Förslag till resolution - B7-0449/2011Förslag till resolution
B7-0449/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika

4.7.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0389/2011

Förfarande : 2011/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0449/2011
Ingivna texter :
B7-0449/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0449/2011

Europaparlamentets resolution om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, Jemen och Bahrain, särskilt resolutionen av den 7 april 2011,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten, Libyen och Tunisien,

–   med beaktande av sitt betänkande av den 24 mars 2011 om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd,

–   med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen,

   med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Syrien den 18, 22, 24 och 26 mars, den 23 april, den 6 och 11 juni 2011, om Jemen den 10, 12 och 18 mars, den 27 april, den 11, 26 och 31 maj samt den 3 juni 2011, och om Bahrain den 10, 12 och 18 mars, den 3 maj och den 1 juli 2011,

   med beaktande av den förklaring å EU:s vägnar som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant avgav om Syrien den 29 april 2011,

   med beaktande av kommissionens meddelande ”En dialog om migration, rörlighet och säkerhet med södra Medelhavsområdet” av den 24 maj 2011 och det gemensamma meddelandet ”Ny respons på ett grannskap i förändring” av den 25 maj 2011,

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24−25 mars 2011,

–   med beaktande av uttalandet om det södra grannskapet av Europeiska rådet den 23–24 juni 2011,

–   med beaktande av FN:s råd för mänskliga rättigheters resolution om Syrien av den 29 april 2011,

–   med beaktande av rådets beslut 2011/273/Gusp av den 9 maj 2011, 2011/302/Gusp av den 23 maj 2011 och 2011/367/Gusp av den 23 juni 2011 om Syrien,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 23 maj och den 20 juni 2011,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalande om Syrien den 3 juni 2011,

   med beaktande av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters preliminära rapport om Syrien av den 14 juni 2011,

–   med beaktande av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter från 1990 som Syrien anslutit sig till,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Demonstranter i Syrien och Jemen har på fredlig väg och i andra arabländers fotspår gett uttryck för legitima demokratiska strävanden och ett starkt folkligt krav på politiska, ekonomiska och sociala reformer, för en genuin demokrati, mot korruption och nepotism, i syfte att säkra respekt för rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, minska den sociala ojämlikheten och skapa bättre ekonomiska och sociala villkor.

B.  De två regeringarna har reagerat med ökat våld och förtryck och många har dödats, sårats och fängslats under säkerhetsstyrkornas övervåld mot demonstranter i Syrien och Jemen. Detta övervåld strider mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) som dessa länder är anslutna till.

C. Demonstrationerna i Syrien började i staden Dara i söder och har sedan spridit sig runtom i landet. Den syriska armén har belägrat Dara och flera andra städer. Över 1 100 personer sägs ha dödats och upp emot 10 000 personer har godtyckligt fängslats.

D. Nyinspelade videofilmer som sänts världen över har visat oroväckande bilder av godtyckligt gripna syriska barn som torterats och misshandlats i fängsligt förvar, vilket i vissa fall, som när det gäller den trettonårige pojken Hamza al-Khateeb, har lett till döden. Dessutom har användningen av skarp ammunition mot demonstranter redan orsakat minst trettio barns död enligt uppgifter från FN:s barnorganisation Unicef den 31 maj 2011.

E.  Avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Syrien å andra sidan har ännu inte undertecknats. Undertecknandet av detta avtal har på Syriens begäran skjutits upp sedan oktober 2009. Respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter utgör en väsentlig del av detta avtal.

F.  Jemen är Mellanösterns fattigaste land med utbredd undernäring, sinande oljereserver, en växande befolkning, en svag central regering, allt större vattenbrist och få investeringar i landets ekonomi. Det råder allvarlig oro för att den jemenitiska staten ska upplösas. Sedan februari råder en bräcklig vapenvila med de shiitiska rebellerna i norra delen av landet, i södra delen verkar en separatiströrelse och det hävdas att många al-Qaida-kämpar använder Jemen som tillflyktsort.

G. President Ali Abdullah Saleh, som skadades vid ett bombattentat och nu får medicinsk vård i Saudiarabien, har vägrat underteckna det initiativ om politisk övergång från Gulfstaternas samarbetsråd som det regerande partiet och oppositionens koalition har godkänt.

H. Det nationella säkerhetstillståndet i Bahrain hävdes den 1 juni och kung Hamad Bin Isa al‑Khalifa efterlyste då en nationell dialog som inleddes den 2 juli.

I.   Europeiska unionen har gång på gång upprepat sitt engagemang för religionsfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet och betonat att regeringar är skyldiga att garantera dessa fri- och rättigheter över hela världen.

1.  Europaparlamentet fördömer starkt säkerhetsstyrkornas bruk av våld mot de fredliga demonstranterna i Syrien och Jemen och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med folken i dessa länder, berömmer deras mod och beslutsamhet och stöder helhjärtat deras legitima strävan efter demokrati.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Syrien och Jemen att avstå från att använda våld mot demonstranter och respektera deras rätt till fredliga sammankomster. Parlamentet betonar att de som bär skulden för att människor dödats och sårats måste hållas ansvariga och ställas inför rätta. Parlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart frige alla politiska fångar, människorättsförsvarare, journalister och fredliga demonstranter, införa yttrandefrihet och församlingsfrihet i lagstiftning och praxis, intensifiera åtgärderna för bekämpning av korruption, garantera lika rättigheter för minoriteter, säkra tillgång till kommunikationsmedel, till exempel internet och mobiltelefoner och säkra tillgång till oberoende medier.

3.  En stats våldsanvändning mot sin egen befolkning måste få direkta konsekvenser för dess bilaterala förbindelser med EU. Europaparlamentet påminner vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om att EU har många verktyg till sitt förfogande för att avskräcka sådana handlingar, till exempel frysning av tillgångar, reseförbud etc. Parlamentet påminner dock om att befolkningen aldrig får drabbas av en sådan omprövning av de bilaterala förbindelserna.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Syrien och Jemen att genast tillmötesgå de utbredda kraven på demokratiska, ekonomiska och sociala reformer. Parlamentet ger sitt helhjärtade stöd till reformer i riktning mot demokrati, rättsstatliga principer och social rättvisa i Syrien och Jemen. Parlamentet understryker att de pågående kriserna i Syrien och Jemen endast kan lösas genom en öppen och meningsfull politisk process och dialog utan dröjsmål eller förhandsvillkor, där alla demokratiska politiska krafter och det civila samhället deltar.

5.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det upptrappade våldet i Syrien och de fortsatta allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter. Parlamentet beklagar att hävandet av undantagstillståndet den 21 april inte omsattes i praktiken, att de reformer som president Asad aviserat inte har genomförts och att politiska fångar fortfarande hålls fängslade, trots den amnesti som presidenten nyligen utlyste. Parlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att utan dröjsmål häva belägringen av de två städer som drabbats samt bevilja omedelbart och ohindrat tillträde för humanitära organisationer och hjälparbetare.

6.  Europaparlamentet kräver att de syriska myndigheterna omedelbart friger alla barn som arresterats under nedslagningen av demonstrationerna eller liknande händelser och gör en utförlig utredning av de anmälda fallen av våld mot barn samt i framtiden avstår från ytterligare fängslanden av och bruk av våld mot barn samt från alla andra brott mot barns rättigheter.

7.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att införa restriktioner mot Syrien och mot personer som är ansvariga för det våldsamma förtrycket av civilbefolkningen, att ställa in samtliga förberedelser av nya bilaterala samarbetsprogram, suspendera pågående bilaterala program med syriska myndigheter inom ramen för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och Medainstrumentet, uppmana Europeiska investeringsbanken att i dagsläget inte godkänna någon ny finansiell EIB-verksamhet i Syrien, överväga ytterligare indragning av gemenskapsbiståndet till Syrien mot bakgrund av utvecklingen och att inte gå vidare med associeringsavtalet med Syrien.

8.  Europaparlamentet ger sitt kraftfulla stöd åt EU:s diplomatiska insatser tillsammans med partner från det internationella samfundet för att förmå FN:s säkerhetsråd att fördöma det pågående våldet i Syrien. Parlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att tillmötesgå det syriska folkets legitima strävanden. Parlamentet beklagar att dessa insatser ännu inte lett någon vart och att en resolution inte kunnat läggas fram och att FN:s säkerhetsråd inte tagit ställning. Parlamentet uppmanar Ryssland och Kina, ständiga medlemmar i säkerhetsrådet, som uttryckt reservationer, att se till att FN:s säkerhetsråd på ett adekvat sätt förmår reagera på situationen i Syrien. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att övertyga myndigheterna i dessa två länder om att FN:s säkerhetsråd bör kunna axla sitt ansvar.

9.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att ge utländsk press och oberoende FN-observatörer rätt att resa in i landet och förvissa sig om riktigheten i påståendet att det är ”beväpnade extremistligor” som först skjuter på säkerhetsstyrkorna, vilket är regimens rättfärdigande av det oförsvarliga blodbad som äger rum.

10. Europaparlamentet välkomnar EU:s erkännande av Turkiets och andra regionala parters insatser för olika aspekter av krisen, särskilt de humanitära aspekterna, och dess utfästelse att arbeta tillsammans med dem när det gäller situationen i Syrien. Parlamentet uppmanar Turkiet och EU att intensifiera sitt utrikespolitiska samarbete och uppmuntrar med eftertryck till gemensamma ansträngningar till stöd för demokrati och utveckling i Mellanöstern och i Nordafrika.

11. Europaparlamentet beklagar att de jemenitiska myndigheterna inte lyckades garantera fri genomfart i Sana för diplomater från Förenade arabemiraten den 22 maj, bland annat för generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd och ambassadörer för flera Gulfstater, EU, Förenade kungariket och Förenta staterna. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Jemen att respektera Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

12. Europaparlamentet fördömer kraftfullt de senaste attentaten i Jemen, inklusive det riktat mot president Saleh den 3 juni. Parlamentet uppmanar alla parter att upphöra med fientligheterna och stå fast vid en permanent vapenvila. Parlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att engagera sig i en metodisk och omfattande politisk övergång i linje med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd.

13. Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att fullfölja Gulfstaternas samarbetsråds plan för ett slut på den politiska krisen, vederbörligen ändrad och med beaktande av att president Saleh befinner sig utanför landets gränser av hälsoskäl, och övertyga honom om att inte, på grund av dessa hälsoskäl, återvända samt om att två månadersperioden bör inledas nu, och att en nationell enhetsregering, när perioden löpt ut, bör bildas under den nuvarande vice presidenten som kommer att utlysa fria och rättvisa val i enlighet med Jemens författning.

14. Europaparlamentet ser med oro på att det saknas framstegsrapporter om den kommitté på hög nivå som Jemens regering utsett för att utreda attacken mot demonstranter den 18 mars i Sana där 54 människor dödades och över 300 sårades. Parlamentet uppmanar igen vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att stödja kraven på en oberoende internationell utredning om händelserna.

15. Europaparlamentet välkomnar det uppdrag som kontoret för FN:s råd för mänskliga rättigheter utfört i Jemen, där man utvärderat människorättssituationen i landet och avser att utfärda rekommendationer för Jemens regering och det internationella samfundet. Parlamentet välkomnar också FN:s råd för mänskliga rättigheters begäran till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att utan dröjsmål sända ett informationsuppdrag till Syrien. De syriska myndigheterna uppmanas att samarbeta fullt ut med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och bevilja detta uppdrag tillträde.

16. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja de fredliga strävandena efter demokrati hos folken i Syrien och Jemen, att ytterligare se över sin politik i förbindelse med dessa länder, respektera EU:s uppförandekod om vapenexport och vara beredda, om de nationella myndigheterna gör ett seriöst åtagande, att hjälpa till vid genomförandet av konkreta politiska, ekonomiska och sociala reformplaner i dessa länder.

17. Europaparlamentet välkomnar hävandet av det nationella säkerhetstillståndet i Bahrain och kung Hamad Bin Isa al-Khalifas inbjudan till nationell dialog. Parlamentet betonar att dialogen bör föras på bred basis, vara fredlig, meningsfull och leda till en omfattande reformprocess. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bahrain att agera i enlighet med relevanta internationella normer och standarder avseende mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet kräver av landets myndigheter att de inte tillämpar dödsstraffet på demonstranter.

18. Europaparlamentet finner rapporterna om att sjukvårdspersonal i Bahrain fängslats, torterats, trakasserats och ställts inför rätta oroväckande. Parlamentet fördömer åtalen mot läkare och sjuksköterskor som anklagats för att ha vårdat sårade under protesterna i Bahrain. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bahrain att frige all sjukvårdspersonal som arresterats vid tidpunkten för protesterna.

19. Europaparlamentet uttalar sitt kraftfulla stöd för EU:s åtagande att skydda civila i Libyen, bland annat genom att utöva intensifierade påtryckningar på den libyska regimen och stödja uppbyggnaden av en demokratisk libysk stat. Parlamentet välkomnar EU:s beslut att skärpa sanktionerna mot regimen genom att på EU:s förteckning över frysta tillgångar lägga till sex hamnmyndigheter som verkar under regimens kontroll.

20. Europaparlamentet välkomnar den arresteringsorder som Internationella brottmålsdomstolen utfärdat den 27 juni 2011 mot den libyske ledaren Muammar Abu Minya Gaddafi, Saif Al Islam Gaddafi och Abdullah al-Senussi och uppmanar alla stater, också sådana som inte anslutit sig till Romstadgan, att ge full verkan åt dessa arresteringsorder.

21. Europaparlamentet välkomnar reformprocessen i Marocko, i synnerhet den föreslagna författningsreformen som ska bli föremål för en folkomröstning, som ett steg i rätt riktning för att skapa en öppnare, modernare och mer demokratisk regim. Parlamentet uppmanar de politiska partierna i Marocko att aktivt ta del i förändringsprocessen. Parlamentet noterar att Marocko var det första landet i regionen som beviljades framskjuten ställning i förbindelserna med EU.

22. Europaparlamentet välkomnar Algeriets presidents initiativ att påskynda demokratiseringsprocessen och säkra ett bättre styre i landet, genom att häva undantagstillståndet och genom en planerad författningsreform. Parlamentet understryker behovet av att de algeriska myndigheterna kraftfullt engagerar sig i denna reformprocess som bör bli omfattande, i syfte att undvika våld och spänningar.

23. Europaparlamentet välkomnar åtagandet till förmån för politiska reformer i Jordanien, särskilt översynen av författningen och arbetet inom kommittén för nationell dialog. Parlamentet berömmer de jordanska myndigheternas insatser och framhåller behovet av att reformerna genomförs i praktiken. Parlamentet noterar att EU sagt ja till ett partnerskap med framskjuten ställning för Jordanien 2010.

24. Europaparlamentet välkomnar den demokratiska övergången i Egypten och Tunisien till följd av den arabiska våren. Parlamentet ger sitt kraftfulla stöd åt människors strävan efter frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att lägga ner ytterligare ansträngningar för att stödja och uppmuntra den politiska reformprocessen i länder i Nordafrika och Mellanöstern.

25. Europaparlamentet noterar att valet av en konstituerande församling i Tunisien den 24 juli har skjutits upp till den 23 oktober eftersom det behövs mer tid för att organisera omröstningen. Parlamentet stöder olika egyptiska partiers och ungdomsgruppers krav på utarbetandet av en ny författning innan parlaments- och presidentvalen kan äga rum och på att de politiska partierna bör få mer tid att förbereda sig inför dessa val.

26. Europaparlamentet framhåller att rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som myndigheterna bör garantera. Parlamentet uppmanar myndigheter att erbjuda de religiösa samfunden i respektive länder ett tillförlitligt och effektivt skydd och garantera personlig säkerhet och fysisk integritet för medlemmar i religiösa samfund.

27. Europaparlamentet uttrycker sitt kraftfulla stöd för rådets ståndpunkt om att den europeiska grannskapspolitiken bör leva upp till utmaningarna i det södra grannskapet. Parlamentet välkomnar EU:s och medlemsstaternas åtagande att följa med och stödja konkreta ansträngningar som görs av de regeringar som är genuint engagerade i politiska och ekonomiska reformer samt av de civila samhällena. Parlamentet ser positivt på vice ordförandens för kommissionen/unionens höga representants inrättande av en arbetsgrupp för södra Medelhavsområdet.

28. Europaparlamentet välkomnar meddelandena om ny respons på ett grannskap i förändring och En dialog om migration, rörlighet och säkerhet med södra Medelhavsområdet. Det uppmanar länderna i södra Medelhavsområdet att anta en samordnad hållning till förvaltningen av deras gränser, inte minst i denna föränderliga politiska kontext.

29. Europaparlamentet välkomnar partnerskapet från Deauville med människorna i regionen som inletts av medlemmar i G8. Parlamentet noterar att de första länderna i partnerskapet kommer att vara Egypten och Tunisien, men att G8-medlemmarna är beredda att utvidga partnerskapet till att omfatta alla de länder i regionen som engagerar sig för en övergång till fria, demokratiska och toleranta samhällen.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Arabrepubliken Syriens regering och parlament, Republiken Jemens regering och parlament, Republiken Turkiets regering och parlament, Konungariket Bahrains regering och parlament, Konungariket Saudiarabiens regering och parlament, det nationella övergångsrådet, Konungariket Marockos regering och parlament, Folkrepubliken Algeriets regering och parlament, Konungariket Jordaniens regering och parlament, Arabrepubliken Egyptens regering, Republiken Tunisiens regering, Ryska federationens regering och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare och Unionen för Medelhavsområdets generalsekreterare.