea Siriei încă din octombrie 2009; întrucât respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie o parte esenţială a acestui acord;

F.  întrucât Yemenul este cea mai săracă ţară din Orientul Mijlociu, cu o malnutriţie foarte răspândită, cu rezerve de petrol din ce în ce mai reduse, cu o populaţie în creştere, cu un guvern central slab, cu o lipsă din ce în ce mai mare de apă şi cu investiţii reduse în economia ţării; întrucât există temeri serioase privind dezintegrarea statului yemenit, date fiind armistiţiul fragil care există din februarie cu rebelii şiiţi din nord, o mişcare secesionistă în sud dar şi existenţa multor luptători al-Quaida care se pare că folosesc Yemenul ca teritoriul de refugiu;

G. întrucât preşedintele Ali Abdullah Saleh, care a fost rănit într-un atac cu bombă şi care primeşte tratament medical în Arabia Saudită, a refuzat să semneze iniţiativa Consiliului de Cooperare al Golfului privind tranziţia politică acceptată de partidul de la putere şi de coaliţia din opoziţie;

H. întrucât starea de urgenţă naţională din Bahrain a fost ridicată la 1 iunie, iar Regele Hamad Bin Isa al-Khalifa a făcut apel la dialog naţional, care a început la 2 iulie;

I.   întrucât Uniunea Europeană şi-a exprimat în repetate rânduri angajamentul faţă de libertatea religioasă, libertatea de conştiinţă şi libertatea de gândire şi a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăţi în întreaga lume,

1.  condamnă ferm represiunea violentă de către forţele de securitate a demonstranţilor paşnici din Siria şi Yemen şi îşi prezintă condoleanţele familiilor victimelor; îşi exprimă solidaritatea cu popoarele acestor ţări, salută curajul şi hotărârea acestora şi sprijină cu tărie aspiraţiile democratice legitime ale acestora;

2.  îndeamnă autorităţile din Siria şi Yemen să oprească folosirea violenţei împotriva protestatarilor şi să respecte dreptul acestora de a se întruni în mod liber; subliniază că cei care se fac responsabili de pierderea de vieţi şi de rănirea unor persoane ar trebui traşi la răspundere şi aduşi în faţa justiţiei; invită autorităţile să elibereze imediat toţi deţinuţii politici, toţi apărătorii drepturilor omului, toţi jurnaliştii şi toţi demonstranţii paşnici, să consacre libertatea de exprimare şi de asociere în legislaţie şi în practică, să intensifice măsurile de combatere a corupţiei, să garanteze minorităţilor drepturi egale, să asigure accesul la mijloacele de comunicare, precum internetul şi telefonia mobilă, şi să asigure accesul la mijloace independente de comunicare în masă;

3.  subliniază că folosirea violenţei de către un stat împotriva propriei populaţii trebuie să aibă consecinţe directe asupra relaţiilor sale bilaterale cu Uniunea Europeană; aminteşte Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei că UE poate folosi numeroase instrumente pentru a descuraja astfel de măsuri, precum îngheţarea activelor sau interzicerea călătoriilor; aminteşte însă că populaţia nu ar trebui să fie niciodată afectată de o astfel de revizuire a relaţiilor bilaterale;

4.  îndeamnă autorităţile siriene şi yemenite să răspundă rapid solicitărilor la scară largă cu privire la realizarea de reforme democratice, economice şi sociale; îşi exprimă sprijinul ferm faţă de reformele care au drept obiective democraţia, statul de drept şi dreptatea socială în Siria şi Yemen; subliniază că actuala criză din Siria şi Yemen poate fi soluţionată doar printr-un proces şi un dialog politic deschis şi edificator, care să aibă loc fără întârziere sau condiţii prealabile şi la care să participe toate forţele politice democratice şi societatea civilă;

5.  condamnă ferm escaladarea violenţelor în Siria şi încălcările serioase şi repetate ale drepturilor omului; regretă faptul că ridicarea stării de urgenţă la 21 aprilie nu este pusă în aplicare în teritoriu, că reformele anunţate de preşedintele Assad nu au fost puse în practică şi că prizonierii politici rămân în detenţie în ciuda amnistierii recente anunţate de preşedinte; îndeamnă autorităţile siriene să ridice fără întârziere starea de asediu asupra oraşelor afectate şi să permită accesul imediat şi nestingherit al agenţiilor umanitare şi al lucrătorilor acestora;

6.  îndeamnă autorităţile siriene să elibereze imediat toţi copiii arestaţi în cursul reprimării demonstraţiilor sau în cadrul evenimentelor colaterale, să investigheze minuţios cazurile raportate de violenţă împotriva copiilor şi să nu mai comită în viitor nicio arestare sau act de violenţă împotriva copiilor şi nicio altă încălcare a drepturilor copiilor;

7.  salută decizia Consiliului de a impune măsuri restrictive asupra Siriei şi a persoanelor responsabile pentru reprimarea violentă a populaţiei civile, de a suspenda toate preparativele pentru noi programe de cooperare bilaterală, de a suspenda programele bilaterale în curs cu autorităţile siriene desfăşurate în cadrul instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) şi al instrumentului MEDA, de a invita banca Europeană de Investiţii (BEI) să nu aprobe pentru moment noi operaţiuni de finanţare prin BEI în Siria, de a lua în calcul suspendarea asistenţei comunitare acordate Siriei în lumina evenimentelor şi de a nu continua acţiunile în direcţia acordului de asociere cu Siria;

8.  sprijină cu tărie eforturile diplomatice ale UE realizate împreună cu partenerii din comunitatea internaţională pentru a garanta că Consiliul de Securitate al ONU (UNSC) condamnă violenţele în desfăşurare în Siria şi îndeamnă autorităţile siriene să vină în întâmpinarea aspiraţiilor legitime ale poporului sirian; regretă faptul că aceste eforturi nu au avut succes până în prezent, că nu s-a putut prezenta o rezoluţie şi că Consiliul de Securitate al ONU nu a luat încă nicio poziţie; solicită Rusiei şi Chinei, statele membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU care şi-au exprimat rezerve, să se asigure că Consiliul de Securitate al ONU poate da un răspuns adecvat situaţiei din Siria; solicită Înaltului Reprezentant al Uniunii/Vicepreşedintelui Comisiei să convingă autorităţile ambelor ţări că Consiliului de Securitate al ONU ar trebui să fie în măsură să îşi asume responsabilităţile;

9.  solicită autorităţilor siriene să permită accesul în ţară pentru presa străină şi observatorii independenţi ai ONU, care să verifice acuzaţia că „grupuri armate de extremişti” deschid focul împotriva forţelor de securitate, acuzaţie care reprezintă justificarea regimului pentru baia de sânge inacceptabilă care are loc;

10. salută recunoaşterea de către UE a eforturilor depuse de Turcia şi de alţi parteneri din regiune privind diferite aspecte ale crizei, în special în ceea ce priveşte aspecte umanitare şi salută faptul că UE va conlucra cu aceste ţări pentru a soluţiona situaţia din Siria; solicită Turciei şi UE să îşi intensifice coordonarea în materie de politică externă şi încurajează puternic continuarea unor eforturi concertate în sprijinul democratizării şi al dezvoltării Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord;

11. regretă faptul că autorităţile yemenite nu au reuşit să asigure trecerea în siguranţă a diplomaţilor de la Ambasada Emiratelor Arabe Unite prin capitala Sanaa la 22 mai, inclusiv a Secretarului General al CCG, a ambasadorilor ţărilor membre ale CCG, ai UE, ai Marii Britanii şi ai Statelor Unite; solicită autorităţilor din Yemen să respecte Convenţia de la Viena referitoare la relaţiile diplomatice;

12. condamnă ferm recentele atacuri din Yemen, printre care atacul din 3 iunie împotriva preşedintelui Saleh; solicită tuturor părţilor să înceteze toate ostilităţile şi să respecte permanent încetarea focului; îndeamnă autorităţile yemenite să se angajeze într-o tranziţie politică ordonată şi cuprinzătoare, în concordanţă cu iniţiativa CCG;

13. solicită Arabiei Saudite să continue planul CCG pentru încheierea crizei politice, cu schimbările care se impun şi ţinând seama de faptul că preşedintele Saleh a părăsit ţara din motive de sănătate şi să îl convingă să nu se întoarcă în ţară, din aceleaşi motive de sănătate, iar perioada de două luni să înceapă acum şi la finalul ei să se formeze un guvern de uniune naţională sub conducerea actualului vicepreşedinte, care va cere alegeri libere şi corecte, conform constituţiei statului Yemen;

14. este preocupat de lipsa unor rapoarte intermediare din partea comisiei la nivel înalt numite de guvernul din Yemen pentru a investiga atacul împotriva protestatarilor de la Sanaa din 18 martie, în care 54 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 300 au fost rănite; reaminteşte apelul adresat Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei de a sprijini apelurile pentru realizarea unei anchete internaţionale independente asupra incidentului;

15. salută misiunea Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) în Yemen, care a evaluat situaţia drepturilor omului în ţară şi care va adresa recomandări guvernului din Yemen şi comunităţii internaţionale; salută cererea Consiliului pentru Drepturile Omului adresată OHCHR de a trimite urgent o misiune de informare în Siria; îndeamnă autorităţile siriene să coopereze pe deplin cu OHCHR şi să permită accesul acestei misiuni;

16. invită Uniunea Europeană şi statele sale membre să sprijine aspiraţiile democratice paşnice ale popoarelor din Siria şi Yemen, să-şi revizuiască politicile faţă de aceste ţări, să respecte Codul de conduită al UE privind exporturile de arme şi să fie gata să ajute, în cazul în care autorităţile naţionale îşi iau un angajament ferm, la implementarea unor agende concrete privind realizarea de reforme politice, economice şi sociale în aceste ţări;

17. salută ridicarea stării de urgenţă naţională în Bahrain, precum şi apelul la dialog naţional lansat de Regele Hamad Bin Isa al-Khalifa; subliniază că ar trebui să existe un dialog amplu, paşnic şi edificator care să conducă la un proces de reformă cuprinzător; solicită autorităţilor din Bahrain să acţioneze în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu standardele în materie de drepturile omului şi libertăţi fundamentale; cere autorităţilor din Bahrain să nu aplice protestatarilor pedeapsa cu moartea;

18. este preocupat de rapoartele privind situaţii de reţinere, torturare, intimidare şi judecare de către tribunale a cadrelor medicale din Bahrain; condamnă urmărirea doctorilor şi asistentelor medicale acuzate că au tratat persoane rănite în cursul protestelor din Bahrain; solicită autorităţilor din Bahrain să elibereze toţi membrii personalului medical arestaţi pe durata protestelor;

19. sprijină cu tărie angajamentul UE de a proteja cetăţenii libieni, inclusiv prin intensificarea presiunii asupra regimului libian, şi de a sprijini construirea unui stat libian democratic; salută decizia UE de a-şi înăspri sancţiunile împotriva regimului prin adăugarea pe lista UE privind îngheţarea activelor a şase noi autorităţi portuare aflate sub controlul regimului;

20. salută mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională la 27 iunie 2011 pe numele lui Muammar Abu Minyar Gaddafi, lui Saif Al Islam Gaddafi şi lui Abdullah Al Sanousi şi solicită tuturor statelor, inclusiv celor care nu au semnat Statutul de la Roma, să dea curs pe deplin mandatelor;

21. salută procesul de reforme care are loc în Maroc, în special propusa reformă constituţională care a făcut obiectul unui referendum, drept un pas în direcţia potrivită spre deschiderea regimului, modernizare şi democraţie; solicită partidelor politice din Maroc să ia parte în mod activ la acest proces de schimbare; remarcă faptul că Marocul a fost prima ţară din regiune căreia i s-a acordat un statut avansat în relaţiile cu UE;

22. salută iniţiativele anunţate de preşedintele Algeriei de a accelera procesul de democratizare şi de a asigura o mai bună guvernare a ţării, inclusiv ridicarea stării de urgenţă şi o reformă constituţională planificată; subliniază nevoia unui angajament ferm din partea autorităţilor algeriene faţă de acest proces de reforme, care ar trebui să fie unul cuprinzător, pentru a evita tensiunile şi violenţele;

23. salută reformele politice din Iordania, în special revizuirea constituţiei şi lucrările Comitetului pentru dialog naţional; laudă eforturile depuse de autorităţile iordaniene şi subliniază nevoia de a pune în aplicare în mod concret aceste reforme; remarcă faptul că UE a convenit să acorde Iordaniei parteneriat cu statut avansat în 2010;

24. salută tranziţia democratică din Egipt şi Tunisia, urmare a „primăverii arabe”; sprijină cu tărie aspiraţiile popoarelor spre libertate, drepturile omului şi democraţie; solicită comunităţii internaţionale să continue eforturile în direcţia susţinerii şi încurajării procesului de reformă politică din ţările din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu;

25. remarcă faptul că alegerile pentru adunarea constitutivă din Tunisia au fost amânate din 24 iulie pentru 23 octombrie, din cauză că este nevoie de mai mult timp pentru organizarea votului; sprijină cererea adresată de mai multe partide politice şi grupuri de tineri din Egipt de a se redacta o nouă constituţie înainte de alegerile parlamentare şi prezidenţiale şi ca partidele politice să aibă mai mult timp pentru a se pregăti pentru alegeri;

26. subliniază că dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie este un drept fundamental al omului, care ar trebui garantat de autorităţi; solicită autorităţilor să asigure o protecţie de încredere şi eficace pentru confesiunile religioase din ţările lor şi să garanteze siguranţa personală şi integritatea fizică a membrilor confesiunilor religioase;

27. sprijină cu tărie poziţia Consiliului conform căreia politica europeană de vecinătate va trebui să se ridice la înălţimea noilor provocări din vecinătatea sudică; salută angajamentul UE şi al statelor membre de a însoţi şi susţine eforturile concrete depuse de guvernele angajate cu adevărat în reforme politice şi economice, precum şi de societăţile civile; salută înfiinţarea de către Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreşedintele Comisiei a unui grup operativ pentru zona sud-mediteraneeană;

28. salută comunicările Comisiei intitulate „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din ţările vecine” şi „Un dialog cu ţările sud-mediteraneene privind migraţia, mobilitatea şi securitatea”; invită ţările sud-mediteraneene să adopte o abordare integrată a administrării frontierelor naţionale, în special în cadrul actualului context politic în schimbare;

29. salută „parteneriatul Deauville” cu popoarele din regiune lansat de membrii G8; remarcă faptul că primele ţări din cadrul parteneriatului vor fi Egipt şi Tunisia, dar că membrii G8 sunt gata să extindă acest parteneriat la toate ţările din regiune care se angajează în tranziţia spre o societate liberă, democratică şi tolerantă;

30. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate/Vicepreşedintelui Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernului şi parlamentului Republicii Arabe Siriene, guvernului şi parlamentului Republicii Yemen, guvernului şi parlamentului Republicii Turcia, guvernului şi parlamentului Regatului Bahrain, guvernului şi parlamentului Regatului Arabiei Saudite, Consiliului Naţional de Tranziţie, guvernului şi parlamentului Regatului Maroc, guvernului şi parlamentului Republicii Algeriene Democratice şi Populare, guvernului şi parlamentului Regatului Iordaniei, guvernului şi parlamentului Republicii Arabe Egipt, guvernului Republicii Tunisiene, guvernului şi parlamentului Federaţiei Ruse, guvernului şi parlamentului Republicii Populare Chineze, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului şi Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana.